Организационни пазари и тенденциите в съвременното регулиране на финансовото посредничество


Категория на документа: Други
Курсова Работа
по
Финансови пазари и инвестиране

Изготвил: Милена Димова Ръководител:
Ф№ 21351011 доц. д-р Татяна Хубавенова
Специалност: Международен маркетинг
Курс: ІІІ
Варна
2014г.

"Организационни пазари и тенденциите в съвременното регулиране на финансовото посредничество"

Съдържание:

I. Въведение на финансовите пазари..................................стр.4
1.Обща характеристика на финансовите пазари..............стр.5
2.Традиционни теории за финансовото посредничество......................................................................стр.6
3.Финансовите инструменти, Обща характеристика, Видове.....................................................................................стр.7
4.Фактори за развитието на финансовото посредничество......................................................................стр.9
5.Регулиране на финансовите пазари...............................стр.10
II. Видове банкови системи...............................................стр.12
1. Банкови и небанкови финансови институции...................................................................стр.12
2.Небанкови финансови посредници..................................стр.15
3.Застрахователни компании...........................................стр.16
4.Услуги предлагани от небанковите посредници...........................................................................стр.18
5. Заключение......................................................................стр.18

I. Въведение във финансовите пазари

Както е известно от учебниците по Economics, пазарът по своята същност представлява един обществен механизъм, възникнал по естествен път и необходим за осъществяване разпределението на ресурси, които са относително недостатъчни в сравнение с търсенето им. Адам Смит го нарича невидимата ръка, а според Фридрих фон Хайек, ако пазарната система не бе възникнала естествено, то тя би била обявена като най-значителното изобретение в човешката история. Наред с факторнитепазарите на работна сила, на земя и продуктовитестоковите борси, финансовите пазари са важен елемент на всяко съвременно пазарно стопанство. Може да се каже, че финансовите пазари са такава съществена част от съвременните икономики, каквито са телефоните, интернет и автомагистралите.

Най-общо казано, финансовите пазари са тези, на които се търгуват финансови активи, каквито са например различните видове ценни книжа. Те осигуряват т.нар. директно финансиране в икономиката, т.е. на тях спестяванията се трансформират в инвестиции, без да е необходима намесата на финансовите посредници. Финансовите пазари, също така, правят възможна размяната на текущ настоящ за бъдещ доход. Субектите, които предлагат фондове на финансовите пазари, получават обещания за бъдещи плащания срещу тях. Тези обещания са оформени най-често като финансови инструменти или права облигации, акции, застрахователни полици. Издателите на финансови инструменти обещават на техните притежатели бъдещ доход под формата на лихва, дивидент или капиталова печалба. Липсват обаче пълни гаранции, че очакваният бъдещ доход ще бъде получен, т.е. инвеститорите при всички случаи трябва да поемат определен риск. Следователно доходът, който инвеститорите ще изискват от своите инвестиции на финансовите пазари, трябва да бъде правопропорционален на поетия от тях риск, от една страна, и на времетот.е. на матуритета на инвестицията, от друга страна.

Финансовите пазари могат да бъдат класифицирани според различни критерии. В следващите редове ще бъдат представени накратко само основните класификации на пазарите на финансови активи. В зависимост от природата на търгуваните финансови инструменти различаваме дългови пазариdebt markets и пазари на акции eguity markets . Според матуритета на инструментите пък финансовите пазари се делят на пазари на краткосрочни дългови инструменти, наричани още парични пазари money markets, и пазари на дългосрочни финансови активи, известни още като капиталови пазари capital markets. третата класификация на финансовите пазари е в зависимост от вида на емисиите от ценни книжа. На т.нар. първични пазари primary marketsсе търгуват нови емисии от ценни книжа, докато на вторичните пазари secondary markets - вече емитирани ценни книжа. И накрая, според организационната им структура, финансовите пазари биват борсови пазариexchanges markets и извънборсови пазари или пазари на гише over-the-counter markets .

1. Обща характеристика на финансовите пазари

> Финансовите пазари са съвкупно понятие, зад което се крият много различни пазари. Те представляват местата или съвкупността от отношения, свързани с покупко - продажбата на ценни книги, нар. още финансови инструменти. Единственият финансов пазар свързан с определено място е фондовата борса. Другите пазари са неприсъствени пазари. В Република България подобно на други европейски страни има банки, които осъществяват влогови, кредитни (заемни) операции и операции с ценни книжа. Почти всички от тези операции се извършват на финансовите пазари.

> Финансовите пазари възникват в резултат от факта, че във всеки момент от време едни икономически субекти (агенти) разполагат със свободни парични средства, а други се нуждаят от парични средства. Първата група предоставя временно свободните си парични средства на втората, с което увеличава доходите си, а втората група набира капитал, с който може да развива стопанската си дейност и да реализира печалба.

> Финансовите пазари представляват търговските връзки между предлагащите пари и възможности за набиране на капитал и търсещите ги субекти. Чрез тях се извършва т. нар. пряко финансиране на икономиката.

Има различни видове финансови пазари:

> В зависимост от вида на финансовите инструменти има паричен и капиталов пазар.

a) Под паричен пазар се разбира пазара на краткосрочни и средносрочни финансови инструменти - със срок до 1 год. При тяхната продажба може да получим паричен ресурс, който трябва да върнем със съответната лихва за срок до 1 год. от емитирането на ценната книга. Това са ц. к., които се изкупуват на падежа обратно от емитента. Те могат да бъдат само дългови ц. к.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни пазари и тенденциите в съвременното регулиране на финансовото посредничество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.