Определение на понятието риск


Категория на документа: Други


РИСК. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
И ЧЕРТИ НА РИСКА.
1. Определение на понятието риск

Тъй като рискът е сложно явление, съществуват различни подходи към определението на това понятие. Да разгледаме някои от тях. Произходът на термина риск е от гръцката дума .ridsa отсек, откос. В италианския език .risiko. е опасност, заплаха.

В специалните речници философски, военни, икономически и други, понятието риск рядко се третира. В икономическата литература, най-разпространеното определение за риска е като вероятност от възникване на загуби или недополучаване на доходи в сравнение с прогнозираните резултати.

Така например в под риск можем да разбираме "Вероятност организацията да загуби част от своите ресурси, да не получи част от доходите или да направи допълнителни разходи при
осъществяване на определена производствена и финансова дейност."

В тези определения като характерна черта на риска се извежда опасността, вероятността да не ти провърви или да загубиш. За по-пълна характеристика на понятието риск е целесъобразно да се разкрие и значението на термина ситуация, тъй като тези понятия са взаимно свързани. Ситуацията. може да се определи като съчетание, съвкупност на различни условия и обстоятелства, създаващи определена обстановка за един или друг вид дейност. Обстановката може да спомага, а може и да препятства осъществяването на дадена дейност.

При функционирането и развитието на почти всички икономически процеси съществуват елементи на неопределеност. Това обосновава възникването на ситуации, нямащи еднозначен изход (решения). Според проф. д.т.н. Ив. Попчев рискът може да се разглежда като всеки възможен изход от ситуация.

Предприемачът обаче, се стреми да въздействува върху появяването на един или друг изход. Това може да стане, ако съществува възможност количествено и/или качествено да се определи степента на вероятност от появяването на един или друг вариант. Именно тази ситуация ще наричаме рискова. Следователно "рисковата ситуация" е свързана със статистически, вероятностни процеси и се съпровожда от три
едновременни условия:
- неопределеност;
- необходимост от избор на алтернативи (отказът от избор на алтернатива също е разновидност на избор);
- възможност да се оцени количествено и/или качествено вероятността от осъществяване на избраните алтернативи.

В предприемачеството е важно .рисковата ситуация. да се различава от ситуацията на неопределеност. Тя е разновидност на неопределената ситуация, когато настъпването на едни или други събития е вероятно и може да бъде отчетено, т.е. обективно съществува възможност да се оцени вероятността от настъпването на събития, които се предполага, че ще възникнат в резултат на съвместна дейност с партньорите, в резултат на насрещни действия на конкурентите, на влиянието на природната среда, на влиянието на внедряваните научно-технически постижения и др.

Затова по-нататък рискът ще се разглежда без възможността за настъпване на едни или други събития да се изолира от субекта, т. е. като взаимодействие за снемане на неопределеността от страна на субекта, като начин за практическо разрешаване на противоречията при неясно (алтернативно) развитие на противоположни тенденции в конкретната обстановка. От тук и управлението на риска в предприемачеството е целенасочена .дейност, свързана с преодоляване (намаляване) на неопределеността в ситуацията на избор, при която съществува възможност количествено и/или качествено да се оцени вероятността от достигането на предполагаемия резултат, вероятността от отклоняване от целите.

Важно е да се подчертае, че при това системно тълкуване на понятията риск и управление на риска, отклонението на фактическите резултати от планираните може да бъде както отрицателно, така и положително.
2. Основни елементи и черти на риска.

Основните елементи на риска, произтичащи от разгледаните по- горе определения са:
- възможни са положителни или отрицателни отклонения от предполагаемите цели;
- достигането на желания резултат е вероятно;
- отсъства увереност в постигането на поставените цели;
- възможни са материални, нравствени и други вреди (загуби), свързани с осъществяването на избраните в условията на неопределеност алтернативи.

Основните черти, които спомагат за разкриване на съдържанието на понятието риск са:
- противоречивост;
- алтернативност;
- неопределеност.

Противоречивостта е свързана със следното. От една страна
рискът в предприемачеството е ориентиран към получаване на обществено значими резултати чрез прилагането на неординарни, нови методи и начини на действие в условията на неопределеност и в ситуацията на неизбежен избор. С това той спомага по-лесно да се преодоляват консерватизма, психологическите бариери, догматизма, които спъват внедряването на нови перспективни дейности, както и да се осъществяват инициативи, новаторски идеи и социални експерименти, насочени към постигането на напредък. От друга страна, рискът води към авантюризъм, субективизъм, забавяне на социалния прогрес, към едни или други социално- икономически и морални щети, ако в условията на рискова ситуация,
алтернативите се избират без да се отчитат закономерностите в явленията, по отношение на които се вземат решения.

Противоречивата природа на риска се проявява в сблъсъка на обективно необходимите рисковани действия с тяхната субективна оценка. Така например, един човек, осъществяващ избор и извършващ определени действия може да смята дадени решения и действия за рисковани, а други хора могат да ги оценяват като лишени от всякакъв риск.

Алтернативността при риска означава, че изборът между два или няколко възможни варианта за решения и действия в икономиката е обективна необходимост. Липсата на възможност за избор не дава основания да се говори за риск. Където няма избор не възникват рискови ситуации, няма управление на риска. Отказването от вземането на решение, обаче, също е избор. В зависимост от конкретната ситуация, алтернативността е с различна сложност. Ако при простите ситуации, изборът се осъществява като правило на база на минал опит и интуиция, то в сложните ситуации е необходимо да се използват и специални методи и техники.

Неопределеността като черта на риска е свързана с това, че неговото настъпване е начин за нейното намаляване, снемане. Тя възниква главно поради многовариантността на процесите, липсата на еднозначност, ограничеността на познанието и т. н. Ако се игнорират обективните и субективни източници на неопределеност е безперспективно да се правят каквито и да е опити за оптимизация на процесите на управление и регулиране в обществото и икономиката.

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В
ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определение на понятието риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.