Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други1. Разработване на проект за финансиране от Структурните фондове

1.1. Идентификация на проекта

Концепцията за проекта е още на етап идея и отговаря на дадена нужда, посочена в Ореративна Програма

Проектната идея започва с формулирането на определена нужда и/или ситуация, която трябва да бъде променена като се идентифицирани следните параметри:

- общата цел;

- специфичните цели и измерими индикатори към тях;

- доказване на необходимостта от проекта;

- описание на дейностите по проекта;

- продължителност на и план за действие по проекта;

- очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта;

- бюджет на проекта, необходим за постигането на заложените в него цели;

- очаквани източници на финансиране на проекта.

За да бъде финансиран от Структурните инструменти на ЕС, проектът трябва да е финансово, икономически и социално издържан. За да докаже, че отговаря на това условие, той трябва да е изготвен в съответствие с голям брой технически критерии и критерии по същество. Преди всичко проектът трябва да е в съответствие с целите на оперативната програма, ясно да се вписва в един от нейните приоритети, да има налице ресурси за осигуряване на неговото съфинансиране, както и да е в състояние да приключи своята дейност в рамките на изискуемия период.

1.2. Организационно планиране

Целта на тази фаза е идентифицираният проект да намери своята обществена, институционална и междуинституционална среда, да се определи подходящата организационна структура за изпълнението на проекта, да се намерят подходящи партньори и да се изгради екип за работа.

За да се гарантира, че проектът е действително в съответствие с изискванията по програмата и други изисквания, кандидатстващите с проекти лица трябва да могат да се консултират с независими експерти и да получат съдействие, така че да превърнат идеите си в достатъчно конкретни и изпълними проекти, които ще подлежат на финансиране.

Организацията, кандидатстваща с проект, трябва да се стреми да включи всички страни, които по някакъв начин ще бъдат повлияни от изпълнението или въздействието на планирания проект, имат пряк интерес от него или чието съдействие или опозиция могат да се окажат от решително значение за успеха или провала на инициативата. Институционалната среда се определя от организацията изпълнител на проекта, партньорите, заинтересованите страни, бенефициентите, подизпълнители и други институции, от които проектът зависи.

Внимателно трябва да се подходи към избора на партньор, който да отговаря на изискванията за съответния проект и е доказал компетентност в съответната сфера.

Съществен момент от разработването на проекта е изграждането на екип. Успехът от изпълнението изцяло зависи от хората, които участват в проекта. Компетентният екип създава добри социални и професионални взаимоотношения, силно доверие между членовете, вътрешна дисциплина, работи чрез ползотворни и открити дискусии и приемане на критика. Важен елемент от ефективността на екипа е разпределението на ролите и отговорностите

1.3. Изготвяне на проекта

След идентифицирането на проекта и определянето на екипа се пристъпва към самото изготвяне на проектното предложение. То е основното средство за комуникация между вносителя на предложението и финансиращата организация, която го оценява по предварително разработени критерии и взима решение дали да отпуска средства за неговото осъществяване или не. При кандидатстването за финансиране трябва да се попълни определен формуляр.

При проектите по Оперативните програми на ЕС се подава подробна информация, като се попълва формуляр за кандидатстване (апликационна форма), който се изпраща в Междинното звено или Управляващия орган, ако не съществува (съответно) междинно звено. Формулярът на заявлението съдържа полета с данни, които се попълват задължително. Освен в случаите, когато съществува основателна причина, апликационните форми за всеки един от структурните фондове се подават в електронен формат и на хартия.

Със средства по Структурните инструменти могат да се финансират основно 2 типа проекти - проект по т. нар. схема за безвъзмездна помощ и инвестиционен проект.

a. Схемата за безвъзмездна помощ съдържа следните основни полета:

1) Резюме на проекта (концепция) повече от 4 страници
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.