Организационни пазари


Категория на документа: Други


Организиран пазар в маркетинга - неговите клиенти са видове ведомства, предприятия. В зависимост от начина на организиране, пазарът е наричан още тържище, на който сделките се подготвят, сключват и реализират на основата на предварително зададени, задължителни за участниците, процедури. Това е обобщаващо понятие за пазар, постоянно или периодично действащ на определено място, в установено време и съгласно законни изисквания и/или услуги. Сделките на този пазар, следват формализиран технологичен цикъл, установен в правилника или статуса на конкретния пазар.
1. Характер и вид на стоките - обект на продажба
* Борса - организиран пазар, на който се продават или купуват масови, еднородни и партидно заменяеми стоки. В съвременни условия се търгува с около 70 вида стоки.
- Селскостопански суровини и хранителни стоки - зърнени храни, пшеница, царевица, овес, соя ечемик, маслодайни семена и растителни масла, памук, замразени бройлери и др.
- Метали - мед, олово, цинк, алуминий, никел, калай, злато, сребро, платина
- Нефтопродукти - суров нефт, мазут, дизелово гориво
- Валути - долари, германски марки, английски лири и др.
- Фин. Инструменти - акции, облигации, съкровищни бонове и др.
* Аукцион - търгува се с уникално, индивидуално определени, партидно незаменяеми стоки. Типични са около 60 вида стоки, необработени дивечови кожи и кожи от дребен рогат добитък, подправки, цветя, живи животни, произведения на изкуството.
* Търг - съзтезателен способ за организирано получаване на оферти, за извършване на доставки или на дейности в съответствие с предварително оповестени тръжни условия.
- Масови стоки - доставяни за изпълнение на държавни поръчки, за попълване на държавния резерв, обзавеждане на училища, болници
- Комплектни - в сферата на промишленото и гражданското строителство
2. Икономически интереси и цели на организаторите и участниците
* Борса - организира се от крупни търговци, производители и потребители на борсови стоки с цел:
- Концентриране на търговията с определени стоки по време и място
- Улесняване и ускоряване сключването на сделки - чрез стандартизиране на процедурите и договорите и предоставяне на пълна гама от услуги; сключване на сделката, проверка на качеството,
- Постигане на представителни цени, формирани в условие на пряка свободна конкуренция
- Събиране и разпространяване на ценова информация
- Създаване на условия за полагане на надеждни антирискови механизми
- Създаване на условия за сключване на спекулативни сделки и превръщането им в привлекателна алтернатива за много инвеститори.
* Аукцион - Организира се от крупни производители или продавачи с цел концентриране на голям брой потенциални купувачи, стимулиране на пряка конкуренция, и постигане на голям обем продажби при макс. Цени.
Икономическия интерес е постигане на стока с много високо качество
* Търг - организира се от крупни инвеститори или купувачи - държавни ведомства, институции, с цел привличане на потенциални продавачи, стимулиране на пряка конкуренция, максимално снижаване на цената и запазване на добро качество.
3. Институционализация и правен статус
* Борси и аукциони - са институционализирани тържища. Съществуват като отделни стопански субекти. Имат юридическа самостоятелност, обособено имущество, организационна ст-ра, вътрешни правила. Имат правен статут на акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност. Има и държавни аукциони, които не са създадени като търговски дружества.
* Търг - Не е институализиран. Осъществяват се при необходимост от съшествуващи държавни органи
4. Позиция при сделките на преките участници
* Борса - участва се пряко или чрез представител. Право на пряко участие има само член на борсата, всички други - с брокер
* Аукцион - пряко или чрез представител всички потенциални купувачи. Сами решават как да участват. Интересите на продавачите се представляват от аукционист.
* Търг - участват прякопотенциални продавачи. Представят се тръжни оферти. Има тръжна комисия, която оценява офертите.
5. Режим на работа
* Борса - работи постоянно
* Аукцион - работи периодично. Няколко пъти в годината.
* Търг - при възникване на конкретна потребност; организира се ad hoc
6. Видове сделки
* Борса
- Сделки за продажба с цел незабавна реална доставка и покупка на стоки - сделки кеш или спот.
- Сделки за продажба на стоки с цел реална доставка в определен сравнително дълъг период - доруърд
- Безусловни срочни сделки с цел борсови спекулации или защита от ценови или влутен риск - фючърсни сделки
- Условни срочни сделки с цел спекулации или защита от ценови и валутен риск - опционни сделки.
* Аукциони - сключват се сделки за продажба с цел незабавна доставка и покупка на стоки.
* Търг - много видове сделки. Основни са: продажба, изработка, предоставяне на концесии и др.
7. Обобщение
а/ Организираните пазари са постоянно или периодично действащи тържища, за скл.на сделки за стоки и услуги по предварително зададени по правило в писмен вид правила и процедури.
б/ Основните организирани пазари, установени в национален и международен план са борси, аукциони и търгове и търговете с цел привличане на оферти.
в/ Сравнителната характеристика разкрива и особености, които са свързани предимно с естеството на предлаганите стоки и услуги.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.