Организационна диагностика. Предмет на диагностиката. Методи.


Категория на документа: Други


ШУ "Епископ Константин Преславски" Педагогически Факултет

КУРСОВА РАБОТА

по
Организационен мениджмънт

На тема:

Организационна диагностика. Предмет на диагностиката. Методи.

Изготвил: Проверил:
Специалност: Управление на образованието Доц.д-р Г.Цоков
Форма на обучение:
Фак.№

гр. Шумен
2009

Съдържание.

1. Организационна диагностика. Предмет на организационно диагностиране. 3
2. Диагностика на макросредата. Методи на диагностиране. 3
3. Диагностика на микросредата. Методи на диагностиране. 8
4. Диагностика на организацията Методи за организационна диагностика. 8
5. Разпознаване и формулиране на устройствените проблеми на организацията. 11
Използвана литература. 13

1. Организационна диагностика. Предмет на организационно диагностиране.

По своята същност организационната диагностика е насочена към очертаването и изясняването на настоящето състояние и функциониране на конкретна организация. Предметът на организационната диагностика са макросредата, микросредата и вътрешната среда, като анализът на тези три насоки дава възможността да се изведат силните, слабите страни, възможностите за развитие и съществуващите рискове за организацията.

Именно организационното диагностиране се явява предпоставката за очертаване на необходимостта от промяна, като същевременно показва и насоката, която трябва да има тя. Така се осигурява възможността за изграждане на факторите, които да позволят успешното бъдещо развитие съобразени с наличните характеристики на средата, ресурсите и др.

Организационната диагностика се явява важен инструмент, който подпомага успешното вземане на управленски решения в организациите.

В сферата на образованието организационната диагностика е възможността за осъществяване на успешен и ефективен мениджмънт, което да подобри възможността за адаптивност на образователните организации към новопроявяващите фактори на средата, в която те функционират.

2. Диагностика на макросредата. Методи на диагностиране.

Макросредата обхваща силите в по-широк план, които пряко или косвено оказват влияние върху възможностите на организацията да обслужва своите клиенти. Такива сили са природната, научно-техническата, политическата, икономическата, демографската и културната среда.

Анализирането на макросредата може да се проведе, като се използва техниката PEST. При нея се вземат под влияние политическите, икономическите, социалните и технологичните фактори, които оказват влияние върху дейността на стопанската организация.

Практическото провеждане на PEST анализа преминава през следните фази:

* избиране на значими фактори на външната среда;

* оценяване на характера на влиянието на избраните фактори върху дейността на организацията;

* синтезиране на получените оценки и определяне на групите от фактори, които пораждат шансове или рискове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна диагностика. Предмет на диагностиката. Методи. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.