Организационни структури


Категория на документа: Други


TEМА: ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕОРИЯ. ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

1. Делегиране, отговорност и пълномощия. Организирането като процес представлява функция, която координира всички в организацията и установява формални взаимоотношения между тях. Средство с помоща, на което ръководството разпределя пълномощията между отделните нива се нарича ДЕЛЕГИРАНЕ.

* ДЕЛЕГИРАНЕТО - това е средство с помоща на което ръководството разпределя между неговите сътрудници твърде много задачи. Те трябва да се изпълнят, за да може да се осъществят целите на организацията. В по-широк смисъл делегирането превръща човека в ръководител. То е едно от най-важните действия в една организация, но често има неправилно приложение, което довежда до редеца проблеми.
* ОТГОВОРНОСТ - важно е да се отбележи, че делегирането се реализира само в случая на поемане на пълномощия и че отговорността не може да бъде делегирана. Един ръководител не може да предава отговорността на свой подчинен. В големите организации, ръководителите рядко контактуват с подчинени на по-нисшите равнища. По-висшите ръководители носят отговорност за състоянието на фирмата и делата на своите подчинени.
* ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЪЛНОМОЩИЯ - пълномощието представлява ограничено право да се използват ресурсите на организацията и да се направляват усилията на някои от нейните сътрудници за изпълнение на определени задачи. Пълномощията се делегират на длъжността на индивида, а не на индивида, който заема длъжност в момента. Науката управление разполага с две концепции за процеса, посредством който се предават пълномощията. Съгласно класическата концепция пълномощията се предават от висшето към нисшето ниво на управление в организацията. Съгласно Честър Барнърд, подчиненият има право на отклоняване искания на своя началник.
* ГРАНИЦИ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА - вътре в организацията границите на пълномощията се определят от политиката, процедурите, правилата и длъжностните характеристики, представени на подчинения в писмен вид или устно . Границите на пълномощията на един ръководител се определят също от традиции, нрави, обичаи и културни стереотипи. Тези граници за отделните държави се различни.

2. ВИДОВЕ ПЪЛНОМОЩИЯ. ЛИНЕЙНИ И АПАРАТНИ (ЩАБНИ) ПЪЛНОМОЩИЯ.
* ЛИНЕЙНИ ПЪЛНОМОЩИЯ - за ръководителя линейните пълномощия представляват узаконена власт с която ръководителя направлява своите преки подчинени за достигане цели на структорното звено, респективно организацията като цяло. Ръководител, който притежава линейни пълномощия има правото да взема определени решения. Линейните ръководители вземат най-важните решения в организацията. Делегирането на линейните пълномощия създава йерархията на управлението на една организация.
* ТИПОВЕ АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ - необходими са и щабни или функционални специалисти. И в една бизнес-организация ръководителите биват линейни и щабни. Този административен апарат бива:

- консултативен (при сблъсък с проблеми, които изискват специална квалификация, основна дейност е планирането или финансите);

- обслужващ апарат (обслужва в определени области, значими за организацията като цяло);

- личен апарат (членовете му нямат никакви пълномощия те действат по поръчение на ръководителя, макар личния апрат да няма формални пълномощия, неговите членове могат да притежават голяма власт) .

РАЗНОВИДНОСТИ НА АПАРАТНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ

1. Препорачителните пълномощия- те са налице когато линейното ръководство се обръща към щабните специалисти само на съвет.

2. Задължителни съгласувания- когато съгласуването е задължително, линейното ръководство е длъжно да обсъди проблема с щабния апарт преди да вземе решение или предпреме някакви действия.

3. Паралелни пълномощия- разширяване на пълномощията на апарата, като му се представи правото да отклонява решения на лиейното ръководство.

4. Функционални пълномощия- пледлага, но може и да забранява каквито и да е действия в областта на своята компетенция.

ПРИНЦИПИ НА ЕДИНОНАЧАЛИЕТО

Съгласно него работникът трябва да получава пълномощия само от един началник и да отговаря само пред този човек. Ръководител от висш ранг неможе да заповядва на подчинени, които са по-ниско от неговите преки подчинени.

БАРИЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАНЕ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ: заблуждението "тази работа ще я свърша по-добре"; отсъствие на способности да ръководителя; липса на доверие; нежелание да рискува; липса на контрол; ОТ СТРАНА НА ПОДЧИНЕНИЯ - страх от критики; не възможност успешно да изпълни заданието; пренатрупване с работа; без увереност в себе си и възможностите си; без стимули за допълнително предприета работа или задача.

3. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЮРОКРАТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - тя се отличава с висока степен на разделение на труда. Развита пирамидална йерархия, дълга верига на командите, наличие на многобройни правила и норми за поведение на персонала и подбор на кадрите по техните делови професионални качества. Известна е още като класическа или традициона организационна структура.
* ОТРИЦАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОС -
- ПЪРВО: налице е преувеличаване значимостта на стандартните правила, процедури и норми, задължително за всички сътрудници в организацията.
- ВТОРО: липсата на способност за бърза своевременна реакция спрямо действието на външната среда.
* ФУНКЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА - основната идея при това деление се състои в максималното използване преимуществата на специализацията и избягване прекомерното натоварване на ръководството.
- ПРЕДИМСТВА: стимулира деловата и професионална специализация; намаляване дублирането на усилията и потреблението на материалните ресурси във функционалните области; подобряване координацията вътре във функционалните области;
- НЕДОСТАТЪЦИ: отделите могат да бъдат заинтересовани повече от реализацията на целите и задачите на своито подразделения, отколкото на общите цели на организицията; в големите организиции веригата на командите става излишно дълга.
* ДИВИЗИОНАЛНА СТРУКТУРА - за да се справят с новите предизвикателства, ръководствата на големите фирми са разработили така наречената дивизионална организационна структура. При този вид делението на организацията на елементи и блокове става по видове стоки или услуги, групи потребители или географски рагиони. Тя бива: ПРОДУКТОВА;ОРГАНИЗАЦИОННА И РЕГИОНАЛНА

4.ВИДОВЕ АДАПТИВНИ СТРУКТУРИ - това са новите видове организационни структури. Основната им характерна особеност е, че дават възможност на организацията по-бързо и ефективно да реагира на промените на външната среда. Наричат се адаптивни защото могат бързо да се модифицират в съответствие с измененията на външтана среда и потребностите на самата организация.
* ПРОЕКТНА СТРУКТУРА - за да се избегне неизпълнение на съответните дейности е целесъобразно да се прилага проектната структура. Тя може да се нарече още временна организационна структура и се създава за решавето на конкретна задача. Смисълът от нейното създаване се състои във формирането на екип от най-квалифицираните сътрудници на организацията за работа над сложен проект с фиксиран срок и качество. Основното предимство на проектната структура е във възможността да се концентрират усилията за решаване на една единствена задача в границите на организацията.
* МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ - това е най-широко известния вариант на проектната структура. Нейното наименоваие произтича от матрица, в която редовете представляват отделни проекти, а стълбовете стационарни структурни звена. При този вид структура членовете на проектната група са подчинени едновремено както на ръководителя на проекта, така и на ръководителя на стационарния отдел, в който те работят постоянно. Ръководителя на проекта притежава проетктни пълномощия. Матричната организационна структура дава възможност на организацията да се добере до преимущества, които са присъщи както на функционалните, така и на дивизионалните структури.

5. КОНГЛОМЕРАТНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА - този тип организации включва в своя състав компании и фирми с различен предмет на дейност и различна отраслова принадлежност. Фирмите, които влизат в състава на този вид организация, са независими икономически единици и притежават почти пълна автономност по отношение на оперативните решения.

6. ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни структури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.