Организация на транспорта в селското стопанство


Категория на документа: ДругиКато най-ефективен начин за доставка на селскостопанската продукция до търговските предприятия, който осигурява съществено намаляване на разходите за товаро-разтоварни операции, трябва да се посочи прилагането на контейнери. С това се намаляват и загубите на продукция от разпиляване по време на транспортния процес.

Твърде неблагоприятно върху икономическите резултати от работата на автомобилния транспорт в селското стопанство се отразява сравнително ниското равнище на технико-икономическите показатели за неговото използване. Това налага да се използват всички възможности за повишаване техническата готовност на парка, подобряване използването на пробега и товароспособността на автомобилите и др.

Може и друга тема:
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА (за зърнените култури)

Основна задача на всички участници по прибиране на селскостопанската реколта е изпълнението на тази дейност в къси срокове и без загуби. Характерно е, че удължаването на времето за прибиране на реколтата от почти всички участници в селскостопанското производство предизвиква значителни загуби. (Например забавянето на работата по прибиране на реколтата от зърнени храни с 10 дни предизвиква загубване на зърно в размер на 15 % , а при забавяне с 20 дни загубите нарастват съответно с 30 %. За да се избегне неоправданото удължаване на времето за прибиране на селскостопанската реколта, е необходима рационална организация на транспорта, обслужващ селското стопанство.)

Особено важно значение има организацията на превозите на зърнени храни от полето до местата за тяхното временно складиране. Рационалната организация на тези превози има за цел да осигури:

- провеждане на работата по прибирането на реколтата в оптималните агротехнически срокове и при минимални загуби;

- ефективно използване на селскостопанската техника и на автомобилите, участващи при прибирането на реколтата;

- ритмично постъпване на зърнените храни в местата за временно складиране и др.

Ефективната организация на работата по прибирането на реколтата от зърнени храни е немислима без прилагането на съвременни комбайни. Затова проблемът за организацията на превозите на зърнени храни в периода на прибиране на реколтата се свежда преди всичко до осъществяване на рационално взаимодействие между комбайните и автомобилите. Доставката на зърнени храни от комбайните до местата за временно съхранение е един от най-трудопоглъщащите процеси, характеризиращи се с голям обем на превозите, срочност на тяхното изпълнение и сравнително тежките експлоатационни условия за работа на автомобилите.

(Най-ефективно е да се използват автомобили, поместващи един бункер на комбайна, още повече като се има предвид, че автомобилите със сравнително малка товароспособност по принцип са по-подходящи за използване при тежките експлоатационни условия, характерни за селскостопанските превози.)

За определяне потребностите от автомобили с дадена товароспособност при обслужването на комбайните за прибиране на зърнени храни могат да се приложат определени изчислителни методики. Тези методики се основават на предварителното изчисляване на производителността на комбайна. Тази производителност е правопропорционална на работната ширина на захватното устройство на комбайна, на добива на зърнени храни в килограми от декар и на работната скорост на комбайна.

Основен принцип при организацията на автомобилните превози на зърнени храни от комбайна до местата за временното им съхранение е да се осигурява непрекъсната работа на комбайна, т. е. да не се допускат престои в очакване на автомобили. За целта се изчислява интервалът на подаване на автомобила към комбайна ( Ja ) по формулата:

Ja = Pб / Wk,
където Pб е масата зърно в бункера на комбайна, т;

Wk - часовата производителност на комбайна, т.

Определянето на необходимия брой автомобили за обслужване на един комбайн трябва да се предхожда от изчисляването на времето за един оборот (tоб) по формулата: tоб = (2 l / Vт) + tтр,
където : l е разстоянието, на което се извършва превозът на зърнени храни;

Vт - техническата скорост на движение на автомобилите, км / ч;

tтр - времето за натоварване и разтоварване на автомобила, ч.

Необходимият брой автомобили за обслужване на един комбайн (Na) се определя от съотношението между времето за един оборот и необходимия интервал на подаване на автомобилите към комбайна, т. е:

Na = tоб / Ja.

Изхождайки от посочените методически постановки, необходимият брой автомобили за обслужване на комбайните може да се изчисли при различни варианти на добиви на зърнени храни от декар. Това е необходимо поради обстоятелството, че при увеличаване на добива от декар съответно нараства часовата производителност на комбайна, а в резултат на това намалява необходимият интервал за подаване на автомобилите, което от своя страна предизвиква съответно нарастване на необходимия брой автомобили за обслужване на един комбайн.

За намаляване престоите на автомобилите при обслужване на комбайните може да съдейства използването на ремаркета. Не във всички случаи обаче това може да осигури положителни икономически резултати.

При използването на тракторни автовлакове се изключва необходимостта от работата на автомобили за обслужването на комбайните и същевременно се опростява организацията на превозите. В същото време обаче се идва до увеличаване на необходимия брой превозни средства поради малката скорост на движение на тракторите. Независимо от това обаче транспортните разходи при използването на тракторни автовлакове в състав от трактор с две ремаркета са с 30 - 40 % по-малки, отколкото при използването на автомобили.

Автовлакове в състав от от автомобил с едно или две ремаркета могат да намерят приложение при извозването на зърнените храни от местата за временно съхранение до складовете, жп гари или районите на потребление.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ НА ТОВАРИТЕ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗХОД С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на транспорта в селското стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.