Ономасиология. Видове номинации.


Категория на документа: Други


5.Ономасиология.Видове номинации
Терминът номинация (лат.nominatio-наименование) е многозначен.В лексикологияа номинацията е образуването на номинативни единици,които служат за разчленяване и назоваване на фрагменти от действителността при опозаването им.С този термин се означават и самите актове и процеси на номинацията и резултати от нея.В този смисъл номинацията е това,което е ономасиологията-един от двата раздела на семантиката,противопоставен на семасиологията по насоката на изследването: от предметите и явленията към мислите за тях и назоваването им с езикови средства или от съдържанието към изразяването му с думи.С термина се означава и теорията на номинацията-дял от езикознанието,който разкрива как понятията намират своите названия,взаимодействието м/у мислене,език и действителност при номинацията,ролята на човешкия фактор при избора на признак като основа на номинацията;дял,който изследва общите закономерности за образуване на езиковите единици,структурата на актовете за номинация,построява типологията на номинацията,описва нейните комуникативно-функционални механизми и др.
Номинацията се популва главно чрез заемане на речник.единици и чрез вторична номинация-когато се използва фонетичният състав на вече създадена дума,която става основа за ново название.Първичната номинация е характ.за немотивираните дуи.Тя може да бъде разкрита само чрез етимологичен анализ.
Според средствата,използвани в номинацията,се разграничават:словообразуването като редовен начин за създаване на нови прозиводни думи и значения;семантичната транспозиция,когато,без да се променя материалната страна на преосмислената единица,в нея се развива многозначност и се създават словосъчетания от различен тип.
Според хар-ра на указанието,което името дава на факти от действителността,вторичната номинация е от два типа:автономна (протича на основата на едно име) и неавтономна (косвена)
Номинацията съответства на вътрешните закономерности за развитие на езика.Тя удовлетворява потребностите на езиковия колектив от нови номинативни средства,които обикновено влизат в общоупотребимата лексика.Извън номинацията остават названия,създадени в специалната терминология,в жаргоните,а така също и в индивидуалното авторско езиково творчество.

Под номинация се разбират всички форми на фиксиране в езика и с езикови средства на някакъв факт от обективната действителност.В зависимост от природата на факта и от природата на средствата на неговото означаване номинацията може да се раздели на три вида:
А)лексикална-чрез нея се назовава елементарен фрагмент от обективната действителност,елементарна единица чов.опит и тя се реализира чрез думи или непредикативни словосъчетания
Б)граматична-чрез нея се назовава някакво отношение м/у елементарните фрагменти и тя се реализира чрез предикативни единици и при включването на думите в граматични конструкции
В)дискурсивна-сравнително отскоро се заговори за такъв тип номинация във връзка с лингвистиката на текста.Тя означава някаквто събитие,последователност от отношения в действителността и се реализира чрез по-кратки или по-дълги текстови отрязъци (Вчера бях в книжарницата и си купих две книги и речник.Поговорих си с продавачката и излязох.Минах покрай пазара и си взех букет цветя.Почувствах се празнично...).




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Ономасиология. Видове номинации. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.