Определяне на ерозионната податливост на почвата в даден район


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Катедра: " Земеделска техника"

КУРСОВ ПРОЕКТ

по Технологии и системи за земеделско производство

Тема: Определяне на ерозионната податливост на почвата в даден район. Извършване на експериментална работа. Вземане на проби и вземане на изследвания. Теоретична постановака. Определяне на ерозионната податливост. Мерки против ерозията. Разработване на идеи за механизиране на процесите

Разработила:
Фак.№ :
Специалност:
Група:

Проверил: ..................

РУСЕ - 2014 г.

Ерозията на почвата е процес, при който под въздействие на природни и антропогенни фактори става нарушаване на почвения профил, като част от изграждащите го хоризонти биват пренесени на мястото на образуването им върху други терени от ландшафта.

Съвкупност от процеси, при които водата причинява разрушения върху земната повърхност като отделя части от почвата и скалите и дава възможност на разрушените материали да бъдат пренесени на по-ниско ниво се нарича водна ерозия.

1. Форми на водната ерозия.

Съществуват различни форми на водната ерозия.

Повърхностната / площна / водна ерозия представлява равномерно измиване и отнасяне на тънък почвен пласт от повърхността на даден склон под действието на повърхностно течащите води.

Струйчеща ерозия представлява процес на нарязване върху почвената повърхност на много и различни по размер бразди под действието на безброй стичащи се по наклона на склона водни струйки, съединявайки се по между си.

Линейна /равнинна/ ерозия представлява хидродинамичен процес на дълбоко врязване на повърхностния воден отток (концентриран в поток) в почвата или в почвообразуващата се скала.

Според съвременните схващания площната водна ерозия на почвата се проявява при три основни процеса: (1) отделяне на почвените частици, агрегати, бучки и по-големи почвени обеми от основната почвена маса под въздействието на дъжда и повърхностният отток; (2) придвижване на отделения материал чрез гравитационните сили и повърхностния воден отток; (3) отлагане на отделения и придвижен материал.

Първата реакция на почвата спрямо дъжда - диспергирането, започва с навлажняването на почвата, проявява се на почвената повърхност и може да бъде с различен интензитет в зависимост от химичният състав на почвата и дъжда. Най - голямо навлажняване на агрегатите, свързано с промяна на микро -морфологията на почвената повърхност и образуване на почвена кора, става под действие на ударната сила на дъждовните капки. Повърхностния отток също отделя и пренася почвени агрегати и частици. Паралелно с пренасянето на почвени частици от повърхностния отток, протича и процес на утаяване или отлагане.

Процесите, породени от действието на дъждовните капки и повърхностният отток са свързани и със запълване на пори с отделен почвен материал, в резултат на което се образува уплътнен граничен слой на самата почвена повърхност, което е свързано с рязко намаляване на хидравличната проводимост на почвата и повишаване на интензитета на повърхностният отток и ерозията.

2. Фактори на водната ерозия.

Факторите се групират в две основни групи:
* естествено - исторически;
* социално - исторически.

Естествено - исторически фактори на водната ерозия. Към тази група се отнасят:

Релефът е един от основните фактори на водната ерозия. От него се определя в най - голяма степен интензивността, формите на проявление и тоталната изява на водната ерозия.

Геологичния строеж на терена е също фактор с голямо значение за развитието на водоерозионните процеси. Като фактор на почвообразуването геоложките материали оказват влияние и върху противоерозионната устойчивост на почвите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне на ерозионната податливост на почвата в даден район 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.