Оразмеряване на времезадаващата група на задаващия генаратор


Категория на документа: Други


 1. Оразмеряване на времезадаващата група на задаващия генаратор - за времезадаващ генератор се изпозлва ИС HEF4538. При тази интегрална схема честотата на генерациите се определя от времеконстанта на една R-C верига, като в същото време се прави и конфигуриране на входовете на интегралната схема да работи като генератор на честота. Тази честота трябва да бъде 128kHz. При тази честота се избират стойностите на елементите от времезадаващата верига по следната формула:

От каталожните данни на тази ИС се избира резистор R22 със стандартна стойност 1kΩ, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

При така избрания резистор се изичслява стойността на кондензатора C2:

Избира се кондензатор тип МКТ с номинален капацитет 1uF и номинално напрежение 63V.

Изводите на ИС HEF4538 се конфигурират по следния начин: RESET се свързва към захранващото напрежение за да има високо логическо ниво, извод 7(инверсиния изход) се свързва през диодна логика R2, D23 и D22 с цел получаване на генератор на честота.

Резистора R2 се избира да ограничи тока през диодите на стойност от 1mA, при което негората стойност се изчислява по:

Избира се стандартен резистор със стойност 10kΩ, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

Диодите D22 и D23 се избират да бъдат обикновенни импулсни диоди тип 1N4148.

За задаване на плавен старт на генератора се изпозлва също R-C верига, съставена от ресизстор R1 и кондензатор C1. Тази времезадаваща верига се изпозлва за да даде време на плавен старт от 10ms. Избира се стандартен резистор R1 със стойност 10kΩ, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

Стойността на кондензатора С1 се получава по:

Избира се кондензатор тип МКТ с номинален капацитет 1uF и номинално напрежение 63V.

2. Конфигуриране на делител на напрежение 1- в този делител на честота се изпозлват две интегрални схеми - HCC4516, които представляват делители на честота. Изхода на таймера в задаващия генерато е Q (извод 6), който подава сигнал към делител на честота 1(HCC4516 - ИС U1), който делител на честота разделя тази честота 128kHz на 16 до получаването на честота 8000Hz. Този делител на честота се получава като се използва само единия извод Q4 на интегралната схема. Изводите за начално установяване RST, за нулиране UD и за право или обратно делене се свързват към масата на схемата. Същото свързване се получава и за втория делител на честота HCC4516 - ИС U2. При нея извод Q4 на U1 се свързва към тактовия вход на U2 и се прави същото конфигуриране на изводите. По този начин се получава още един делител на честота пак на 16, при което в изхода на този делител се получава импулсна поредица с честота 500Hz.

3. Конфигуриране на делител на напрежение 2- в този делител на честота се прави делене на честотата на делител на напрежение 1 от 500Hz в честота 50Hz, като се оставя пауза между импулсите равна на 10% от периода или 2ms. Използва се ИС HCC4017, която също работи като делител на честота, но има няколко изхода, които да обединени в диодна логика с диоди 1N4148. Входния сигнал трябва да се подава към извод 14(CLK), a забраняващия сигнал от различните видове защити се подава на входа RST. Изводите, обединени от диодна логика се подават на един емитерен повторител който да ги усили, за да могат тези сигнали да управляват мощните транзистори.

4. Избор на елементите на драйвера - драйвера е съставен от емитерен повторител изграден от резистор R20 и транзитори T8, T10 и Т11.

Резистора R20 се избира по ток, така че да ограничи тока на транзистор Т8 до 25mA, при което за R20 се получава:

Избира се стандартен резистор R20 със стойност 470Ω, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

За другия канал на драйвера се избира същия резистор, означен в схемата с R21.

Транзисторите се избират по напрежение и ток - за транзистори T8 и Т9 тока и напрежнието са следните - UCE = 12V, ток Ic = 25mA - удовлетворяващи тези параметри са транзистори BC547 със следните параметри: UCE = 40V, ток Ic = 500mA.

Крайните драйверни транзистори се избират да бъдат средномощни, тъй като при отпушване трябва да осигуряват ток от 1A по пикова стойност, като за тази цел се избират съответно транзистори T10 и T12 да бъдат тип BD237, а Т11 и Т13 да бъдат тип BD238. Тези два вида транзистори предствляват компелемнтарна двойка транзистори, предназначена за точно такива драйверни схеми.

5. Изчисление на елементите на защитата от разряд - тази защита е изградена от следните елементи - резистори R4, R5, R6 и R7, кондензатор C9, транзистор T2 и диод D2.

Резисторите R4 и R5, образуват съпротивитлен делител, който е настроен така че на базата на транзистор Т2 да има винаги над 0,75V при напрежение на батерията по-голямо от 10,4V. Стойностите на този делител се избират по следния начин - избира се първо стандартна стойност на резистор R5 - стандартен резистор със стойност 2000Ω, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W. При което R4 се избира по следната формула:

Избира се стандартен резистор R4 със стойност 27kΩ, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

Транзистора Т2 се избира да бъде тип BC547, които има следните номинални стойности по ток на напрежение - UCE = 40V, ток Ic = 500mA.

Резистора R6 се избира да ограничи тока на светодиода за индикацията D1 и тока на транзистор Т2 по следната формула на стойност 4mA:

Избира се стандартен резистор R6 със стойност 2,7kΩ, тип РПМ-2 и номинална мощност 0,25W.

Резистор R7 се избира да ограничи тока на диода D2 в диодната логика на 0,5mA, при което за резистора R7 се получава:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оразмеряване на времезадаващата група на задаващия генаратор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.