Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други- Контрол и оценка на изпълнението на проекта на ниво бенефициент

- Проверка на съответствието на декларираното финансово изпълнение по проекта с физическото изпълнение /действително вложени материали в обекта, доставката на оборудване и извършени услуги съгласно договора за финансиране/

Схема на система за мониторинг и контрол:

2.2. Заключителен етап
Процесите, свързани с проекта, се приключват, документират и оценяват.

2.2.1. Оценка на изпълнението на проекта

Оценката на изпълнението представлява планиран процес на систематично и обективно определяне на оправдаността, ефективността, ефикасността и въздействието на проекта в контекста на неговите цели.

За да може успешно да се определи дали проектът дава очакваните резултати и дали постига набелязаните цели, е необходимо да бъдат определени подходящи индикатори за напредък, които да бъдат лесно измерими по време на изпълнението на проекта /количествени, качествени и показатели за време/.

В зависимост от времето, през което се извършва, оценката се определя като:

- Текуща оценка - извършва се по време на изпълнението на проекта

- Крайна оценка - извършва се до няколко месеца след приключване на проекта

- Последваща - извършва се няколко години след завършвавне на проекта, когато се очаква изгодите и въздействието на проекта да бъдат реализирани изцяло

След оценката на изпълнението на проекта трябва да се направи цялостен анализ на проекта. За целта се прави оценка на:

1/ Ефективността и икономичността

Тази оценка определя:

- Дали изпълнението на проекта включва придобиването, съхраняването и използването на ресурсите по един икономичен и ефективен начин

- Причините за неефективността или неикономичността

- 2/ Оценка на въздействието

- Тази оценка определя:

- Доколко поставените специфични цели са изпълнени

- Действителното въздействие и резултат от проекта

2.2.2. Приключване на проекта

Приключването на проекта се осъществява с представянето на краен доклад по проекта, който описва постигнатите резултати от проекта и въздействието, което той е оказал върху подобряването на състоянието в съответния сектор. Одобреният краен доклад е и основание за получаване на окончателно разплащане по проекта.

Съгласно законодателството на ЕК всички оригинални разходооправдателни документи се съхраняват от бенефициента 7 години след приключване на дейностите по проекта.

За всеки проект Междинното звено/Упраляващият орган следва да съхранява досие, включващо:

1. договора по проекта;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.