Определения за властта


Категория на документа: Други


Власт
Определения за властта
Власт-"potestas"-способност;"potenzia"
1.Теологично определение за властта-нещо дадено от Бога,Дар Божи;
2.Телеологични определения-според тях властта е постигане на определени цели,получаване на предварително набелязани резултати;
3.Бихейвиористки опред.-властта е възможност за използване на определени средства като основен инструмент е насилието;
4.Структуралистки опред.-особен род отношения между управляващи и управлявани;
5.Конфликтни опред.-възможност за приемане на решения,регулиращи разпределението на благата в конфликтни ситуации;
6.Макс Вебер (19-20 в.)-"Властта е всяка възможност за налагане в дадени социални отношения на собствена воля,дори въпреки съпротивата,независимо от това на какво е основана тази възможност"-най-цитираното класическо определение за властта.Според Вебер съществуват 3 основни типа власт-3 основни типа лидерство.Разликата между тях е на каква основа се разделят.
1-ви тип:традиционна власт-легитимира се чрез силата на традициите на неписаните правила;монархична
2-ри тип:бюрократична;рационално - легална власт-легитимира се чрез писаните правила на закона;
3-ти тип:харизматична власт(harisma-нещо дадено отгоре)-легитимира се чрез вярата в свръхестествените качества на лидера.Възниква винаги в конфликтни ситуации,винаги започва с обещание за чудо.Пр.:Властта на пророците,властта на диктаторите(Наполеон,Хитлер,Мусолини и т.н.).
Вебер пръв прави разграничението между легитимна и легална власт.Легална-когато е законова,легитимна-обществено приета.
Вебер пръв дава основна характеристика на държавата свързана с властта-държавата е единствената институция,която притежава легитимното право да упражнява насилие срещу тези,които не и се подчиняват.
7.Работно определение за властта-вид отношение.
Властта е субект-субектно отношение(S-S) на асиметрична зависимост,защото двата субекта не са равнопоствени по повод на някакъв ценностен ресурс(нещо,което се владее от единия субект,а другият се нуждае от него).
Политиката е единственият тип властно отношение,при което основен ценностен ресурс се явява самата власт,реалното и упражняване.
-Сила-въздействие в/у тялото или в/у обект(физически смисъл);упражняване на натиск върху някой друг(биологичен смисъл);елиминира възможностите за избор на субекта(социален смисъл).
-Принуда-не се дава,отнема се възможност за свободата на избор на субекта.
-Манипулация-упражняване на психологическо въздействие върху съзнанието на даден субект.
8.Джон Гълбрайт(80-те г.)-"Анатомия на властта"
-приема определението на Вебер;3-и основни типа власт-исторически се открояват 1)принудителна власт/чрез насилие(роб-робовладелец);2)компесаторна-упражнява се чрез предоставяне на нещо ценно за другия субект(работник-работодател);3)условна-неосъзнато подчинение,упражнява се чрез манипулация.
Трите вида власт се различават според източниците и инструментите,които използват.
9.Бернард Ръсел-2-ва основни типа власт:
1)власт НАД индивида,може да се упражнява по различен начин-пряка физическа сила,поощрение,въздействие в/у съзнанието с цел формиране на определено мнение,създаване на определени навици;
2)власт НА индивида-власт на индивида над други хора,власт на човека над природата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определения за властта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.