Организационното развитие - обективна необходимост


Категория на документа: Други


6. Да осигури икономичното използване на осветителните съоръжения.

2. Шум, вибрации, сътресения.
Източниците на шума са твърде различни и поради това той бива механичен, хидравличен и др. Като цяло той натоварва слуховите органи на човек и го разконцентрира.
Влиянието на шума се определя от неговата сила, честота и продължителност. Условната единица, която се използва за измерване силата на звука и децибалът. Допустимите граници (75-100) са в зависимост от честотата на звука.
Честотата на шума характеризира броя на трептенията на звука за секунда и се измерва в херцове.
Негативното влияние на шума налага да се вземат мерки за неговото ограничаване (отстраняване). Те се свеждат до:
а) усъвършенстване на техническите средства и технологиите, които да променят характеристиките на производствените процеси;
б) изграждане на съоръжения, които да поглъщат и да заглушават шума;
в) използване на индивидуални предпазни средства и др.
Вибрациите и сътресенията[14] нарушават функциите на редица органи на човек като нервна система, сърце и т.н. Освен това въздействат върху психиката на хората. Тяхното влияние е пряко и косвено, но в крайна сметка влошават физиологическото състояние на човек и намаляват неговите възможности да се труди ефективно.
Възможностите за отстраняване (ограничаване) на тяхното влияние са свързани с:
а) центроване на техническите средства;
б) балансиране на техните движещи части;
в) промени в технологиите;
г) използване на специални връзки между машината и работната зона (площта) и др.

3. Температура, влажност и движение на въздуха.
Както ниските, така и високите температура се отразяват зле върху жизнените функции на хората, а от там и върху тяхната работоспособност.
При работа при ниски температури не се оросяват крайниците, движенията са бавни, мудни. Ниските температури налагат използването на дебели дрехи, които пречат на трудовата дейност. Голяма част от енергията на човек се изразходва за компенсиране на ниската температура от страна на организма му. При тези условия умората настъпва значително по-бързо.
Високите температури също са пречка за ефективна трудова дейност на човек. Тогава се ускорява сърдечната дейност и дишането, засилва се потоотделянето и т.н.
Оптималната температура, която се препоръчва е в граници между 18-20 градуса.[15]
Има производства обаче, където технологичният процес не може да се осъществява при такова температура. Тогава се пристъпва към:
а) звена за температурно разтоварване на изпълнителите;
б) създаване на подходящ питеен режим;
в) предвиждане на повече почивки и др.
г) при работа в помещения, които се характеризират с висока температура те могат да се боядисан със син цвят, а такива с ниска – с червен.
За оптимизиране на температурните граници (там където е възможно) следва да има правилно организирана вентилация. Тя бива:
а) естествена – отваряне на прозорци, врати и др.;
б) изкуствена – използване на вентилационни уредби.
Изкуствената вентилация има редица предимства:[16]
1. Дава възможност вредните вещества, които се образуват при даден процес, да се отделят още на местообразуването им.
2. Постъпващият чист въздух може да се разпредели по желание и в необходимите количества към всяко работно място.
3. Предвиденият за работното място въздух според нуждите може да се обработи предварително по съответен начин – да се затопли, изстуди, овлажни, изсуши, почисти и т.н.
4. Въздухът за вентилационната система може да се вземе от такива места в атмосферата, които отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания.
Ниската (високата) влажност също намаляват работоспособността Влажността се предопределя от характера на технологичните процеси.
Възможностите за ограничаване на негативното й влияние са:
а) промени в технологичните процеси;
б) провеждане на почивките в специални помещения и др.
Движението на въздуха е в резултат на неравномерното му нагряване. Ако в различни помещения е налице такива различие се създават въздушни течения, които охлаждат помещенията. Този процес е от важно значение при охлаждане на помещения, в които има висока температура, като по този начин се подобрява средата.

4. Излъчване.
То бива:
а) светлинно;
б) електромагнитно;
в) топлинно;
г) ултравиолетово;
д) йонизиращо и др.;
Излъчванията оказват отрицателно влияние върху функционирането на човешкия организъм, като нарушават дейността на различни органи – сърце, очи, може да се стигне до прегряване на човешкото тяло и др.
Ако не е възможно цялостна промяна в технологията в посока отстраняване на тези лъчения, следва да се ограничи влиянието им чрез:
а) изграждане на преградни стени;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационното развитие - обективна необходимост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.