Оповестяване на кредитен риск


Категория на документа: Други


12. Банката трябва да оповестява информация за кредитните експозиции по географски райони.

29. Банката трябва да оповестява обобщена информация за географското разпределение на кредитните си експозиции, включително местните и международни кредитни експозиции, като показва експозициите към държави и другите трансгранични експозиции. Географските области може да обхващат отделни държави или групи държави или региони в отделните държави. Банката трябва да оповестява как се разпределят кредитите по географски райони (напр. местожителство на контрагента).

(2) Информация за концентрациите

13. Банката трябва да оповестява информация за значителните концентрации на кредитен риск.

30. Банката трябва да оповестява своите политики и методи за определяне концентрациите на кредитен риск, какво се счита за "значителна" концентрация, а за всяка концентрация описание на общите характеристики, които определят тази концентрация, както и големината на кредитната експозиция. Тези оповестявания трябва да са съобразени с всички изисквания за поверителност. Значителни концентрации на кредитен риск могат да възникнат във връзка с отделни кредитополучатели или контрагенти, свързани кредитополучатели или групи от кредитополучатели, конкретни икономически сектори или конкретни страни или региони.

(3) Техники за намаляване на кредитния риск

14. Банката трябва да оповестява ефекта от техниките за намаляване на кредитния риск, включително обезпечения, гаранции, кредитни застраховки и правно приложими споразумения за нетиране.

31. Банката трябва да оповестява количествена информация за ефекта от кредитните подобрения по кредитните експозиции на контрагентите си. Тази информация трябва да включва ефекта от правно приложими двустранни и многостранни споразумения за нетиране. Ако институцията използва обезпечения, спогодби, гаранции или кредитни застраховки за намаляване на си кредитната експозиция, влиянието върху кредитната експозиция трябва да бъде оповестено. Ако е уместно, тези оповестявания може да включват номиналната и пазарна стойност на обезпечението13.

15. Банката трябва да оповестява количествена и качествена информация за използваните от нея кредитни деривати и други инструменти, които преразпределят кредитния риск.

32. Създаването на иновационни инструменти и техники за управление на кредитния риск продължава да се развива и някои банки използват нови инструменти за управление на кредитния риск, като кредитните деривати. Със създаването на нови практики и инструменти за управление на кредитните експозиции, банките трябва да предоставят както количествена, така и качествена информация за тези нови практики и инструменти. За банките, които сега използват такива иновационни инструменти, оповестяването трябва да включва следната информация:

* представяне начините на използване на инструментите, включително стратегия и цели;

* условни суми и справедлива стойност на инструментите;

* размер на закупения и/или продаден кредитен риск;

* разбивка по видове инструменти (напр., суап за обща възвращаемост, суап за неизпълнение по кредит, или други кредитни деривати) и

* къде са заведени инструментите (т.е. търговска или банкова книга).

16. Банката трябва да оповестява количествена и качествена информация за своите дейности по секюритизиране.

33. Банка, която секюритизира активи трябва да оповестява както качествена, така и количествена информация за тези дейности. Тази информация трябва да включва стратегията и целите на банката в дейностите й по секюритизации, размера и вида на секюритизираните активи, и размера на запазеното обслужване. Тя трябва да оповестява и големината на запазения риска или запазените активи, данни за запазени подчинени интереси (първа защита срещу загуби), и общите клаузи за право на регрес. Ако банката има продължаващи интереси в секюритизирани активи, изпълнението по тези секюритизирани активи трябва да се оповести.

17. Банката трябва да оповестява обобщена информация за своите договорни задължения по споразумения за право на регрес и очакваните загуби по тези споразумения.

34. Банката трябва да оповестява информация за сделките с право на регрес - сделки, при които тя е продала актив(и), но запазва отговорността за плащането, ако първоначалният кредитополучател(и) или контрагент не извърши плащането или не изпълни други договорни или поети задължения. Оповестяването трябва да включва обобщена информация за условията на споразуменията за право на регрес и размера на продадените активи и очакваните загуби по тези споразумения. Тези споразумения могат да изложат банката на значителен кредитен риск, но често не се признават в баланса.

(г) Качество на кредитите

18. Банката трябва да предоставя обобщена информация за вътрешния си рейтингов процес и вътрешните кредитни рейтинги за кредитните й експозиции.

35. Банката трябва да предоставя обобщена информация за своя вътрешен рейтингов процес, и да обяснява прилаганата концепция за загубите и как използва вътрешните рейтинги във вътрешния процес на разпределяне на капитала на банката. На базата на вътрешния й процес на определяне на кредитни рейтинги, банката трябва да осигурява обобщена информация за качеството на балансовите и задбалансовите й кредитни експозиции. Това оповестяване би могло да включва описание на вида на контрагента и вътрешния кредитен рейтинг. Банката може да оповестява и информация за кредитните експозиции въз основа на външни рейтинги. От банките не бива да се очаква да оповестяват "собствена" информация.

19. Банката трябва да оповестява общите кредитни експозиции по основни категории активи, като показва обезценените и просрочени суми по всяка категория.

36. Банката трябва да осигурява изчерпателна информация за обезценените и просрочени активи, включително разбивки по съответни категории активи, видове контрагенти и географски райони. Тази информация трябва да включва отделно оповестяване на обезценените и просрочени активи (напр. 90 дни или повече) и "възрастов" анализ на просрочените кредитни експозиции.

20. Банката трябва да оповестява сумите на специфичните, общи и други провизии. Където е приложимо, тези провизии трябва да се оповестяват по основни категории активи.

37. Банката трябва да оповестява сумите на всички провизии. Ако е уместно, те трябва да бъдат оповестени по основните категории активи, описани по-горе (напр. провизии за загуби по кредити, провизии по задбалансови експозиции, и др.)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване на кредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.