Оповестяване на кредитен риск


Категория на документа: Други


* метода на признаване на дохода от необезценени активи, включително признаване на лихвите, признаване на премии или сконто по активи, придобити от трети страни, и третиране на такси и разходи;

* основата на оценката на обезценени активи, включително как и кога банката определя един актив като обезценен;

* основата на определянето кога активите се считат за просрочени и/или обезценени за целите на отчитането и оповестяването (брой дни на просрочие, ако е уместно);

* основата за отписване/намаляване на активите;

* метода на признаване на доходи по обезценени активи, включително признаване на лихви и кога се прекратява начисляването на лихви; и

* третирането на хеджинг отношенията, които засягат оценката на активите.

3. Банката трябва да оповестява информация за счетоводните политики и методи, които използва за определяне на специфичните и общите провизии, и трябва да обяснява ключовите допускания, които използва.

18. Банката трябва да предоставя изчерпателна информация за счетоводните политики и методи, които използва за определяне на провизиите. Тази информация трябва да включва описание на видовете провизии и ключовите допускания, използвани при определянето на провизиите. Освен това, банките трябва да включват информация, ако е уместно, за:

* видовете кредитни експозиции, които се оценяват индивидуално и видовете експозиции, които се оценяват като група;

* как се определят заделените и (всички) освободени части на провизиите;

* как банката е използвала историческия си опит при неизпълненията за различните категории активи, текущите условия, промените в състава на портфейла и тенденциите при просрочията и погасяванията;

* самокоригиращи се механизми, използвани за намаляване различията между изчислените и реално установените загуби (ако има такива);

* политики и практики на провизиране на държавния риск;

* други фактори, като съществуването и ефекта от кредитни концентрации и промените в нивото на концентрациите, промени в оперативната среда на кредитополучателите и контрагентите;

* промени в политиките и процедурите, включително стандартите относно практиките на събиране и възстановяване на суми; и

* как нивото на провизиите се съпоставя с историческия опит по отношение нетните загуби.

19. Банките трябва да обясняват причините за промените в елементите и компонентите на провизиите, така че читателят на финансовия отчет да може да разбере как промените в рисковете в портфейла се свързват със заделените провизии в края на периода. Например, може да е уместно да се разгледа как промените в методите за оценяване и допусканията влияят на провизиите; защо се правят преразпределения на провизии между различните части на портфейла или различните елементи на провизията; и как реалните промени и очакваните тенденции в необслужваните кредитни експозиции се отразяват на провизиите.

(б) Управление на кредитния риск

4. Банката трябва да оповестява качествена информация за естеството на кредитния риск в дейностите й и да опише как възниква кредитния риск в тези дейности.

20. Банката трябва да осигури достатъчно качествена информация за кредитния риск, за да даде възможност на потребителите на финансовите отчети да разберат как тя дефинира кредитния риск и бизнес дейностите, които създават кредитен риск.

5. Банката трябва да оповестява информация за управлението, структурата и организацията на функцията по управление на кредитния риск.

21. Банката трябва да оповестява информация, която описва структурата на функцията по управление на кредитния риск, включително информация за управлението на тази функция разделението на задълженията, и комитетите или друга управленска инфраструктура. Ръководството трябва да обърне специално внимание на функцията за проверка на кредитите и съответния вътрешен контрол. Това оповестяване трябва да се постави в контекста на общата структура на управление на риска в организацията, и трябва да се посочат промените в структурата на оповестяването от предишни периоди.

6. Банката трябва да оповестява качествена информация за своите политики и практики за управление и контрол на кредитния риск.

22. Банката трябва да оповестява информация за своите стратегии, цели и практики в управлението и контрола на експозициите към кредитен риск. По-конкретно, институцията трябва да обобщава своите политики за определяне, измерване и управление на кредитния риск към всеки един контрагент и за целия портфейл. Това оповестяване трябва да включва информация, ако е уместно, за:

* методите за ограничаване или контрол на общите кредитни експозиции, включително

- рискови лимити (напр. за контрагенти, предварителен сетълмент, сетълмент);Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване на кредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.