Организация на работа със секретни сътрудници (планиране, проверка,обучение възпитание и прекратяване на взаимоотношенията)


Категория на документа: Други


Курсова работа

Въпрос 15 На тема :
Организация на работа със секретни сътрудници.
/Планиране, проверка,обучение възпитание и прекратяване на взаимоотношенията/

Успешната вербовка на дадено лице за сътрудник поставя началото на сложни взаимоотношения между него и ръководещата го контраразузнавателна служба, които е прието в теорията да се наричат сътруднически отношения. Отношения, които продължават години, понякога десетилетия. Те се базират на склиучването на един особен договор между двете страни, в основата на който стой взаимното споразумение и доброволността. И двете страни поемат определени права и задължения. Той има преобладаващо морален характер за сътрудника, но може да има правни последици, когато той премине на предателски позиции. Оперативният работник също се ръководи от изискванията на морала в тези отношения , но като служител на административно ведомство той се съобразява и с правните права и задължения , които са му предоставени от ведомството. Основната цел на тези отношения е сътрудникът да оказва помощ и съдействие на контраразузнавателлната служба и в изпълнение на нейни задачи. За да се постигне тази цел контраразузнаването трябва да умее да ръководи правилно сътрудника, да го обучи и да му оказва системно възпитателно въздействие, което да формира и поддържа в него по необходимите качества за изпълнение на тези задачи. Фактически работата със сътрудника е непрекъснат процес осъществяван от контраразузнаването през цялото време на поддържане на създадените отношения със него, вклиучващ в себе си три основни елемента: ръководство, обучение и възпитание. Това е труден проце без който не може да се разчита на успех в работата със сътрудниците. Всяко контраразузнаване вклчиучва в него определено съдържание, определени методи и форми, и използва специална технология и тактика на дейност вклиучваща организационни ,правни, психологически и други мероприятия.
Планиране. Ръководството, а също обучението и възпитанието на сътрудника не е хаотичен процес, а се провежда по определени изискавания, които контраразузнавателната служба е заложила във вътрешноведомствените наредби за работа със сътрудниците. Същевременно то трябва да се съобразява с индивидуалните особености на всеки сътрудник, със задачите, които той ще изпълнява с възможностите, които има за това. Ето защо още в началото на сътрудническите отношения, а по- късно по конкретен повод работата със сътрудника се планира. Планирането може да бъде стратегическо. Може да бъде и тактическо, когатоще се изпълнява конкретна задача. Планирането позволява да се подържа най- ефективна организация на ръковдството на сътрудника.
Независимо, че преди вербовката на сътрудника са събрани данни, даващи положителен отговор за неговата надеждност, в хода на неговото използване е задължително да се продължи извършването на поверка на това на това важно изискване към него. Целта е да се долови своевременно , ако той сътрудничи нечестно , ако се е разконспирирал или е минал на предателски позиции. Задължителността на проверката идва от доказаната практика,че това е възможно и допустимо за сътрудниците, тъй като много от тях са в непосредствен контакт с "противника" и са обект на неговото отрицателно влияние. То е възможно също и поради това,че борбата на мотиви продължава обикновено в сътрудниците и след вербовката, поради което те може да търсят начин да се освободят от ангажирността си с контраразузнаването. Възможно е да са се появили и други мотиви , които да оказват отрицателно въздействие върху сътрудничеството.
Проверката се извършва на всички сътрудници независимо от основата, на която са вербувани. При това не става въпрос за специални проверки , тя се извършва в хода на работата с тях ,чрез събиране на нови данни за сътрудника; наблиудение чрез други сътрудници или специални разузнавателни средства, анализиране на резултатите от сътрудничеството и други способи. Използван метод на проверка е например дублирането- на сътрудника се възлага да събере информация, която вече е известна на контраразузнаването, или пък се възлага едновременно на двама сътрудници изпълнението на дадена задача и след се сравнява подадената от тях информация. В някои страни проверката се извършва чрез детектор на лъжата. Неправилно ще бъде проверката да се извършва чрез провокиране на сътрудника, за да се види каква ще бъде реакцията. Още по- категорична забраната да се проверяват чрез ангажирането им с престъпна дейност- убийства, терористичен акт и пр. При получаване на сигнали за нечестност, разконспириране и предателство се извършва вече целенасочена проверка, за да се изясни, дали това е вярно. Проверката се извършва по всички правила на оперативната проверка, без да се прекъсват връзката и отношенията със сътрудника, тъй като може да се окаже неверен получения сигнал, или пък ако е верен, да се разконспирира проверката.

Обучението на сътрудниците представлява процес на създаване на знания, умения и навици в тях, необходими за изпълнението на поставените им задачи от контраразузнааването. Обучението на сътрудниците има важно значение, тъй като те действат в необичайна за досегашния им живот обстановка, изпълняват специфични задачи и трябва да прилагат неизвестни за тях способи и прийоми за действия. То се налага и поради факта,че много от тях изпълнявайки тези задачи, ще се намират в обкръжението на "вражеска" среда и ще трябва да играят определена роля, прикриваща тяхната истинска същност. За да могат да разкриват и неотрализират престъпни действия,те трябва да знаят и да владеят техните способи. В крайна сметка специфичният харарктер на тяхната дейстност като сътрудници на контраразузнаването изисква те да знаят какво и как да го направят и, по- важното, да умеят и придобият навици за практическото им осъществяване. Знания та, уменията и навиците, които трябва да придобият сътрудниците са общи и конкретни. Общите знания обикновено се отнасят до информацията, която трябва да знаят сътрудниците относно дейността на контраразузнавателната дейност като цяло или по отделни направления. Общите умения и навици са свързани обикновено със специфичността на направлението по което ще се ползва сътрудникът- например по линия на шпионажът ,на терора, на информационната закрила на стратегически обекти и прочие. Конкретните знания умения и навици са свързани вече със конкретната дейност, която ще осъществява сътрудникът.
Обучението на сътрудника е постоянен процес. Обикновено във началото се дават необходимият обем за изпълнение на задачите, а след това при поставянето на всяка конкретна задача се провеждат и инструкции , в рамките на които му се дават необходимите знания и се затвърдяват и усъвършенствуват уменията и навиците за тяхното изпълнение.
Възпитанието на сътрудниците представлява процес на оказване целенасочено и системно въздействие върху тях от страна на ръководещата ги контраразузнавателна служба с цел подържане на идейно-патриотияни, морални, психически и физически качства, необходими за изпълнение на поставените им задачи. Предприемането на възпитателни мерки по отношение на сътрудниците се налага поради няколко причини: Процесът на утвърждаване на вербовката не завършва с успешната вербовъчна беседа, а продължава и след нея., Голяма част от тях действат в средите на "противника" и се намират под неговото въздействие което може да има отрицателен ефект за създадените сътруднически взаймоотношения; Задачите , които изпълняват и ще изпълняват, изискват наличието на формирани в тях идейни и морално-волеви качества.
Възпитанието на сътрудник е индивидуално по своя характер и ще зависи от следните фактори:
-Конкретните цели и задачи, които ще изпълнява.
-Основата на която вербуван сътрудникът.
-Идейните му възгледи.
-Психологическото му състояние.
-Личностните му качества.

Принципите, които ще се използват в хода на възпитателната работа са следните:
-Целенасоченост. Сътрудникът трябва да възприема правилно и да разбира смисъла на сътрудничеството.
- Индивидуален подход. Това означава съобразяване с личността.
-Опиране на положителните качества на сътрудника.
-Уважение към личността и грижа към сътрудника.

Възпитанието на сътрудника е тясно обвързано с неговото обучение. В крайна сметка възпитанието цели сътрудникът да бъде подготвен за изпълнение на поставените му задачи. Тази негова подготовка трябва да се осъществи в две насоки. Първата е сътрудникът да бъде идейно подготвен за своята мисия. Това означава в него да се създават, формират и укрепват идеи и възгледи създаващи съзнателно отношение към сътрудничеството. Другата насока на подготовката на сътрудника в хода на възпитателната работа е създаването на психологически качества които ще му дадът възможност да действа правилно в сложната обстановка на изпълнение на поставените му задачи. Целта е в сътрудника да се формира чувството на увереност в изпълнимостта на поставените му задачи и на решителност при конкретното им изпълнение. Това изисква да се преодолеят проявите на колебание и неувереност в собствените му качества. Също да се преодолеят отрицателните му емоции и да се научи да ги контролира. Да придобие творческо самочувствие, че може да изиграе съответната роля пред "противника".

Контраразузнавателната служба може да прекрати отношенията си със свой секретен сътрудник при следните случаи:
-Сътрудникът е починал, тежко болен е или физически и психически е негоден за изпълнение на задачи.
-Сътрудникът изгубва възможностите си за ползване от контраразузнаването. Например изолиран е от "противниковата страна".
- Настъпва отрицателна промяна в личните качества на сътрудника- алкохолизъм, наркоманизъм, депресия.
-Сътрудникът изгубва надеждност- разконспирира се, проявява нечестност,, преминава на предателски позиции.
-Липса на необходимост. Настъпва промяна в оперативната обстановка, която прави излишно ползването на сътрудника. Например той е ползван по чужда разузнавателна служба, но в резултат на политически промени се прекратява контраразузнавателната работа по нея.
В зависимост от конкретния случай , контраразузнавателната служба може да постъпи по различен начин със сътрудника, а именно:
-С него се прекратяват сътрудническите отношения. Делото се снема в архив. Възможно е с него да се провеждат спорадични срещи по негова инициатива или по инициатива на службата.
-Сътрудникът се консервира, т.е. прекратяват се временно отношенията с него до промяна в оперативната обстановка. Делото може да се запази и в действащия оперативен отчет.
-Сътрудникът се разобличава при нечестност или предателство. Възможно е да се предприемат и наказателно правни мерки по отношение на него. Делото се снема в архив.

Използвана литература:
Бончо Асенов и Петко Кипров - "Контраразузнаването"
Гугъл

Уикипедия

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на работа със секретни сътрудници (планиране, проверка,обучение възпитание и прекратяване на взаимоотношенията) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.