Определяне якостта на срязване и устойчивостта на земнонасипни язовирни стени


Категория на документа: Други


Определяне якостта на срязване и устойчивостта на земнонасипни язовирни стени

За участъци от насипните стени, които се различават по изграждането и/или по основата си, трябва да се определят изчислителни напречни сечения. Взимат се под внимание и пространствените особености чрез изследване на коси срязвания извън линията на наклона.
В тези напречни сечения устойчивостта на насипнототяло се установява:

* За хлъзгателни повърхнини в тялото на насипната стена
* За хлъзгателни повърхнини в основната фуга
* За хлъзгателни повърхнини в тялото на насипната стена и в основната фуга
* За хлъгателни повърхнини в тялото на насипната стена и в основата

При тези изследвания за меродавна хлъзгателна равнина се приема тази с най-ниска сигурност.
Приеманите почвени коефициенти за установяването на стабилността трябва да се обосноват и при възможност да се подкрепят опитно. Тези приемания се потвърждават и с по-нататъшни опити по време на строителния процес.
За всеки конструктивен случай трябва да се прецени дали, определените за статичните случаи на натоварване почвени коефициенти ,могат да бъдат приети.
Установяването на сигурността на откосите по правило се прави спрямо нормата Б 4433.
Коефициентите на сигурност за установяване стабилността на откосите трябва да се изчислят на базата на дефиницията на Фелениус като отношение на интеграла на якостта на срязване τf и действащите срязващи тангенциални напрежения τ над общата дължина l на хлъзгателната повърхнина не трябва да бъде под средните минимални сигуности:

Класове на случаите на натоварване Най-малки

коефициенти на сигурност

1. Основно съчетание на силите
2. Необичайно съчетание на силите
3. Особено съчетание на силите

Следват по-конкретни обяснения /Приложение C/ за възможното механично разрушение респективно за якостта на срязването.
Якостта на срязване може да се определи посредством критерият Мор-Кулон:

Чрез лабораторни опити за срязване се установяват параметрите на срязване c, φ`. Този опит се провежда с различни скорости
на натоварването.

Диаграма 1:

Използва се уравнението на Кулон за пълните напрежения :

Където :
c - Кохезия
φ`- ъгъл на вътрешно триене
σ`- ефективното нормално напрежение

Алтернативен метод за определяне якостта на срязване в земнонасипни язовирни стени, описан в литературен източник [2] , е залегнал в Австрийските норми [1]
В този раздел на доклада ще изразим якостта на срязване чрез ъгъла на срязване φs. Ако с една и съща почва се проведат повече рамкови опити се променят само плътността на почвата и нормалното напрежение(а с това и коефициента на порите е ) то получаваме в общия случай за отделните опити съответно различни ъгли на срязване φs. ( tan φs= τf / σ`)

С това установяване на ъгъла на срязване φs от един единствен опит на срязване отговаря съответно на ъгъла на наклона на векторите на напреженията в хлъзгателната повърхнина. В диаграма 1 на напрегнатото състояние (τ/ σ) този ъгъл навлиза като ъгъл на наклона на хордата от координатното начало до една точка от кривата на разрушение. Приема се, че при тази дефиниция на якостта на срязване не се разлага на кохезия и на триеща се част. φs не трябва да се бърка с обичаният φ` ъгъл на вътрешно триене. Зависимостта на този ъгъл на срязване с коефициента на порите и с ефективното нормално напрежение може да се изрази поне за една зона на е и σ` с едно добро приближение посредством формулата:

Уравниение (1)

В това уравнение а, b, с и φs са изразени чрез градуси.
е- Коефициент на порите
σ` - Ефективно нормално напрежение
σ b - произволно еталонно напрежение
а - ъгъл на триене за е=1 и σ`= σ b , доколкото тези стойности се намират в зоната на валидност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне якостта на срязване и устойчивостта на земнонасипни язовирни стени 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.