Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение


Категория на документа: Други


- изграждане на европейска мрежа за симулации (SEESIM) с цел интеграция на редица инициативи в отговор на кризи от невоенен характер чрез симулативни учения. През 2012 г. домакинстваме SEESIM 2012;
- сътрудничество в областта на военното образование;
- неразпространение на оръжия за масово унищожаване, сигурност на границите и противодействие на тероризма;

За да се запази значимостта на Процеса и в бъдеще е необходимо:
- да определим регионалните граници, в които да се реализира бъдещото разширение на Процеса;
- да идентифицираме ключовите приоритети, в които да се фокусират средства и усилия;
- да идентифицираме онези международни организации и сфери на дейности, в които да се търси реализация на способности в съответствие с целите на Процеса;
- да определим най-подходящите направления за използване на Многонационалната бригада Югоизточна Европа в мироопазващи операции и операции в отговор на кризи, природни бедствия или промишлени аварии.

В дългосрочен план стремежът на държавите-членки на Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа е насочен към:
- установяването на SEDM като ключов форум за сътрудничество и диалог по отношение на сигурността в регионален мащаб;
- насърчаване на страните от Югоизточна Европа и поддържане на стремежа им за задълбочаване на сътрудничеството и доверието в региона, с цел ускоряване на процеса на тяхната интеграция към евроатлантическите структури;
- подготовка за участие на Бригада Югоизточна Европа в мироопазващи мисии и операции за преодоляване последствията от бедствия, аварии и катастрофи, включително и защита на критична инфраструктура;
- по-нататъшно хармонизиране на взаимодействието между SEDM и останалите организации и инициативи, имащи отношение по международната и регионално сигурност.

По разглеждания въпрос от особена важност е Черноморския регион. Това е така, защото геостратегически, той е разположен на кръстопът между Европа, Азия и Близкия изток, което наред с потенциала му за развитие в търговско-икономическо отношение го прави уязвим по отношение на съвременните рискове и заплахи. От гледна точка на сигурността, особеност на Черно море е, че в него не съществува юридическото понятие "открито море", а общата му територия представлява съвкупност от морските пространства, принадлежащи на крайбрежните страни. Ежегодно през него преминават над 55 000 кораба, плаващи под флага на 102 различни държави, които превозват над 450млн. тона различни товари с тенденция за растеж от 10 - 17% годишно. От тяхнад 30 000 прекосяват българските морски пространства.

Черно море е външна граница на два от най-съществените политически, военнополитически и икономически фактора в световната политика - НАТО и ЕС. Неговото съществено значение налага развитието на съвместни инициативи и усилия на съюзници и партньори.

Страната ни участва конструктивно в дейността на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR). Инициативата се развива на базата на подписано Споразумение и взетите политически решения с цел подобряване на оперативната съвместимост между военно-морските сили на страните-участнички. Принципната ни позиция е за запазване на нейния отворен характер и без да е единствен, за нашата страна BLACKSEAFOR е един от значимите механизми за гарантиране на мира и стабилността в региона.

Наблюдавата се инициативи в областта на Оперативната група. Два пъти годишно кораби от военноморските сили на шестте крайбрежни държави отработват заедно:
- операции за търсене и спасяване;
- хуманитарни операции;
- противоминни операции;
- операции по защита на околната среда;
- посещения в пристанища и други.

България участва активно в мероприятията по изпълнение на Документа за мерки за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област в Черно море. Неговото значение е в своевременния обмен на информация по условията на документа и участие в ежегодните учения на доверието, предвидени в него. Това допринася за повишаване на прозрачността в дейността на военноморските сили на крайбрежните черноморски държави и укрепване на доверието между тях.

България има своя незаменим принос към укрепването на сигурността в региона с разработената национална (МВнР, МО, Министерство на транспорта и МВР) Концепция за укрепване на морската сигурност в района на Черно море "Синергия на партньорските усилия", предоставена на НАТО, ЕС и черноморските страни през 2008 г. Тя е реална стъпка в оптимизиране на общите усилия на крайбрежните държави за осигуряване сигурността и безопасността на морския транспорт, инфраструктура и икономически проекти, пряко свързани или зависещи от морската сигурност в Черно море.

Концепцията е в пълна хармония с възприетата от ЕС по-ангажирана и активна позиция по всички въпроси на сигурността в Черноморския регион като негова естествена външна граница и инициативата "Черноморска синергия" за разработването на цялостна политика на Европейския съюз към региона на Черно море. В своята същност тя е дългосрочно направление на дейността на ЕС в областта на регионалното сътрудничество, предлагащо нови възможности и повишена стабилност и просперитет.

България трябва да продължи да води активен диалог с всички страни от Черноморския регион на базата на равноправие, с отчитане чувствителността на държавите, ясни национални приоритети, участие в операции, водени от НАТО и ЕС с мандат на ООН, при спазване на международното законодателство включително и Конвенцията от Монтрьо от1936 г. и при липса на доминантност, от която и да е държава в района при решаване на спорни въпроси. Този подход би позволил формиране на надеждна и предвидима среда за сигурност, благоприятстваща стабилното и проспериращо развитие на страните.

Основните направления, в които страната може да работи и се развива в посока регионално военно сътрудничество, са:
- продължаване политиката на стабилизиране на обстановката в Европа и Черноморския регион;
- поемане на неотклонен курс към максимално бърза европейска и евроатлантическа интеграция на Европа, при отчитане на спецификата и при индивидуална оценка напредъка на всеки подрегион;
- по-нататъшно участие на България в регионалните форми на военно сътрудничество, във взаимодействие с международните фактори - SEDM, BLACKSEAFOR и други;
- осигуряване на напредък в развитието на двустранните отношения с оглед създаване на стабилност, прозрачност, представителност, съвременна правно-нормативна база, връзка с регионалните и глобалните тенденции на развитие в сферите на отбраната и сигурността;
- принос за гарантиране и защита на европейската и световна сигурност с участие в коалиционни операции и в операции, водени от НАТО и ЕС с мандат на ООН 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От изложеното до тук се вижда, че обстановката в света днес се характеризира с голям брой регионални и вътрешни конфликти по причини от икономически, социален, етнонационален и религиозен характер. Тези конфликти са с голяма интензивност и продължителност и в тях страдат много хора. Това налага активно участие на международната общност в тяхното сдържане и разрешаване, както с усилията на ООН, така и с усилията на различни регионални организации.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Основни принципи, организация на ООН, човешки права, войски на ООН и правила за военни действия, С., 2010.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.