Организация н аосновното производство


Категория на документа: Други


Л е к ц и я трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО
1. Продължителност на производствения цикъл и неговото съкращаване.

Проектирането на организацията на производството е свързано с проектирането на организацията на труда, което включва следните моменти:
> определяне обема на работа и фронта на обслужване от съответната производствена единица;
> разделяне на работниците за изпълнение на отделните производствени операции и определяне числения, квалификационния и професионалния състав на производствената единица (бригада, смяна);
> определяне на производственото задание по количество, асортимент и качество.

Условие за подобряване организацията на производството и повишаване производителността на труда е съкращаване времето за протичане на производствения цикъл.

Под продължителност на производствения цикъл се разбира периодът от време от момента на включването на суравината и материалите в производствения процес до момента на тяхното окончателно превръщане в готов хранителен продукт или полуфабрикат.

Продължителността на производствения цикъл се състои от работен период и време за прекъсване на производството.

Работният период включва времето за изпълнение на технологичните операции, подготвително-заключителните работи, естествените процеси, транспортните работи и техническият контрол.

Времето за прекъсване на производствения процес се състои от междуоперационни и междусменни престои. Първите са резултат от липсата на пропорционалност в производителността (производствената пропускливост) на отделните работни места.

Продължителността на производствения цикъл може да бъде представена със следната формула:

Тц = ∑ tтех + ∑ tест +∑ tтк + ∑ tтр + ∑ tмо +∑ tмс,

където: Тц - продължителност на производствения цикъл;
* ∑tтех - времето за всички технологични операции;
* ∑tест- времето за изпълнение на естествените процеси;
* ∑tтк- времето за технически контрол;
* ∑tтр- времето за изпълнение на транпортни операции;
* ∑tмо- времета за междуоперационни престои;
* ∑tмс- времето за междусменни престои.

Ако отделните видове времена се припокриват, припокритото време не се отчита при изчисляване продължителността на производствения цикъл.

Продължителността на производствения процес зависи от продължителността на съставящите го операции. Колкото по-краткотрайни са операциите, толкова по-краткотраен ще бъде цикълът на производството. Времето за намаление на технологичните операции и естествените процеси е възможно чрез техническия прогрес, а времето за технически контрол, траспортни операции, междуоперационни и междусменни престои - чрез подобряване на организацията.

Съвкупността от технологичните операции и естествените процеси образуват технологичния цикъл.

Продължителността на производствения цикъл е качествен показател. Цикъл, който е над нормално допустимия, води до влошаване или цялостно загубване на хранителната стойност на преработваните продукти. Дългият цикъл води до окисляване на продуктите, следствие, на което се получава потъмняване или повишаване на киселинното число и загуба на качество.

Продължителността на производствения цикъл е и икономически показател. Дългият цикъл (над допустимият) води до намаляване обема на производството за единица работно време, което е свързано с икономически и финансови загуби.

Продължителността на производствения цикъл се характеризира със своята структура. Под стуктура на производствения цикъл се разбира процентното съотношение между технологичните и спомагателните операции и времето за престой. Подобряването на структурата се постига чрез усъвършенстване организицията на производството и труда.

Продължителността на производствения цикъл заависи от начина на съчетаване на операциите и движението на суровините и материалите в отделните стадии на производствения процес.

В практиката на хранителната индустрия съществуват три начина на движение на суровините и материалите: последователно, паралелно, поралелно-последователно.

Последователният вид на движението на суровините и материалите по хода на производствения процес се характеризира с това, че всички асортименти от партидата се обработват при една операция, след това постъпват за обработка в следващата операция, следва трета операция и т.н., докато се стигне до последната операция.

При последователното съчетаване на операциите продължителността на производствения цикъл се определя, като се умножи сумата от продължителността на операциите по количеството на асортиментите в партидата (в смисъл обема). Производственият цикъл се изчислява по следната формула.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация н аосновното производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.