Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други


2.1.6. Мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта

Стр. 20
2.2. Заключителен етап

Стр. 23
2.2.1. Оценка на изпълнението на проекта

Стр. 23
2.2.2. Приключване на проекта

Стр. 24
Заключение

Стр. 24
Използвани източници
Стр. 25

Увод

Понятието "проект" се среща все по-често, граждани и служители във всички организаци, частни или обществени се сблъскват с неговото използване и разбирането на смисъла на това понятие придобива все по-съществено значение, защото разработването и управлението на проекти заема голяма част от икономическия процес. С присъединяването си към Европейския съюз България приема предизвикателството на ефективното усвояване и управление на Структурните фондове на ЕС, което превръща ефективното управление на международните и регионалните проекти и програми в приоритет както за държавната администрация, така и за бизнеса и гражданите.

I. Определение за проект. Същност и видове. Основни елементи

Дейностите на една организационна единица се разделят на два основни типа: текущи и организирани в проект. Текущите дейности са повтарящи се дейности, свързани с основното фуннкционално предназначение на организацията, чието управление е организирано на различни нива. Дейностите, организирани в проект, са свързани с количествени и/или качествени изменения на основната функция на организацията и изискват специална организация на управлението: временна структура, която служи за постигане на определени цели.

Проектът е последователност от логически подредени процедури и действия, които имат строго определено начало и край, преследват определени цели при използване на съответните ресурси. Всеки проект има елементи, които са взаимно свързани помежду си и подчинени един на друг в зависимост от крайната цел на проекта.
Основни характеристики на проекта:
* Проектът е уникален по характер, включва комплекс от специфични дейности, обслужващи постигането на резултатите - цели на проекта
* Проектът е ограничен във времето: има точно начало и край и в рамките на този период трябва да бъдат изпълнени всички дейности произтичащи от целта на проекта в определена последователност и график
* Проектът има собствени ресурси: специалисти, отговорни за всяка дейност, вътрешни или външни изпълнители, регламентирани стимули за работа
* Проектът има бюджет
* Предварително са прогнозирани измерими резултати, които трябва да се постигнат
* Изградена е система за контрол върху дейностите от проекта

За качественото разработване и реализиране на проектите важно значение има определянето на вида на проекта. Заради многопосочността на критериите за класификация на проектите, последната може да бъде направена в следните направления:

1. Според срока на изпълнение:
- Краткосрочни
- Средносрочни
- Дългосрочни

2. Според обхвата:
- Международни
- Трансгранични
- Национални
- Регионални
- Областни
- Общински
- За дадено населено място
- Отраслови и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.