Организационно поведение и организационна култура


Категория на документа: Други
РЕФЕРАТ

по

Организационно поведение

на тема:

Организационна култура и организационно поведение

През последните години в съвременните организации стои един от най-актуалните въпроси, а именно проблемът в организационната култура.

Организационната култура може да се разглежда, като съвкупност от различни норми и правила на поведение, които се споделят от хората работещи в организацията и посредством, които се постига едно ефективно обединяване между елементите, които изграждат организацията.

Организационната култура е начин, по който се свързват и вършат нещата в организацията.Тя е тази посредством, която се постига обвързване между организациите и индивидуалните цели.Приемането и разбирането на връзката между зависимостта на организирането и индивидуалните цели, както от страна на мениджмънта на организацията, така също и от отделните индивиди е решаващо условие за тяхното постигане.Обединяването в едно цяло между хората и организацията,обединяването на техните цели не трябва да става, чрез администриране. Ето защо е необходимо да се използва по-различен модел, който да е свързан с човешкото поведение и неговата ориентация.

Организационната култура съдейства за по-ефективното решение на проблемите.Тя показва йерархията на стойностите в организацията и съдейства за издигане на нейния имидж.

Организационната култура е феномен, който се отнася не до отделни личности, групи и дейности.Тя се отнася до всичко, което става в организацията.Тя е средство, чрез което се определят "правилата на играта "в една организация".

Организационната култура стои в основата на ефективното управление, тъй като тя е онзи невидим компонент, който кара хората да разбират и приемат организационните цели, а така също да полагат усилия за тяхното постигане.

Основни показатели, посредством, които се характеризира организационната култура:

1.Степен на формалност и неформалност - изразява се посредством съотношението между писмената и запаметената информация за дейността.В някой организации предпочитат всяко решение да приема писмена форма, за разлика от други организации, които имат неформално отношение към документацията.Степента на формалност се проявява и посредством начина на обръщение към заемащите по-високи йерархични позиции.
2.Начин на обръщение-хората с различен статус в организацията приемат по-различен начин, по който да се обръщат един към друг.
3.Обзавеждане на офиса-обзавеждането, цветовото оформление, стенната украса, офис техника са атрибути, които характеризират организационната култура.
4.Работно поведение - различните организации се различават помежду си и по отношение на работното поведение на своите служители:
-изискванията за служебно израстване
-темпа на работа
-оценяването на новите идеи
5.Дисциплина на труда-в редица организации не се налага, да се говори за спазване на дисциплините на труда.Тя е залегнала в самите норми на поведение, а други използват административни мерки, за да се спазва тя.
6.Упражняване на контрол-контролът е управленска функция.В някои организации контролът се упражнява перманентно, а в други се показва или се дава на хората по-голяма свобода, което ги мотивира да полагат повече усилия и да се справят по-добре с възложените им задачи.
7.Начин на приемане на конфликтите-в някои организации конфликтите се приемат като нежелано явление и стремежът е да се избягват или потулват.В други организации на конфликтите се гледа, като средство за решаване на проблемите.
8.Норми в облеклото-приема се, като директен символ на статуса.Има организации, в които е задължително придържането към определен стил.

Функции на организационната култура:

-системообразуваща функция: с участието си в изграждането на дадена организация, хората носят и част от своите ценности;
-социализираща функция: хората удовлетворяват социалните си потребности, като се присъединяват към определена организация, по този начин те приемат нейната организационна култура
-идентификационна функция: организациите се различават една от друга по начина, по-който се вършат нещата в тях.
-комуникативна функция: хората в организациите установяват правила на общуване по между си посредством знаци, символи, поведение, мимики.Често те са неразбираеми за околните извън организацията, но са достатъчни за членовете в нея.
-възпитателна функция: посредством постигане на единство и изграждането на чувство, че нещата се вършат от всички.
-властно-ролева функция: определя се структурата на властта, разпределяне на груповите роли и определяне на социалния ранг на членовете на организацията.
-генетична функция: всичко онова, което организацията е научила в процеса на своето съществуване е необходимо да се възпроизведе и предаде в бъдеше на тези, които работят в организацията (ритуали,ценности,традиции).
-обновяваща функция: изграждането на позитивно отношение към промените с цел поддържане на висок стандарт водят до обновяване и усъвършенстването на организацията.

Посредством организационната култура се постигат следните цели:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационно поведение и организационна култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.