Организационна култура на КЗК


Категория на документа: ДругиКурсов проект по организационна култура

Тема: Организационна култура на Комисия за защита на конкуренцията , Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Изготвил: Проверил:

Диньо Петков, ф. № 102252 Доц. Кирил Димитров

Група 1662, поток 169

Гр. София

2013г.

Съдържание
I. Организационна култура
1. Същност на организационната култура 3
I.1. Въведение 3
I.2. Същност на фирмената култура според Е.Шайн 3
I.3. Същност на фирмената култура според Петигрю 4
2. Функции на фирмената култура 4
II. Организационна култура в Дирекция "Обществени
поръчки и концесии" 5
1. История на Комисията за защита на конкуренцията 5
2. Функции и задачи на Дирекция "Обществени поръчки
и концесии" 5
3. Форми на организационна култура в Дирекцията 5
4. Модел на Бари Фейгън за равнищата на фирмената
култура в организацията 6
4.1 Първо равнище 7
4.2 Второ равнище 7
4.3 Трето равнище 7
4.4 Четвърто равнище 8
4.5 Пето равнище 8
5. Заключение 9
Литература 9

I. Организационна култура
1. Същност на организационната култура
1.1. Въведение

Организационната култура е един интересен и същевременно сложен за анализиране феномен . Този феномен включва в себе си много и различни процеси и явления , протичащи в определена група или организация и отразяващи нейното създаване , динамика , генезис , нейната вътрешна среда . Едно от най-ценните неща в организацията са нейните членове - хората , които я изграждат . Като такива те се явяват огнището на процесите възникващи в организацията . Представляват движеща сила на промените , които настъпват в нея , отговарят на изменението на нейната външна среда и възникващите проблеми . Целият този сложен феномен е само малка част от нещото представляващо организационната култура .
1.2. Същност на фирмената култура според Едгар Шайн

Едгар Шайн е един от авторите допринесли за развитието на теоритичната база в областта на организационната култура . Според Шайн (Л1) фирмената култура представлява съвкупност от основни предположения (вкоренени убеждения), които са открити , изработени или развити от дадена група в процеса на научаване как да се справя с проблемите на външната си адаптация и вътрешната си интеграция . Тези предположения се смятат за валидни, защото са проработени достатъчно добре на практика . Чрез разнообразни способи тези предложения се внушават на новите членове на групата като правилен начин на възприемане , мислене и чувстване . Ако вникнем по-дълбоко в определението на фирмената култура според Шайн ще видим ,че формирането на поведението на новите членове на една група, организация или екип се диктува от старите членове на екипа и на базата на техния опит. Интеграцията на новите членове в организацията ще зависи не само от техните личностни качества, но и от умението да се вслушват в наставленията на по-опитните.
1.3. Същност на фирмената култура според Ендрю Петигрю
Британският учен Ендрю Петигрю е един от хората работили в областта на организационната култура. Петигрю пише трудове за социалните, политически, човешките аспекти на организациите. Петигрю (Л1) представа фирмената култура като система от общи и колективно възприети значения, валидни за дадена група към определен момент. Тя още е и източникът на символите, езика, идеологията, вярванията, резултатите и митовете в организацията.

2. Функции на фирмената култура
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна култура на КЗК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.