Органи за управление на отбраната. Място и функции на президентската институция в системата за управление на отбраната.


Категория на документа: ДругиИнтересен е фактът, че въпреки многократно по-големите права на власт, с които разполага руският държавен глава, изискванията към него не са много по-големи от тези към българските кандидати.

Отделен член от Конституцията определя клетвата, която президентът трябва да каже при встъпването си в длъжност, основен обект на обета е руският народ, в името на който се врича новоизбраният държавник и за чийто интерес обещава да се бори.

Някои от основните му правомощия, произтичащи от член 83, са:

1) Президентът със съгласието на Държавната Дума, назначава министър-председателя на Руската федерация.

2) Има правото да председателства заседания на Министерския съвет на Руската федерация.

3) Да приема решението за оставка от страна на правителството..

Правомощия на руския президент, свързани с отбраната и сигурността на страната се определят от член 87 от Конституцията на Руската федерация гласи, че "президентът е главнокомандващ на въоръжените сили на страната".

1) президентът сформира и ръководи Съвета за сигурност на Руската федерация, чийто статут се определя от федерален закон.

2) той одобрява военната доктрина на страната

3) той назначава и уволнява висшите началници на въоръжените сили

4) в случай на агресия или при наличието на постоянна заплаха от агресия към Руската федерация, той е длъжен да наложи военно положение на територията на цялата страна или само в застрашените нейни части, като незабавно информира за това парламента и правителството.

Съществено различие в структурата на президентската институция в България и Русия е отсъствието на вицепрезидент в Руската федерация. Основните задачи, с които се натоварва тази длъжност е да замества президента при възникване на невъзможност той изпълнява служебните си задължения. При отсъствие на президента в Русия, той се замества от министър-председателя. Отстраняването на действащ президент в Русия може да стане само след установяването на държавна измяна или друго углавно престъпление, което да бъде потвърдено от Върховния съд и да бъде гласувано и прието от Думата. Решението трябва да влезе в сила до 3 месеца след като парламентът е предприел действия срещу действащия президент, ако това не стане в установения срок се приема, че обвиненията са били оборени и отпадат.4

Президентска институция в Румъния

Съгласно Конституцията, Румъния е парламентарна република с многопартийна политическа система, разделение на властите, пазарна икономика и спазване на човешките права.

Президентът на Румъния се избира чрез преки всеобщи избори за максимум два четири-годишни мандата. Той или тя представлява страната по въпроси на международните отношения и е главнокомандващ въоръжените сили. Съгласно конституцията от 1991 г., президентът не може да принадлежи към никоя политическа партия.

Президентът е Върховен главнокомандващ. Той има правото да мобилизира и да демобилизира армията, да обявява или да прекратява война, като тези му дейности са съгласувани с парламента и/или правителството. Назначава дипломатическите представители на страната в чужбина и приема акредитивните писма на чуждите дипломати. Президентът назначава различни държавни служители, сред които и председателите на Върховния и Конституционния съд.5

Президентът на Румъния може да участва в заседанията на правителството, които засягат въпроси от национален интерес свързани с външната политика, отбраната на страната, опазването на обществения ред. А по молба на премиер министъра и в обсъждането на други въпроси.

Президентът назначава министър-председател, който възглавява правителството, той обикновено е лидер на партията с най-много места в парламента и отговаря за избор на кабинет, който да изпълнява функциите на правителство.

Румъния има двукамарен парламент, наричан Народно Събрание. Неговата долна камара, наричана Камара на депутатите, се състои от 343 места, 15 от които са запазени за етнически малцинства. Горната камара- Сенат, има 143 места. Членовете на двете камари на парламента се избират за период от четири години, в съответствие с модифицираната система за пропорционално представителство.

Висш орган на съдебната власт в Румъния е Върховният съд. Неговите членове се назначават от президента по предложение на Върховния съвет на магистратите. Във всяка от 40-те румънски области и в специален окръг Букурещ има Областен съд и няколко по-низши съдилища, или съдилища от първа инстанция. Страната има също 15 районни апелативни съда, в които се обжалват присъдите, приети от местните съдилища; решенията на апелативните съдилища могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд. Румъния има Конституционен съд, отговорен за осигуряването на баланс на правомощия между органите на държавната власт. Главният прокурор е най-висшият съдебен пост в Румъния, и отговаря пред Народното Събрание, което го/я назначава за срок от четири години. 6

Президентска институция на Гърция

В Гърция президентът се избира за срок от 5 години като условията, на които трябва да отговарят кандидатите са: да са гръцки граждани, които са живели поне 5 години в страната, не са под 40 годишни и да са правоспособни да гласуват. До тук не се забелязват съществени различия по отношение на изискванията към кандидат-президентите в различните страни, освен възрастовата граница.

И гръцката конституция разглежда възможността президентът да изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си или просто да бъде извън страната за период по-дълъг от 10 дни, тогава се предвижда неговите функции да бъдат заети от председателя на Народното събрание. В случай, че това положение продължи повече от 30 дни, Народното събрание е задължено да се събере извънредно и да насрочи избори за нов президент.

Разгледахме степента на зависимост на президентската институция от Министерския съвет, сега трябва да посочим и правомощията, които в по-голямата си степен са посочени в член 36:

1) представлява страната в международните отношения
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органи за управление на отбраната. Място и функции на президентската институция в системата за управление на отбраната. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.