Организационното развитие - обективна необходимост


Категория на документа: Други


а) икономически;
б) социален;
Икономическият ефект се отнася до разкриване на възможности за нарастване на производителността на труда, което да доведе до общо нарастване на икономическата ефективност на организацията.
Докато социалният ефект следва да се разглежда в две насоки –
- първата се свързва с усъвършенстване системата на възнагражденията;
- втората – с подобряване условията на труда.
При определянето на ефекта следва да се отчита влиянието на инерционните сили върху икономическите и социалните системи. За тях е характерно, че миналото и настоящето, оказват по-силно влияние в по-близко бъдеще и по-слабо в по-далечно, но при всички случаи оказват влияние
След като работният екип, ангажиран с осъществяването на процеса “Организационно развитие”, определи тези ефекти, е необходимо всеки член на организацията да се запознае с тях. За това могат да се използват различни форми – събрания, срещи, разговори и т.н. Работният екип трябва да убеди хората, че резултатите, които се очакват заслужават усилията, които се предприемат. Всеки член на организацията е необходимо да е наясно, че полза от крайните резултати има всеки един от тях, като всеки вижда своето място, както в самия процес, така и при очакваните ефекти.
За да се види очаквания ефект по-скоро, което да мотивира допълнително изпълнителите, е възможно сумарният ефект да се разчлени и всяко конкретно действие да води до “видими” положителни резултати.
И. Яснота за развитие на организацията в по-близка и в по-далечна перспектива.
Организационните изменения са винаги свързани с бъдещето, с постигане на предварително набелязани резултати. Тези изменения следва да се вписват в очертаната обща рамка на развитие – мисията и стратегията на организацията. Ето защо е необходимо всички членове на организационната единица да бъдат запознати подробно с нейното бъдеще (по-близко и по-далечно) за да се изгради оптимален вариант на развитие. Нещо повече, нужно е да се разполага и с информация по отношение на средата, в която организацията функционира. Колкото тази информация е по-обхватна, подробна, точна и надеждна, колкото и организационните изменения ще бъдат по-обосновани и реални.
К. Бенчмаркинг – възможности за усъвършенстване на дейността по пътя на търсенето на нови идеи, тяхното адаптиране към конкретните условия на организацията и практическото им прилагане.
Както всеки процес, явление и други, така и Организационното развитие има своите предимства и недостатъци. За отделните организации те са строго специфични и са свързани с конкретните особености, но въпреки това ще посочим някои, които имат по-общ характер: (вж. Таблица 1.1)

Табл. 1.1.
Предимства и недостатъци на организационното развитие

Предимства на Организационното развитие Недостатъци на Организационното развитие
- динамичност - извършване на допълнителни разходи
- постигане на разнообразни ефекти - удължаване времето за откупуване на разходите
- изграждане на работни екипи - „страх от неизвестното”
- възможности за развитие на човешкия фактор - възможност за недостигане на очакваните резултати
- прозрачност - невъзможност за справяне с нови предизвикателства
- съчетаване на индивидуални цели и цели на групата и организацията - възможност за загърбване целите на отделни индивиди
- решаване на проблемни ситуации - трудности при количественото измерване и качественото характеризиране на процеса „Организационно развитие”
- благоприятни изменения в цялата система на управление
- усъвършенстване системата на комуникации

Към положителните страни можем да отнесем:
1. Организационното развитие се обуславя и осъществява на базата на една от определящите характеристики на средата – нейната динамичност.
2. При много процеси и явления, се постигат ефекти, които се противопоставят. Тук е точно обратното. Преследват се заедно различни ефекти – икономически, социален, психологически и др.
Икономическият ефект, както посочихме, се реализира в търсене на възможности за нарастване на производителността на труда, а от там и повишаване икономическата ефективност на организацията.
За социалния ефект също стана реч – насочен е към усъвършенстване на системата на възнагражденията и подобряване условията на труда.
Докато психологическия ефект е във връзка с повишаване мотивацията на хората и тяхната удовлетвореност от труда, като в крайна сметка това рефлектира върху намаляване на текучеството и подобрява социално-психологическия климат.
3. Изграждането на работни екипи оказва благоприятно влияние върху цялостната дейност на организацията, като се започне от управлението й и се стигне до крайните резултати, които се получават.
4. Поставянето на акцента върху човешкия фактор[20] и особено възможностите, които се откриват пред него за непрекъснато развитие – по пътя на обучение, създаване на възможности за включване на персонала при решаване на проблемни ситуации и т.н.
5. Прозрачност във всичко – от необходимостта от организационни изменения, причините, които ги обуславят и се стигне до очакваните ефекти.
6. Съчетаване на индивидуалните цели, с тези на групата и организацията.
7. Своевременно решаване на проблемни ситуации.
8. Зачитане на правилата, нормите и ценностите в структурната единица.
9. Благоприятни изменения в цялата система на управление, които намират най-вече проявление в значително намаляване на дистанцията между управляващи и управлявани, което има изключителен положителен ефект върху цялостната дейност на организацията.
10. Усъвършенстване системата на комуникации.
Като по-съществени недостатъци на Организационното развитие могат да се посочат:
1. Извършването на допълнителни разходи.
2. В случаите, когато ефектът е в по-далечно бъдеще, се удължава времето за откупуване на разходите.
3. “Страх от неизвестното” - тъй като организационните изменения са насочени към бъдещето, а по принцип хората се страхуват от неговата неопределеност
4. По различни причини – обективни и/или субективни – в някои случаи е възможно да не се достигнат очакваните резултати.
5. При определени случаи е възможно отделни индивиди да не се справят с новите предизвикателства.
6. Акцентът върху целите на организацията, което може да доведе до загърбване на цели на отделни индивиди.
7. Срещат се трудности при количественото измерване и качественото характеризиране на процеса “Организационно развитие”, както и при определянето на срока, за който той трябва да се реализира.
Определящо при тези недостатъци (а в отделни организации могат да се появяват други) е, че тяхното познаване в голяма степен е предпоставка те да не се допускат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационното развитие - обективна необходимост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.