Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други2. докладите за изпълнение на дейностите по проекта;

3. копия на всички предадени разходооправдателни документи, подадени чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС;

4. кореспонденцията между бенефициента и Управляващия орган/Междинното звено, касаеща проекта.

Междинното звено/Управляващия орган съхранява досието 7 години след приключване на дейностите по проекта.

Заключение

Управлението на проекта е управление на цялостната дейност по проекта, осъществявана посредством планиране, изпълнение и координация на действията на специалисти и организации, участващи в проекта. За да бъде успешен един проект е необходима успешна стратегия, чрез която да се концентрират усилията и ресурсите върху решаващите приоритети и да се даде възможност за динамика в управлението. Успешен е проектът, който е бил завършен в рамките на времето, бюджета и целите, на желаното ниво на изпълнение или качество, с добре документирани анализи и отчети - възможно единствено чрез ефективно управление.

Използвани източници:

"Мениджмънт на проекти", Огнян Андреев, Софттрейд 2006
"Разработване и управление на проекти по Програми на ЕС", Мария Матеева, Евроконсулт 06, 2007
"Разработване и управление на проекти, практическо ръководство", Диана Димитрова, Благоевград 2003
www.evrofinansirane.eu
www.inreklama.net
www.eufunds.bg
www.minfin.bg

??

??

??

??

34

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.