Определяне стила на ръководство в реална организация


Категория на документа: Други


Русенски университет
"Ангел Кънчев"
Факултет " Бизнес и мениджмънт"

КУРСОВА ЗАДАЧА
по
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

на тема: "Определяне стила на ръководство в реална организация

Изготвила: ...................................
Факултетен № .................................
Специалност: .................................

Русе

2013 г.

Един от основните проблеми на мениджмънта е стилът на действие и мислене в дадена организация и особено онзи стил, който се налага от и чрез ръководството.

С понятието "стил" се характеризира специфичния подход към решаваните проблеми и ръководените човешки индивиди и колективи. Понятието стил произлиза от гръцкото "стилос", което в превод означава "почерк", т.е индивидуалния стил е неповторим.

Главната задача на всеки управленски екип е създаването на подходяща атмосфера на общуване и комуникиране между хората, защото по този начин могат да бъдат избегнати много пречки в пълноценното реализиране на фирмата. Ефективното управление на социалните групи в организацията при нужда трябва да може да преодолее конфликтите, да събере нужната му информация, да вземе правилно решение, да внесе корекции. С понятието "стил на ръководство" се акцентира върху методите и средствата, които характеризират стила на определен тип ръководители. Стилът на мениджъра е отражение на личните му качества и осъзнаване на ролята, която трябва да играе в предприятието. Стилът на ръководство се свързва с начина, по който се вземат управленски решения, степента в която става делегирането на властта, качествата, които притежава мениджъра, начина на мотивация и т.н.

В литературата има редица теории, в които стиловете на ръководство се квалифицират на базата на различни критерии. Същност на лидерството - лидерите са индивиди, които притежават качества каращи околните да ги следват безусловно за постигането на определена цел.

Според Френч и Райвън основен източник на лидерството е властта. Тя бива следните видове:
* Правова власт - предопределя се от позицията на индивида в йерархията на организацията;

* Икономическа власт-притежава се от представители с по-висок социален статус, в чиито ръце са съсредоточени ресурси и това им дава правото да ги разпределят между останалите;
* Професионална (експертна) власт - определени хора притежават определени знания и умения в конкретна професионална област, което повлиява на последователите им да се съобразяват с техните виждания и препоръки;
* Власт на идола - последователите приемат, че определени индивиди имат изключителни качества, което ги кара да ги следват безусловно и да им подражават. Този вид власт е изключително силна, но нетрайна;
* Силова власт - подчинението се постига посредством осъществяването на психологически или физически натиск, ето защо този вид власт не може да се разглежда като източник на лидерство.
.
Според Таненбаум и Шмид стилът на управление на мениджърите трябва да е достатъчно гъвкав, така че да съответства на ситуацията и възникналите проблеми. Ето защо те формулират 7 стила на управление, които варират от твърдо - авторитарен до демократичен.
Те биват:
* Информира (разпорежда) - ръководителят представя взетото решение на подчинените и налага неговото изпълнение;
* Убеждава - ръководителят се стреми да убеди подчинените в правилността на взетото от него решение;
* Представя и приема въпроси - мениджърът представя своите идеи, подлага ги на обсъждане, след което сам си взема крайното решение;
* Представя и променя - ръководителят оповестява решението си и предоставя възможност то да бъде променено ако прецени, че направените предложения от подчинените са удачни;
* Консултира - ръководителят изяснява проблема пред групата, стимулира генерирането на решения от страна на подчинените и взема крайното решение;
* Предоставя - ръководителят очертава допустимите граници, които групата съвместно с него взема решения;

* Приобщава - на подчинените се дава свобода да работят самостоятелно като се определят рамките на решението, което да вземат съвместно и да поемат отговорност за него.

Според изследванията Лайкерт и група социолози от университета в Мичиган извеждат 2 стила на управление:
* "Стил, ориентиран към работата" - мениджърът разпределя задълженията, осъществява строг контрол, установява стандарти,използва стимули и наказания;
* "Стил, ориентиран към хората - мениджърът акцентира върху изграждането на ефективни работни групи и обръща съществено внимание на проблемите на своите подчинени.

Управленска решетка на Блейк и Мутон определя няколко стила, които се базират на съотношението грижа за хората и грижа за производството.
* Стил 1.1. Полагат се минимални условия за достигане на необходимите резултати, които да запазят членството в организацията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне стила на ръководство в реална организация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.