Определяне якостта на срязване и устойчивостта на земнонасипни язовирни стени


Категория на документа: Други


b - мярка за зависимостта между φs и е
с- мярка за зависимостта между φs и σ`

Ако познаваме коефициентите а, b и с на дадена почва можем да определим нейната якост на срязване за произволно избрана плътност на почвата и свободно избрано нормално напрежение.
В пространственото представяне на логаритмично разделението оси на е и на σ`/ σ b и линейното разделение на φs , уравнение (1) определя една равнина.

Експерименталното определяне на параметрите а, b и с се постига целесъобразно посредством множество регресивни изчисления. Като входен параметър се взема ъгълът на срязване φs получен от опитите и съответното за този ъгъл нормално напрежение σ` и коефициент на порите е.

Фигура (2):

Валидните за експерименталната редица най-големи и най-малки стойности на коефициента на порите ( mах е и min e ) и на нормалното напрежение ( mах σ` и min σ` ) дават областта на валидност.

Разсъжденията направени до тук за якостта на срязване важат и за остатъчната якост. Въвеждат се φr, ar,br,cr.
Пробите от опитите се поставят е състояние на границата на провлачване в срязващия уред. Постепенно се натоварва и бавно се разтоварва. В първа фаза в съответствие с начина на процедиране при компресационния опит пробата е била натоварена, разтоварена и отново натоварена.

В фигура (2) са представени опитните резултати за една средно пластична глина. Общо се провеждат 44 рамкови опити от части с многократно срязване за определяне на остатъчната якост и данните с е обработват. Представенata на фигура (2) равнина β е изравнителна равнина, място на точки предсказани по модела от уравнение (1) показват положението на изравнителната равнина. Излизащите от нея линии посочват максималните отклонения на опитните стойности от тази равнина, т.е. грешките (отклоненията) на експериментите от модела. Могат да се разпознаят само максималните разсейвания, защото опитните стойности от 2 до 3 паралелни опита във фигурата съвпадат.

Съображения при земетръс:

При едно повърхностно земетресение не настъпват значителни последици и експлоатационната сигурност на съоръжението не се променя.
При едно средно земетресение няма отказ на съоръжението и не се стига до един неконтролируем воден отток.
За да се установи устойчивостта и сигурността на откосите при земетресение се правят следните анализи:

- Псевдостатичен анализ
- Динамичен анализ
- Линеарни и нелиеарни динамични изчисления.

В останалите приложения се разглеждат по-подробно тези анализи.

Литература:

- [1] Richtlinie zum Nachweis der Standsicherheit von Staudammen
-[2] Predel,О. und Zach, R.: Erfassung der Zusammendruckbarkeit und der Scherfestigkeit von Boden fur konvetionelle Nachweise" Geotechnik, 1983

Изготвил:

Анастасия Попова, 724
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне якостта на срязване и устойчивостта на земнонасипни язовирни стени 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.