Организационни структури на управлението


Категория на документа: Други


Организационни структури на управлението. Управленски структурни единици - бюра, сектори, отдели. Типове организационни структури на управлениетo

1. Понятие за организационна структура на управление (ОСУ)

Организационната структура на управление е йерархично подредена съвкупност от длъжности и звена, на които са дадени власт и са възложени отговорности за управлението на цялостната дейност на организацията. Основната задача, от която се изхожда е постигането на целите на управлението. Съществуват три подхода за изграждане на управленската структура - централизиран, децентрализиран и смесен. В теорията и практиката са известни традиционни и съвременни структури. Когато е централизирано основните решения се взимат от висшето ръководство на фирмата, което води до ограничаване гъвкавостта на фирмата. При децентрализация някои от решенията и дейностите се възлагат на филиали, дъщерни фирми, на търговски представителства. При този модел се осигурява голяма гъвкавост, но се губи контрола върху дейността на централното ръководство на фирмата. Изборът на подход зависи от решенията, които трябва да се вземат. Стратегическите решения са функция на висшето ръководство. Изборът зависи от размера на външно търговската дейност на фирмата. Когато той достигне до 40-50%, се намесва висшето ръководство. Изборът зависи и от характера на продукта. Когато предметите за външно търговска дейност са индустриални стоки преобладава централизиран подход, а при потребителските имаме децентрализиран. Статистиката сочи че американските организации използват централизиран, а европейските използват предимно децентрализиран подход.

2. Традиционни организационни структури на управление
Централизирани управленски структури са линейната и функционалната. Заедно с линейно-щабната те са представители на т. нар. традиционни управленски структури.

2.1 Линейна структура
Използва се при малки предприятия. Това е централизиран вид структура, при която основен принцип е всеки да получава нареждане от един ръководител. Характерно за нея е ясната йерархична връзка и точното разпределение на задълженията. При по-големи организации с по-високо ниво на функционалност линейната структура не е приложима.

2.2 Функционална структура
При по-сложен производствен процес, който изисква по-широк комплекс от познания от страна на ръководителя, се използва функционалната структура. При нея съществуват специфични управленски дейности като планиране, прогнозиране, маркетинг, координиране и др.

2.3 Линейно-щабна структура
Тази структура е съчетание между линейната и функционалната. Налице е единоначалието, с разликата че е създаден щаб от специалисти, които обслужват ръководителя.

3. Съвременни организационни структури на управление.

3.1 Матрична (програмно - целева) структура
Тази структура притежава гъвкавост и оперативност. Подходяща е за фирми, които се стремят за лидерство на пазара чрез постоянно внедряване на нови изделия и услуги. Ръководителите на звена са на двойно подчиенение. Програмният ръководител определя какво и докога трябва да се направи, а ръководителя на производственото звено кой и по какъв начин.

В състава на този вид структура присъстват следните органи:
- Стационарни - за изпълнение на традиционни управленски функции
- Полустационарни - за изпълнение на инцидентно възникнали функции и задачи
- Пулсиращи - временни звена с участието на външни специалисти, включващи се при необходимост
-
3.2 Дивизионна структура

Тя е доразвитие на класическата функционална структура при съвременни условия.
Налице е откъсване на функционалните звена от висше равнище от функциите на оперативно управление.
Дивизионалната структура има няколко модификации:
- Дивизионално - продуктова - диференциращият признак е еднородната продукция
- Дивизионално - иновативна - звена, занимаващи се с внедряване на постижения и нововъведения от научно - технически характер
- Дивизионално - регионална - основен критетий за диференциация е районът на дейност. Такива структури имат най-вече транснационалните корпорации.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни структури на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.