Оповестяване на кредитен риск


Категория на документа: Други


16. Банката трябва да оповестява количествена и качествена информация за дейностите си по секюритизиране.

МСС 39.170 (г)
17. Банката трябва да оповестява обобщена информация за договорните си задължения по споразумения с право на регрес и очакваните загуби по тях.
ДОК 19
МСС 30.26, МСС 37.86
18. Банката трябва да предоставя обобщена информация за вътрешния си рейтингов процес и вътрешните кредитни рейтинги на кредитните й експозиции.


19. Банката трябва да оповестява общите кредитни експозиции по основни категории активи, като показва обезценените и просрочените суми по всяка категория.
Включва елементи от ДОК 20 и 21, макар и с по-голям обхват.

20. Банката трябва да оповестява сумите на специфичните, общите и други провизии. Ако е уместно, тези провизии трябва да бъдат оповестени по основни категории активи.
Включва елементи от ДОК 20, макар и с по-голям обхват.
По-подробни насоки в сравнение с МСС 30.43 (в)
21. Банката трябва да оповестява изравняването на промените в провизиите за обезценка на кредити.
Подобни на ДОК 22, макар и с по-голям обхват.
МСС 30.43 (б)
22. Банката трябва да оповестява кредитните експозиции, по които начисляването на лихви или други договорни парични потоци - в съответствие с условията на оригиналното споразумение - е прекратено поради влошаване качеството на кредита.
Подобни на ДОК 23, макар и с по-голям обхват.
МСС 30.43 (г)
23. Банката трябва да оповестява обобщена информация за кредитните експозиции, които са преструктурирани през годината.
Подобни на ДОК 24, макар и с по-голям обхват.

24. Банката трябва да предоставя информация за приходите, нетните доходи и възвращаемостта на активите.

МСС 1.75, МСС 30.10


1 Базелският комитет по банков надзор е комитет на банковите надзорни органи, създаден от управителите на централните банки на страните от Групата на десетте през 1975 г. Той се състои от висши представители на банковите надзорни органи и централните банки от Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Холандия, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ. Председател е г-н Уилям Дж. МакДона, Президент на Федералната резервна банка на Ню Йорк. Комитетът обикновено заседава в Банката за международни разплащания в Базел, където се намира постоянния му Секретариат.
2 Този документ разглежда ролята на оповестяването и прозрачността за създаването на сигурни и надеждни банкови системи и представя общите насоки за публичното оповестяване и информационните потребности на надзорните органи. Издаден е от Базелския комитет през септември 1998 г.
3 Ролята на публичното оповестяване за пазарната дисциплина се разглежда в документа "Подобряване прозрачността на банките".
4 Групата за прозрачност на Базелския комитет се председателства от г-н Ян Брокмайер, зам. Директор на Холандската банка, Амстердам и член на Базелския комитет. Групата се състои от надзорни експерти по оповестяването и отчитането от страна на институциите-членки на Базелския комитет.
5 Освен този документ и доклада "Подобряване прозрачността на банките", Групата за прозрачност, съвместно с Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), изготви доклад с насоки за оповестяването на търговските операции и операциите с деривати (октомври 1999 г) и рамка за надзорната информация за операциите с деривати и търговските операции (издадена през септември 1998 г.). Освен това, съвместно с IOSCO тя изготви доклади от проучвания за оповестяването на търговските операции и дериватите на големи банки и фирми за ценни книжа в страните от Г-10 (последният от тези доклади е издаден през декември 1999 г.). Групата участва и в изготвянето на препоръки за оповестяването в документа на Базелския комитет "Надеждни практики за отчитане и оповестяване на кредити", издаден през юли 1999 г. Групата участва и в развитието на Третия стълб (пазарна дисциплина) в консултативния документ "Нова рамка за капиталовата адекватност", издаден от Базелския комитет през юни 1999 г. и допълнителните консултации "Нова рамка за капиталовата адекватност: трети стълб - пазарната дисциплина", публикуван през януари 2000 г.
6 Тези препоръки са съвместими и допълват препоръките за публичното оповестяване във връзка с кредитирането, представени в документа на Базелския комитет "Надеждни практики за отчитане и оповестяване на кредити", издаден през юли 1999 г. Анексът сравнява най-добрите практики, представени в този документ, с препоръките в документа за отчитане на кредити. Този документ за оповестяването на кредитния риск е различен от документа за отчитане на кредити, тъй като насоките за оповестяването разглеждат не само кредитния риск в кредитирането, но и всички други източници на кредитен риск в банковите дейности, напр. търговски операции, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и управление на активите.
7 Принципи на управлението на кредитния риск, издаден от Базелския комитет през септември 2000 г.
8 Тази предишна работа включва следните публикации: Подобряване прозрачността на банките, септември 1998 г., Надеждни практики за осчетоводяване и оповестяване на кредити, юли 1999 г., Препоръки за публичното оповестяване на търговските дейности и дейностите с деривати на банките и фирмите за ценни книжа, октомври 1999 г., Изследване на оповестяването на търговските операции и операциите с деривати на банките и фирмите за ценни книжа, декември 1999 г.
9 Подобряване прозрачността на банките, Септември 1998 г., пар.61 и разгледан в пар.11 по-горе.
10 Виж и препоръка 18.
11 Някои счетоводители считат използването на термините "провизии" и "резерви" за неуместно, когато се отнася за натрупаните корекции в стойността на кредитните активи, и предпочитат други термини, като например "allowance". Например, Комитетът за международните счетоводни стандарти (КМСС) дефинира провизията като вид пасив, а резервът се дефинира като компонент на собствения капитал (КМСС Рамка за изготвянето и представянето на финансови отчети).
12 Характеристиките на "институция с висока подвижност" са посочени във "Взаимодействия на банките с институции с висока подвижност", януари 1999 г.
13 Банките се насърчават да предоставят и информация за активите, които самите те са предоставили като залог за собствените си задължения или ангажименти.
14 В някои страни, период от шест месеца може да представлява разумен срок за възобновените плащания на кредитополучател по договорените главница и лихви.

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване на кредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.