Оповестяване на кредитен риск


Категория на документа: Други
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск

Базелски комитет по банков надзор

Базел

Септември 2000 г.

Резюме

Този документ дава насоки за най-добрите практики за публично оповестяване на кредитния риск в банковите институции. Целта е да се насърчават банките да предоставят на пазарните участници и публиката информацията, която им е необходима за да правят смислени оценки на профила дадена банка по отношение на кредитния риск. Прозрачността в тази област е особено важна, тъй като слабото управление на кредитния риск и лошото качество на кредитите продължават да са основната причина за банковите фалити и за банковите кризи по света.

Издаването на този документ е компонент от постоянните усилия на Базелския комитет да насърчава достатъчната прозрачност и ефективната пазарна дисциплина. Както е посочено в документа на Комитета "Повишаване прозрачността на банките", добре информираните инвеститори, вложители, кредитори и други банкови контрагенти могат да стимулират дадена банка да поддържа надеждни системи за управление на риска и вътрешен контрол и да осъществява дейността си по начин, който е разумен и съвместим с определените бизнес цели. Освен това, прозрачността укрепва доверието в банковата система, като намалява несигурността при оценката на банките. Затова Базелският комитет счита, че прозрачността на банковите дейности и рисковете, присъщи на тези дейности са ключов елемент на ефективно надзираваната сигурна и стабилна банкова система. Базелският комитет координира усилията си с работата, предприета в други групи, свързана с необходимостта от прозрачност на дейностите и рисковете на финансовите институции, включително работата, извършвана от Комитета по глобалната финансова система.

Насоките за най-добрите практики, представени в този документ, са неразделна част от работата на Базелския комитет по осигуряване на изчерпателно ръководство относно кредитния риск в банковите дейности. Паралелно с този документ, Комитетът представи доклад за надеждните практики в управлението на кредитния риск в банките. Базелският комитет издаде и документ с насоки за надеждните практики на отчитане и оповестяване на кредитите. Насоките за най-добрите практики в този документ допълват препоръките в документа за отчитането на кредитите, тъй като се спират на кредитния риск не само в кредитирането, но и в другите видове банкови дейности, включително търговия, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и управление на активите. Приложената към този документ таблица прави сравнение на насоките за оповестяване на кредитния риск в този документ с тези в документа за отчитането на кредитите.

Насоките за най-добрите практики в този документ се базират на текущите практики на оповестяване в различните страни и върху информационните потребности на пазарните аналитици и другите потребители на информацията. Комитетът предприе фактологично и констативно проучване, включващо интервюта с множество потребители на информация и проучвания на действителните практики на оповестяване, за да установи пропуските в днешните практики на оповестяване на кредитния риск, като това проучване е основа на препоръките в този документ. Насоките обхващат пет обширни информационни области особено важни за оценката на профила на кредитния риск на една банка: счетоводни политики и практики, управление на кредитния риск, кредитни експозиции, качество на кредитите, и приходи.

Базелският комитет признава, че конкретното оповестяване на всяка банка е различно по обхват и съдържание според нивото и вида на дейностите й. Затова може да не е необходимо банката да осигурява цялата оповестявана информация, разгледана в този документ, ако конкретната информация не е от значение за външната оценка на банката. Все пак, от всички банки се очаква да представят достатъчна, своевременна и подробна информация, която да позволя на пазарните участници да правят смислени оценки на профила на банката по отношение на кредитния риск.

Освен че представя най-добрите практики на оповестяване на кредитния риск, документът разглежда и съответните надзорни информационни потребности и видовете информация, която надзорниците събират за кредитния риск.

Този документ първоначално е публикуван за консултиране през юли 1999 г. Комитетът благодари на множеството централни банки, надзорни органи, банкови асоциации и институции, които представиха своите забележки. Тези забележки станаха основа на много полезни подобрения в окончателния вариант на този документ.

І. Общи бележки

1. Въведение

1. Този документ на Базелския комитет по банков надзор1 (Базелския комитет) представя насоки за най-добрите практики за публичното оповестяване на кредитния риск на банковите институции и разглежда съответните надзорни информационни потребности. Тази инициатива е част от продължителната работа на Комитета да насърчава задоволителната банкова прозрачност и силната пазарна дисциплина, като насърчава банките да осигуряват на пазарните участници и обществеността информацията, необходима за да правят точни оценки на финансовото състояние и изпълнение на една банка, нейните бизнес дейности и рискови експозиции. Документът се основава на концепциите, разработени в доклада на Базелския комитет "Повишаване прозрачността на банките"2, като представя по-подробни насоки в областта на кредитния риск.

2. Работата в тази област допълва и подпомага усилията на надзорните органи за създаване на сигурни и стабилни банки и банкови системи в цял свят. Смислените и точни оповестявания улесняват пазарната дисциплина и засилват бдителността на публиката, което на свой ред може да стимулира банките да осъществяват дейността си по сигурен, разумен и ефективен начин, да преследват определените бизнес цели и да поддържат надеждни практики за управление на риска и вътрешен контрол3.

3. След издаването на документа "Подобряване прозрачността на банките", Базелският комитет се стреми да установи празнотите в практиките на оповестяване на кредитния риск. За тази цел той извърши няколко фактологични и констативни проучвания, включващи интервюта с множество потребители на информацията (напр. рейтингови агенции и пазарни аналитици), както и проучвания на действителните практики на оповестяване в различните страни. Резултатите показват, че има очевидно търсене на точна информация за кредитния риск и че има съществени празноти в сега оповестяваната информация. Сред тези празноти са информацията за кредитните деривати, секюритизациите, вътрешните рейтинги по отношение на кредитния риск, и секторната информация в области като браншове, контрагенти и географско разпределение. Публикуването на този документ за най-добрите практики отразява усилията на Базелския комитет да запълни тези празноти, като насърчава оповестяване, което да осигурява по-голяма прозрачност и сравнимост.

4. Работата на Базелския комитет в тази област е съвместима с работната програма, приета от министрите на финансите на страните от Г-7 за укрепване на международната финансова система. Това включва предложение за разглеждане на потребността от прозрачност във финансовите институции от частния сектор. Събитията напоследък (напр. тези, свързани с възникващите пазари и институции с висока степен на подвижност) показаха, че слабостите в осигуряването и използването на информация от финансовите институции могат да бъдат основен източник на създаване и разпространение на финансова нестабилност на отделни пазари и в световната финансова система.

5. Този документ е изготвен от Групата за прозрачност на Базелския комитет4. Тази група има задачата да съдейства за по-добра пазарна дисциплина, за стабилни и ефективни пазари, както и за ефективния и всеобхватен надзор над банковите институции. Тя изпълнява тази задача, като установява проблемите и създава насоки относно информацията, необходима на надзорниците и пазарните участници, за да оценяват банковите дейности и рисковете присъщи на тези дейности5.

2. Цел

6. Целта на този документ е да насърчава адекватната и ефективна прозрачност относно профила на банките по отношение на кредитния риск, като дава насоки на банките за оповестяването на кредитния риск и представя информационните потребностите на надзора по отношение на кредитния риск в банките. Насоките обхващат кредитния риск при всички видове банкови дейности, включително кредитиране, търговия, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и управление на активите6.

7. Насоките в този документ допълват изискванията за отчитането и оповестяването на множество национални рамки на отчитане и оповестяване. Той няма за цел да замени или отмени други рамки за отчитането, които може да са по-детайлни. Все пак, този документ може да е полезен за създателите на счетоводни стандарти, регулаторните и други органи, отговарящи за определянето на стандартите за оповестяване, когато разработват подобрени и по-хармонизирани стандарти за публично оповестяване.

3. Съдържание на документа

8. Раздел ІІ разглежда характера и измерването на кредитния риск и важността на постигането на прозрачност по отношение кредитния риск в банките. Раздел ІІІ дава насоките за най-добрите практики на оповестяване на кредитния риск в пет широки области свързани с кредитния риск: счетоводни политики и практики, управление на кредитния риск, кредитни експозиции, качество на кредитите, и приходи. Раздел ІV разглежда информационните потребности на надзора.

ІІ. Прозрачност в контекста на кредитния рискСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване на кредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.