Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други3. В зависимост от сектора, в който се изпълняват:

3.1. Бизнес проекти

Бизнес проектите се изпълняват главно от частния сектор. Те са много разнообразни по отношение на резултатите и специфичните цели и сравнително ограничени по отношение на крайната цел, а именно реализацията на печалба, която да гарантира финансовата устойчивост на организацията изпълняваща проекта. В по-широк смисъл към бизнес-проектите могат да се причислят и проектите за подобряване качеството на услугите, оказвани от обществените институции.

Бизнес проектите от своя страна могат да бъдат в областта на:
- Строителството, петрола, минно-геоложкото дело и др.
- Материалното производство и услугите
- Управлението

3.2. Научно-изследователски и развойни проекти

Тези проекти обикновено имат за резултат технологична документация, документация по фундаментални изследвания или подобна, с която да кандидатстват за авторски свидетелства, патенти и други. Може да консумират големи суми пари, да продължават изключително дълго време и в крайна сметка техният резултат да варира от изключително важно и полезно откритие до пълна загуба на време, ресурси и средства. Те носят най-голям риск и за разлика от другите видове проекти техните цели и резултати обикновено е трудно да бъдат прецизно формулирани и планирани.

3.3. Проекти за социално развитие

Проектите за развитие се осъществяват главно в обществения сектор, който осигурява средствата, с помощта на международните финансови институции и програми. Тези проекти решават важни проблеми на социално-икономическото развитие на съответната страна /общност, регион/ и се оценяват от гледна точка на изгодите за обществото като цяло. Частният бизнес играе важна роля при осъществяването на проектите за развитие в качеството си на доставчик на стоки и услуги и изпълнител или ползвател на проектите.

3.4 Инвестиционни проекти

Инвестиционните проекти целят решаването на важни проблеми на развитието чрез оправдани от икономическа и финансова гледна точка инвестиции.

3.5 Проекти за техническа помощ

Проектите за техническа помощ са ограничени по отношение на размера на ресурсите и целят разрешаването само на част от определения проблем на развитието. При тях не се търси директна възвръщаемост на вложените ресурси, но се държи сметка за постигането на социално-икономически ефект, оправдаващ разходите.

4. Според инициаторите биват иницирани от:
- Държавни ведомства
- Частни и държавни стопански организации
- Организации с нестопанска цел и др.

5. Според изпълнителите:
Проекти, при които организацията предприела проекта
- има собствени професионални възможности и специализация, за да го реализира самостоятелно
- се обръща към външни организации

6. В зависимост от сложността
- Единични - Всички съставни части на проекта са силно взаимозависими и споделят една и съща цел. Обикновено са локализирани в една, ясно определена георграфска територия.
- Съставни - Възможни са различни комбинации като разположение на няколко паралелни проекта на едно и също място или разпределянето им в географски отдалечени места

II. Жизнен цикъл на проекта

Разработването и управлението на проекти е процес, ограничен във времето

На практика разработването на проект преминава през четири основни етапа, а именно:
1/ Идентифициране на проекта
2/ Организационно планиране
3/ Изготвяне на проекто
4/ Оценка на изготвения проектСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.