Организационно поведение


Категория на документа: Други


КУРСОВА РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
1. Като се основавате на определенията в учебника - дефинирайте понятието криза според вас

Кризите според теорията са част от живота на всички организации като от една страна те са свързани с напредъка и усъвършенстването, от друга страна представляват механизъм за оцеляване в съвременната изключително противоречива действителност, а от трета страна могат да бъдат краен стадий в развитието на някои организации. Кризата най-общо се дефинира като крайно обострено противоречие в организацията, което заплашва нейната устойчивост в обкръжаващата среда.

Тъй като самото явление криза е твърде сложно и многостранно, съществуват много дефиниции за криза. Едно особено задълбочено и изчерпателно дефиниране на криза е следното: "... кризата е духовен, човешки, технологичен и природен феномен, при който е налице срив в адаптационните възможности на определена система /организъм, индивид, група, общност/ с два възможни изхода: първият е фатален, водещ до загиване и смърт на системата, а вторият - позитивен, свързан с успешен, релевантен отговор на предизвикателствата, при което възниква нов тип структура, с променен модел на поведение. Всяка криза се характеризира с тотално въздействие върху човешките, социалните системи и многопосочни ефекти, някои от които са с позитивни резултати." 1

Животът показва, че не само в организациите, но в много случаи и човекът е подложен на най-различни неблагоприятни интервенции, които имат за резултат по-тежки или по-леки жизнени кризи. Те могат да бъдат както следва2:

"- кризисни ситуации - конфликти с близки хора, събития с фатален изход и др.;

- продължително негативно въздействие на някои неблагоприятни обстоятелства - монотонен, неудовлетворителен труд; липса на професионална и жизнена перспектива, продължително усамотение;

- причини от социално естество - недостатъчна или недостигаща до индивида заинтересованост на социалното обкръжение;

- причини от личен характер - лесно ранима душевност, слабост на нервната система, труден характер и др."
2. Опишете накратко кризата, която разглеждате.

В производствен участък за козметика на малка фирма настъпва криза в междуличностните отношения. Работещите в участъка са жени. Пазарният дял на фирмата е значително стеснен поради кризата в страната. Продажбите спадат непрекъснато няколко години подред и това води до опасност за съществуването на самата фирма. Това обаче не е единствената причина. Поради липсата на нужната механизация производствените манипулации се извършват ръчно. Така, че изготвянето на фирмените продукти е в зависимост от уменията на работниците да изпълнят необходимите технологични изисквания. Работещите са на обща норма, което налага да възложената работа за деня по възможност да се изпълни в пълен обем. Повечето от работещите могат да извършват всяка една от работните манипулации. Участъкът се ръководи от бригадир, също жена. Влошеното състояние на фирмата предизвиква силно безпокойство у всички работещи. Тон за това дава именно бригадирката. Загрижена за своята трудова кариера, през предишните години, тя изисква усилена работа от работниците, която обаче не е съобразена с производствените условия. Наливането на отделните продукти става ръчно без необходимото оборудване, което води до неравномерното им размерване. Същото се отнася за опаковането и етикирането. Сега вече е ясно, че нейните настоявания за бърза работа са направили лоша услуга на фирмата. От прекомерното бързане са нарушени редица качествени показатели по отношение на продуктите, което през годините е довело до отлив на клиенти и фирмата, вече е изместена от своите конкуренти.

До този момент тя с гордост парадира пред двамата работодатели, че е взела страха на хората и е успяла да ги накара да работят много повече. Сега вече обстоятелствата са срещу нея. Предусещайки надигащия се скандал, тя се опитва да прехвърли вината си върху работниците като прави следното:

а/ Обявява пред работещите, че не разрешава на никой да я пита за производствения процес и операции.

б/ Щом забележи, че дадена работничка се затруднява при изпълнение на определена манипулация, тя я слага все по-често на тази манипулация и започва да настройва останалите, че заради нея се спъва работата.

в/ При грешки в манипулацията, тя изчаква продуктът да се изработи, след което с весела усмивка обявява, че еди коя си е сгрешила и че направеното трябва да се преработи с участието на всички.

По този начин бригадирката постига забавяне и накъсване на производствения процес и работничките се насъскват едни срещу други, което води до всекидневни скандали. Прави впечатление пасивното отношение на двамата работодатели към ситуацията във фирмата. Тяхното отношение е резултат от факта, че те са двама братя емигранти, Те имат дребна собственост, с която се опитват да развиват бизнес, за да оцелеят и поради това нямат нужните знания и опит, за да се справят с изложената ситуация.

3. Като се базирате на учебника опишете причината за кризата и я класифицирайте като вид (аргументирайте своя избор).

Кризата в разглеждания случай е предизвикана от комплексни фактори. Тези фактори съгласно теорията са от втора, трета и четвърта група. Данните са показани в таблицата по-долу:


Група фактори
Конкретен фактор
1
Втора група. Проблеми с технологиите
Липса на необходимо оборудване
2
Трета група. Икономи-чески и пазарни сили.
Пазарни тенденции поради икономическата криза.
3
Четвърта група. Факто-ри свързани с бизнес отношенията.
Наличие на служител измамник. Често случващи се конфликти.
Липса на предприемаческа визия.


В разглеждания случай, кризата във фирмата изисква незабавна намеса за решаването на проблема. Ако това стане, решението ще има силни позитивни резултати по отношение на работещите, които ще придобият силна мотивация за работа. Вероятно това ще отдалечи фирмата от фалита, тъй като според теорията най-често "хората не се провалят поради липса на умения, а по-скоро от наличието на междуличностни проблеми"3.
4. Предложете начин/стратегия за изход от кризата и очаквания резултат/изходСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.