Организационна структура


Категория на документа: ДругиИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дисциплина: "Основи на строителния бизнес"

НА ТЕМА: Организационна стуктура на "СТАТ" ООД

Разработил: Проверил:........................
Севджан Адем ас. Ваня Антонова
спец.ИС, гр.25 , №1177

Април, 2013
Варна

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ..............................................................................................................
3
ЧАСТ ПЪРВА: Основни теоретични въпроси на организационната структура


1.1.Същност и характеристика на организационната структура на управление.......................................................................................................

4
1.2.Особености на типовете организационно - управленски структури.....................................................................................................

5
1.3.Принципи на изграждане на организационна структура..................
6
ЧАСТ ВТОРА: Анализ на организационната структура във фирма "СТАТ" ООД.

2.1. Обща характеристика на фирма "СТАТ" ООД................................
8
2.2. Анализ на организационната структура във фирма "СТАТ" ООД................................................................................................................

10
2.3.Особености на функционалната скруктура........................................
12
Заключение.....................................................................................................
14
Приложения....................................................................................................
15
Използвани и цитирани източници .............................................................
16


Увод

Управлението на организацията се разглежда като процес на разкриване на връзките между ключовите елементи в нея - структура, хора, цели и задачи, технологии, неформални групи и култура и стратегията, която резултатира в ефективното управление на нейното развитие.

Организационно-структурното изграждане на управлението е централна проблемна област в науката за управление. От своя страна всички ръководители от по-висок ранг също са осмислили и са твърдо убедени, че от ефективността на организационните структури на управление в много голяма степен зависи ефективността на функциониране на системата, която те ръководят. Организационната структура дава най-точната и вярна картина за това как се управлява бизнеса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.