Оповестяване на кредитен риск


Категория на документа: Други- лимити за кредитните концентрации към отделните контрагенти или класове кредитополучатели; и

- наблюдение на лимитите.

* процесът и методите за оценка на кредитните експозиции към индивидуални контрагенти и за целия портфейл, включително описание на вътрешната класификационна система за кредитен рейтинг (напр. какво означава всеки рейтинг от гледна точка на вероятността от неизпълнение, разграничаване степените на риск, изпълнението във времето и оценката на резултата)10;

* механизмите за намаляване и/или смекчаване на кредитните експозиции, като обезпечения, гаранции, спогодби, двустранни и многостранни споразумения за нетиране, и споразумения за предварително прекратяване;

* дейности по секюритизиране; и

* използването на нови или иновационни инструменти, които прехвърлят кредитни експозиции, като например кредитните деривати.

23. Ако институцията извършва стрес тестове за кредитните експозиции към свои контрагенти, тя трябва да оповестява процеса на стрес тестване и как това тестване е включено в системата за управление на кредитния риск.

7. Банката трябва да оповестява информация за своите техники и методи за управление на просрочените и обезценени активи.

24. Банката трябва да представя техниките, които използва за наблюдение и управление на просрочени или обезценени активи/кредитни взаимоотношения, включително процедурите за класифициране на кредитите според качеството им, а така също практиките и процедурите за оценка адекватността на провизиите и резервите за загуби по кредити за загуби по кредити11.

8. Банката трябва да осигурява информация за използваните от нея модели за кредитни точки и моделите за измерване на кредитния риск в портфейла.

25. Освен методите, които банките сега използват за оценка на експозициите към кредитен риск, някои банки разработват нови подходи за измерване на експозиции към кредитен риск, включително различни техники на моделиране. Банка, която използва система с кредитни точки или модели за измерване на кредитния риск в портфейла, за да управлява кредитния риск, трябва да предоставя качествена и количествена информация за тези подходи. Информацията трябва да включва:

* дали се използват модели с кредитни точки или модели за измерване на кредитния риск и, ако да, описателна информация за видовете модели, портфейл(и), които са техен обект, и обем на портфейла (-лите);

* количествена и качествена информация за използваните модели за измерване на кредитния риск, включително параметри на моделите (напр. период на държане, период на наблюдение, доверителен интервал, и др.), изпълнението във времето, проверка на модела и информация за стрес тестовете.

Банките, които не използват кредитни модели, трябва да гарантират, че оповестяват достатъчно качествена и количествена информация, за да осигурят сравнима информация за управлението на кредитния риск.

(в) Кредитни експозиции

9. Банката трябва да оповестява салдата по кредитните експозиции, включително текущата експозиция и, ако е уместно, евентуалната бъдеща експозиция, по основните категории.

26. Банката трябва да представя информация за общите си кредитни експозиции, включително експозициите, възникващи от кредитиране, търговия, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и задбалансовите дейности. Тази информация трябва да включва текущите експозиции (към датата на финансовия отчет) и, ако е уместно, евентуалните бъдещи експозиции. Освен това, трябва да представя и разбивки на падежите (напр. до 1 година, 1-5 години, 5-10 години, 10-20 години, и 20 и повече години), както и усреднени салда за периодите.

(1) Оповестяване по сектори

Информация по отделни браншове

10. Банката трябва да оповестява информация за кредитните експозиции по браншове.

27. Банката трябва да оповестява информация за кредитните експозиции по браншове или по вид експозиции, например търговски, промишлен сектор, недвижима собственост, строителство, кредитни карти, лизинг, и жилищни ипотеки.

Информация по контрагенти

11. Банката трябва да оповестява информация за кредитните експозиции по основите категории контрагенти.

28. Банката трябва да оповестява информация за състава на своите балансови и задбалансови кредитни експозиции по основните видове контрагенти, включително чуждестранни правителства, местно правителство, чуждестранни фирми, местни фирми, потребители, и други финансови институции. Тя трябва да представя тази информация без да отчита ефектите от техниките за смекчаване на кредитния риск, напр. обезпечения и нетиране, които са обект на отделни препоръки за оповестяване, изложени по-долу. Освен това, транзакциите и експозициите към икономически свързани лица вътре в групата, директори и акционери, трябва да се посочват отделно, като се описват използваните методи за оценка на тези транзакции. Високо рисковите контрагенти, напр. институции с висока подвижност, трябва да се оповестяват отделно12.

Географска информация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване на кредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.