Организационното развитие - обективна необходимост


Категория на документа: Други


д) за редица професии е уместно вътрешносметните прекъсвания да бъдат в други помещения, т.е. изпълнителите да променят средата;
е) периодично извършване на физиологически, социални и психологически изследвания;
ж) изграждане на обоснован питеен режим (безалкохолни напитки, чай и др.).
5. Факторите на условията и естетиката на труда са:
а) санитарно-хигиенни;
б) психофизиологически;
в) социални;
г) естетически;
д) организационни.

Отговорете с “да” или “не” в зависимост от това, дали следните твърдения са верни или грешни.
6. Подобряването на условията на труд съдейства за повишаване производителността на труда и за по-бързото възстановяване работоспособността на хората.
7. Трудовата среда не влияе върху физиологическото и психологическото състояние на човека, а от там и на неговата работоспособност.
8. Съвкупността от технико-технологическите, санитарно-хигиенните, психофизиологическите и естетическите фактори и режимът на труд и почивка изгражда съдържанието на условията на труда. Към тях следва да се прибави и равнището на тежестта и интензивността на труда.
9. При проектирането на работната поза трябва да се съчетаят производствените с физиологическите изисквания.
10. Работоспособността и умората са константни величини.

[1] За повече подробности вж. Пенчев, П., И. Пенчева. Основи на управлението. В. Търново, 2002 г.
[2] По-късно в изложението ще се опитаме да я изясним.
[3] За повече подробности вж. Дочев, И. и др. Научна организация на производството и труда. Варна, 1974, с. 334.
[4] Интензивността на труда е разгледана в Човешкият фактор, производителността и възнаграждението на труда.
[5] Вж. Дочев, И. и др. Цит. съч., с. 336.
[6] Концентрация, съсредоточаване и др.
[7] Вж. Димитров, Д., Й. Илиев. Организация на производството и труда в химическата и металургическата промишленост. С., 1988, с. 119.
[8] Вж. Българска енциклопедия. 2002, с. 948.
[9] Пак там, с. 1184-1185.
[10] Савов, С., П. Абаджиева. Основи на икономиката на труда и производството в промишлеността. С., 1984, с. 48.
[11] Вж. Дочев, И. и др. Цит. съч., 339-340.
[12] В голяма част от случаите ефективността на целия трудов процес зависи от този период.
[13] За повече подробности вж. Димитров, Д., Й. Илиев. Цит. съч., с. 118-119.
[14] Интензивността им се определя от честотата и амплитудата на трептене.
[15] В някои случаи до 22 градуса.
[16] Вж. Димитров, Д., Й. Илиев. Цит. съч., с. 115-116.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационното развитие - обективна необходимост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.