Определение за понятието „администрация“ (управление)


Категория на документа: ДругиПонятието "Администрация" (УПРАВЛЕНИЕ) - накратко казано, това са специалистите/експертите, чрез които се осъществява ръководството на дадена институция. Администрацията логически се свързва с държавната организация.Администрацията има изпълнителен, организиращ или обслужващ характер.
Понятието "администрация" има две значения:

1. Държавната администрация се представя най-напред като организация, апарат за извършване на определена дейност, предвидена в закона. Държавното учреждение представлява организиран от държавата комплекс от персонални и имуществени елементи, на чело на които стои съответен ръководител. То е учредено съгласно закона, за да извършва определена дейност, свързана с властническите правомощия на държавата. Учрежденията и дисциплинарната власт, която осъществяват органите на управление в такива звена, се разпростира и върху техните ползватели за времето, през което пребивават в тях. В персоналния състав на държавното учреждение влизат всички лица, които заемат щатна длъжност в неговата структура.

2. Държавната администрация (държавното управление), от друга страна се представя и като властническа динамична дейност, която наред със законодателната и съдебната дейност е една от основните прояви на държавната власт при решаване на практически задачи на държавата.

Всяка администрация предполага:
- целенасочено сътрудничество
- на основата на практическа дейност,
- подчинена на определен план за действие,
- осигурена с необходимите материални ресурси
- и с подходящи кадри за изпълнение,
- наблюдавана по пътя на постоянен контрол.
Публична администрация - определение

Публичната администрация обхваща огромен брой проблеми, свързани с живота на гражданите и техните отношения с държавните и местните институции, структурата и функциите на административните органи, основните задачи на държавното и местното управление, административните права и задължения на гражданите и начините за тяхното осъществяване.
Богатството и сложността на явлението "публична администрация" (рublic administration) създава затруднения за неговата дефиниция. Авторите дават различни определения на публичната администрация в зависимост от гледната точка, от която я разглеждат. Всички обаче са единодушни, че администрацията става все по-голяма сила във функционирането на обществото и е определяща за начина, по който живеем.
Публичната администрация може да бъде определена като комплекс от процеси, организации и лица (действащи в официални длъжности и роли), свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата.
Публичната администрация може да бъде определена и като органи-зация на определени видове дейност на държавните и другите публични органи.
Публичната администрация може да бъде определена и като структура - съвкупност от органите, които се занимават с административна дейност - правителство, министерства, служби, управления.

Публичната администрация е:
1. дейност по постигане на публични цели, на резултати от обществени интереси;
2. проявява се в дейността и на трите вида власти - изпълнителна, законодателна и съдебната, всяка от които има обслужваща администрация;
3. има важна роля във формирането и осъществяването на държав¬ната политика и поради това е част от политическия процес на държавното управление;
4. различава се от частната (бизнесадминистрация (рrivate administration).

Трябва да се прави разграничение между държавна и публична администрация. Държавната администрация е част от публичната администрация, но не се покрива изцяло с нея. Западните автори употребяват понятието "публична администрация" в смисъл и на държавна, и на местна администрация. Под държавна администрация ние разбираме административните структури и дейности на държавата. Държавната администрация се развива в дейността на държавните органи и се осъществява от държавни служители. В повечето случаи, когато говорим за публична администрация, ние изследваме и използваме като основен пример държавната администрация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определение за понятието „администрация“ (управление) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.