Организация на производството. Производствена структура на индустриалното предприятие. Задача за интензивно натоварване на машините.


Категория на документа: Други


Р У "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФАКУЛТЕТ : Бизнес и Мениджмънт

КУРСОВА РАБОТА

По

Индустриален инженеринг

Тема : "Организация на производството. Производствена структура на индустриалното предприятие. Задача за интензивно натоварване на машините"

Изготвил:
Специалност: Индустриален мениджмънт 2 курс
Група:
Факултетен N:

Дата: 06.05.2013г Проверил: / гл. ас. С. Кунев/

Русе 2013
Въведение

В настоящата курсова работа ще бъдат разгледани теоретичните постановки за организацията на производството, производствена структура на индустриалното предприятие и ще бъде решена задача за интензивно натоварване на машините, като след решаването на задачата ще бъдат изведени съответните изводи и ще бъдат дадени нужните препоръки за подобряване ефективността в използването на машините съобразно тяхната мощност и подобряване производителността на предприятието. След това кратко пояснение, нека преминем към същината на курсовата работа.

Организация на производството

Производственият процес представлява процес на взаимодействие между средствата на труда, предметите на труда и самия труд, в резултат което суровините се превръщат в готова продукция.

Тези три основни фактора на производствения процес се съчетават по различен начин в зависимост от начина на построяване в пространството и на протичане във времето, т.е.в зависимост от неговата организация.
Да се организира производството означава да се намерят начините и формите за съчетаване на веществените и личните фактори на производството във времето и пространството. Това се осъществява чрез обвързване на естествените и други процеси с трудовите процеси, определяне както количествените пропорции между вложените ресурси (труд) и получените резултати, така и параметрите на протичането във времето (календарно, производствено и др.), пространственото месторазположение на отделните процеси, техния състав, структура, равнище и условия при които протичат. Начинът на протичане и формата на организиране на производството зависят преди всичко от най-активната част на средствата на труда - оръдията на труда и от начина на въздействие върху предметите на труда т.е. от технологията на производството, която съществено влияе както върху трудовите процеси, така и върху тяхното съдържание и структура.

В производството се пораждат и осъществяват редица най-разнообразни отношения, два вида от които са изключително важни - отношенията на хората към природата, или така наречените технологически отношения и отношенията между хората в процеса на производството - производствени отношения.
Технологическите отношения отразяват материалното съдържание на процеса на труд и показват степента на развитие на производствените сили в обществото, а производствените отношения - неговата обществена форма.

Структурно производството се състои от технологични, трудови и естествени процеси и съответстващите им съставни операции.

Технологичните процеси са част производствения процес, който включва последователното изменение на формата, размерите и свойствата на предметите на труда. Нетехнологични в машиностроенето са процесите по складирането, разпределението, транспортирането, контрола, ремонта, обслужването на работните места и др.

Трудовите процеси са съвкупност от целенасочени и целесъобразни действия, осъществени от изпълнителите в хода на извършване на конкретна работа. Те са обект на организацията на труда.

Естествените процеси протичат без непосредствено участие на човека под въздействие на различни природни сили. Някои от естествените процеси се трансформират в технологични и трудови с цел подобряване на качеството, съкращаване на производствения цикъл, управление на процесите и т.н.

Производствени процеси се изграждат от основни, спомагателни, обслужващи, странични и частични процеси. Всички се състоят от производствени операции. Производствената операция е част от производствения процес, която се извършва без прекъсване над един или няколко предмета на труда, на едно и също работно място от един работник или бригада работници. Производствените операции биват основни и спомагателни и се разчленяват на по-малки съставни части както в технологичен, така и в трудов аспект.

Производствена структура на индустриалното предприятие

Организацията на производството на производството на индустриалното предприятие включва изясняването на производствената му структура.

Под производствена структура на индустриално предприятие разбираме съставът на структурните елементи на производствената му подсистема и технологично-производствените връзки между тях.
Сложността на производствената структура зависи от големината на предприятието, броят на структурните елементи на производствената му подсистема и специализацията на производствените звена.

Големината на индустриалното предприятие влияе върху вертикалната размерност на производствената му структура. В големите и средни предприятия тя е трийерархична, докато в малките - двуйерархична.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на производството. Производствена структура на индустриалното предприятие. Задача за интензивно натоварване на машините. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.