Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение


Категория на документа: ДругиСЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД 3
1. Основни задачи на силите на ООН. 5
1.1. Операции за наблюдение. 6
1.2. Операции за разделяне на враждуващи страни. 6
1.3. Операции за разделяне и наблюдение. 8
2. Начини за осъществяване на операциите. 9
3. Участие на българската армия в операциите. 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
БИБЛИОГРАФИЯ: 25

УВОД

Двете световни войни през първата половина на ХХ век и особено Втората световна война причиниха огромни разрушения, отнеха живота на милиони хора и причиниха тежки страдания и проблеми в много страни и най-вече в Европа. По тази причина въпросът за гарантиране международния мир и сигурност излезе в края на войната на преден план и доведе до създаването на световна организация - ООН, чиято основна задача е да се грижи за тях. За изпълнението на тази задача още в първата година на своето съществуване ООН въведе в международната практика умиротворителната дейност, изпълнявана със сили и средства на страните членки. Тази дейност води началото си от 1948 г. и продължава и днес.

В периода след 1989 г., когато настъпиха съществени обществено-политически промени в света и преди всичко в Европа, тази дейност стана още по-важна и освен това много по-сложна за изпълнение. В периода 1989-1992 г. в света възникнаха конфликти, от които 3 международни и 79 вътрешни. Те възникнаха главно по причини на нерешени и дълго сдържани в периода на "Студената война" противоречия и проблеми от национален, етнокултурен, религиозен и социален характер

Тези конфликти днес представляват пряка заплаха за регионалната сигурност и мира в различни части на света и предизвикаха ново развитие на международната омиротворителна дейност. Тя стана практика вече не само на ООН, но и на редица регионални организации, в нея се включиха също различни специализирани международни организации, а броят на участващите страни стана много по-голям.

Нашата страна също в последните години се включи в тази дейност и това налага тя да стане предмет на изучаване от нашите национални институции, както и обект на разглеждане в настоящата курсова работа.

Целта на курсовия проект е да разгледа операциите по поддържане на мира от ООН в теоретичен и емпиричен аспект. За постигане на целта се налага необходимост от поставяне и разрешаване на следните основни задачи:
1. Да се събере необходимият фактологичен материал за разгръщане на разглеждания въпрос.
2. Да се разгледат задачите, които са в основата на мироопазващата дейност на ООН.
3. Да се разгледа същността и характеристиката на операциите за наблюдение и разделяне на враждуващите страни.
4. Да се даде пример с приноса на българската армия за регионалното сътрудничество в Югоизточния и Черноморския региони.
1.
Основни задачи на силите на ООН.

Задачите, които изпълняват умиротворителните сили на ООН, обикновено се свеждат до:
- разделяне на враждуващи страни и установяване на буферна зона;
- предотвратяване на въоръжен конфликт между държави или вътре в една държава;
- съдействие в поддържането на реда и законността и за нормализиране на обстановката. Тази задача често включва и оказване на хуманитарна помощ.

За да се изпълняват тези задачи, като правило се налага да се разположат войскови подразделения или групи военни наблюдатели в буферна зона между враждуващите страни. Обикновено войсковите подразделения наблюдават, докладват и реагират (или предотвратяват), докато групите военни наблюдатели наблюдават и докладват. Всичко това позволява на войските на ООН да извършват следните дейности:
- да упражняват контрол и наблюдение на района или граничната линия между враждуващите страни;
- да предотвратяват опити за проникване в района или конфликт между враждуващите страни;
- да извършват разделяне на враждуващите страни и да установяват буферна зона;
- да ръководят преки преговори на местно равнище между заинтересуваните страни.

Освен това може да се изпълнява и задача за известно наблюдение на войсковите и полувоенните единици на враждуващите страни в определен район с цел:
- да не се увеличава съгласуваното с ООН количество войски;
- съществуващите инженерни съоръжения да не се усилват и да не се строят нови;
- да не се увеличават оръжието и доставките на материални средства извън приетите количества;
- да няма прелитане на авиация над буферната зона към едната или другата страна.

Провеждането на една операция на ООН за поддържане на мира включва няколко различни дейности. От военна гледна точка има три основни вида операции на войските на ООН:
- операции за наблюдение;
- операции за разделяне на враждуващи страни или групировки;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.