Организационното развитие - обективна необходимост


Категория на документа: Други


б) използване на индивидуални средства за защита;
в) до минимум ограничаване прякото участие на хора в технологични процеси при които има излъчвания и др.
5. Наличие на вредни и опасни вещества.
Част от технологиите използват различни вещества (ацетон, амоняк и др.), които са опасни за здравето на хората. Ако се добави и високата температура и влажност, които не са в нормалните граници, то значително се мултиплицира тяхното негативно влияние. Неправилното им използване и работа в такава среда водят до професионални заболявания, в някои случаи дори до отравяне. Ето защо е наложително:
а) коренни технологични промени;
б) използване на индивидуални защитни средства;
в) правилно съхранение и използване на такива вещества;
г) прилагане на ефективни методи за почивка на работните места и др.
6. Запрашеност на средата.
Прахът уврежда не само дихателните органи, но и редица други органи като очи, кожа и т.н. Този фактор влияе не само на непосредствените участници в производствения процес, но и върху населението, което живее в съседство с организацията.
Използването на индивидуални средства за защита имат краткотраен ефект и затова единствената алтернатива е внедряване на съвременни технологии.
Психологическите и социалните фактори са свързани с физическото и нервно-психическото състояние, изграждането на работни екипи, мотивацията на хората, монотонността на работа и т.н. Тези фактори могат да забавят (ускорят) настъпването на умората, обратно – да удължат (намалят) работоспособността.
Ето защо мениджърите следва да познават и използват физиологическите и психологическите изменения на състоянието на хората по време на трудовата дейност. Например, ако мениджърите се опитват и скъсяват дистанцията “управляващи-управлявани” подчинените ще бъдат в много по-голяма степен убедени в това, което вършат управляващите и ще ги следват с по-голямо желание, в резултат на което те ще реализират своя творчески потенциал. Това е предпоставка те да се стремят да поддържат по-висока работоспособност за по-дълго време. Обратно – поддържането на по-голяма дистанция демотивира подчинените.
Изграждането на работни екипи, при които се акцентува върху неформалните отношения между техните членове също мотивира хората към труд и съдейства за постигане на по-висока работоспособност.
Естетизацията на труда също има важно място за създаване на благоприятна трудова среда и е източник на положителни емоции на отделните индивиди, като в крайна сметка се постигат икономически ефект – повишаване на производителността, която съдейства за подобряване на редица икономически резултати, а също така и социален – запазване здравето на хората, подобряване на тяхното състояние (икономическо, физиологическо, психическо и т.н.).
По-важните елементи, които изграждат съдържанието на естетизацията на труда са: (Вж. Фиг. 7.7.)

1. Формата на работните помещения.
Например, специалистите твърдят, че за някои трудови дейности човек се уморява по-бързо в четириъгълни помещения, отколкото, ако се труди в такива, които имат кръгла форма.
2. Подходяща форма, големина, разположение на техническите средства, с които човек се труди.
3. Подходящо оцветяване, както на техническите средства, така и на работните помещения.
4. Озеленяване както на отделните структурни звена, така и на организацията като цяло.
5. Слушане на подходяща музика и др.
В заключение ще отбележим, че е наложително организационните изменения да бъдат адресирани и към решаването на тези проблеми, тъй като човекът е най-важният фактор за всяка една организация. От неговите качества, състояние и мотивация във все по-голяма степен ще зависи цялостната й дейност.

4. Тест за самопроверка.
1. В процеса на труда върху човек оказват влияние различни фактори, като:
а) технико-технологически – влиянието на производствената среда върху човека, като при някои случаи може да доведе до професионален травматизъм, заволявания и др.
б) санитарно-хигиенни – шум, видрации, температура и др.
в) режима на труд и почивка;
г) психо-физиологически – произтичат от характера на самия трудов процес и намират проявление в нервно-психическо натоварване и т.н.
д) естетически – формата на работните помещения, наличието на озеленяване и др.
2. Трудовият процес се характеризира с:
а) физическо натоварване;
б) нервно-психическо напрежение;
в) работна поза;
г) монотонност;
д) темп на работа;
е) ритъм на работа;
ж) режим на труд и почивка.
3. Върху възможностите човек да реализира своя творчески потенциал, т.е. да постигне оптимална работоспособност, влияят много фактори, като:
а) условията на труд;
б) системата на управление, в т.ч. отношението “ръководещ-ръководен”;
в) изграждането на работен екип и управление на груповото трудово поведение;
г) естетизацията на труда;
д) системата на възнаграждения и др.
4. Възможностите за усъвършенстване режима на труд и почивка. произтичат от особеностите на конкретната организация, но могат да се посочат по-общи такива, като:
а) съчетаване на интересите (целите) на отделните личности с тези на групите и организацията като цяло;
б) съобразяване със съществуващите правни норми – трудово законодателство и др.;
в) отчитане развитието на физиологията, психологията и социологията на труда;
г) адекватни промени, свързани с режима на труд и почивка, при изменение на технико-технологическото равнище, организацията и др.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационното развитие - обективна необходимост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.