Организация на транспорта в селското стопанство


Категория на документа: ДругиПри използването на автовлакове за извозването на зърнените храни от комбайна до местата за временно съхранение е целесъобразно да се прилага определена последователност на работата. По-конкретно от автовлака, придвижващ се към мястото на прибиране на реколтата, трябва да се откачват празните ремаркета, а автомобилът да остава за натоварване със зърно от бункера на комбайна, след което да се връща към мястото, където са разположени натоварените ремаркета, прикачвани към автомобилите.

При превозите на зърно с автовлакове необходимият брой автомобили се определя в зависимост от добивите от съответните селскостопански площи и разстоянията, на които се извършват превозите. Ако автовлаковете не са в състояние да извозят зърното от мястото на добива до местата за временно съхранение и не осигуряват своевременно връщане на празните ремаркета, то на всяка група комбайни се определят допълнително по един или два автомобила, работещи без ремарке. За намаляване престоите на автомобилите е целесъобразно натоварените ремаркета в мястото на разтоварването да се обменят срещу празни.

Прибирането на царевицата се извършва по две технологии: на кочани и на зърно. За прибирането на царевицата на кочани се използват самоходни комбайни, а също и прикачни комбайни, агрегатирани с трактори. За събирането на обелените кочани се използва ремарке, прикачено отзад към комбайна. Времето за прикачване на ремаркето е 5 - 6 минути. За увеличаване на вместимостта му се използват мрежести настройки от 550 до 600 мм. Листно-стеблената маса се нарязва и се събира в успоредно движещи се транспортни средства, като за целта се използват самосвални автомобили с повишен обем на каросерията.

Царевицата за зърно се прибира най-често със зърнени комбайни. Превозването на зърното обикновено се извършва по схемата "комбайн - площадка - склад" или "комбайн - склад". В съответствие с посочените схеми автомобилите влизат в съответните площи, поемат зърното от бункерите и го превозват от площадката или склада. Разтоварването се извършва със самосвалния механизъм на автомобила (ремаркето) или със стационарни подемници. Поради това, че технологичните скорости на работа на комбайните са малки (3 - 8 км / ч), за да се синхронизира движението им с това на транспортните средства при разтоварване на бункерите в движение е целесъобразно да се използват трактори с ремаркета.

Може да се очаква, че във връзка с нарастващите нужди на животновъдството през следващите години ще се увеличават превозите на царевична силажна маса. Превозването на силажната маса от мястото на прибиране на силажната царевица до силажорезачките може да се извършва с тракторен транспорт, а от силажорезачките до силажните ями - с автомобили.

Царевичната силажна маса има сравнително голям товарен обем, поради което за нейното превозване е целесъобразно да се използват автомобили с повишена вместимост на каросерията или да се използват допълнителни приспособления за увеличаване на височината й при бордовите автомобили. Най-подходящи за извършване на превозите обаче са самосвалните автомобили. При използването на бордови автомобили трябва да се осигуряват подходящи механични средства за разтоварване на силажната маса в местата за складирането й. Необходимата сумарна товароспособност на автомобилите за превозването на определен обем силажна маса зависи от производителността на силажорезачките, производителността на комбайните и др.

Освен царевичната силажна маса в селското стопанство се произвежда и потребява и друга зелена маса. Тя се получава от люцерна, бобово-житни смески и др. Прилаганият за целта технологичен комплекс от машини се предопределя от използваната технология за прибиране и обработване на зелената маса. Той включва комбайни за прибиране и нарязване на зелената маса, транспортни средства за превозване и трактори за разстилане и уплътняване на фуража.

За прибиране и нарязване на зеления фураж се използват както самоходни, така и прикачни силажокомбайни. Всички те са предназначени за прибиране на фуражни култури, включително и на царевица за зелен фураж за непосредствено хранене на животните, както и на пресен и повехнал фураж за силаж.

Автомобилният транспорт може да участва при превозване на картофи, като превозните средства се натоварват направо в мястото на производството и се отправят в сортировъчни пунктове, където се опаковат в чували, които са най-подходящата опаковка за доставка на картофите до търговската мрежа. Подходящи за превоз на картофи са и малотонажните контейнери, особено при комбинираното използване на автомобилен и други видове транспорт. Контейнерите могат да се използват и за съхранението накартофите в складовете, при което се съдейства и за по-продължително запазване на техните потребителни качества.

Въпреки допълнителните разходи превозите на картофи в подходяща опаковка са икономически изгодни, тъй като се създават условия за механизирането на товаро-разтоварните операции и намаляване на загубите в процеса на превозване с 30 - 40 %. При превозите на картофи с опаковка успешно могат да се използват бордови автомобили.

Един от най-масовите селскостопански товари са пресните плодове и зеленчуци (ябълки, моркови, зеле и др.). Съществен проблем при организацията на тяхното превозване е използването на подходяща опаковка, а също и на контейнери и палети.

Друг масов товар от селскостопански произход е захарното цвекло. Продължителността на веремето за прибиране на захарното цвекло не трябва да надвишава 20 до 25 дни. След изтичане на този срок захарното цвекло е подложено на бързо влошаване на неговото качество - то започва да увяхва и загнива, загубва част от масата и захарното си съдържание. Затова веднага след прибиране на реколтата захарното цвекло трябва да се доставя до захарните фабрики за преработка или до специализирани пунктове за временно съхранение. Извозването на захарното цвекло от полето може да стане с бордови автомобили или автовлакове, а също и със самосвални превозни средства. Доставяното на фабриката цвекло се отправя веднага за преработка или се складира при спазване на определени изисквания.

На практика могат да намерят приложение три основни начина за прибиране и извозване на захарното цвекло от местодобива: разделен, поточен и поточно-претоварен. Прилагането на всеки от посочените начини се характеризира със специфична организация на работата на автомобилния подвижен състав.

При разделния начин събраното от комбайна цвекло се разтоварва от бункера на открито. След ръчно почистване цвеклото се натоварва на автомобили и ремаркета за доставяне до захарните фабрики. Този начин се характеризира с висока трудопоглъщаемост на товаро-разтоварните работи.

Същността на поточния метод се заключава в натоварване на цвеклото направо от бункера на комбайна в автомобили и ремаркета, след което веднага се отправя до местоназначението. По принцип този начин е по-ефективен, но се увеличават разходите на гориво, гуми и особено за ремонт на автомобилите, които са принудени да следят комбайна при движението му на полето. Освен това при спиране на работата на комбайна автомобилният подвижен състав престоява непроизводително.

При поточно-претоварния метод захарното цвекло се натоварва от бункера на комбайна в самосвални тракторни ремаркета, след което се претоварва на автомобили. При тази организация на работа се осигурява повишаване на производителността на подвижния състав и намаляване на разходите във връзка с извършването на автомобилните превози.

Памукът се отнася към т. нар. леки и обемисти товари - неговата обемна маса е не повече от 0,15 т / м3. Ето защо за превозването му е целесъобразно да се използва подвижен състав и повишена вместимост на каросерията. По-пълно използване на товароспособността на автомобилите може да се постигне с прилагането на специални способи за опаковане на памука, но това обикновено е свързано със значителни разходи и по тази причина не се прилага в практиката.

За товаренето и превозването на грозде най-често се използват следните машини: тракторни вилични високотоварачи, агрегатирани с трактори, специализирани каросерии и тракторни ремаркета - контейнеровози.

Специализираните каросерии са предназначени за превозване на винено грозде в безамбалажно (насипно) състояние с транспортни средства (автомобили, ремаркета) с товароспособност 4 т. Специализираната каросерия се монтира шарнирно към платформата на транспортното средство и осигурява странично изсипване на гроздето в приемното устройство. Гроздето се разтоварва с електротелфер.

Тракторното ремарке-контейнеровоз е предназначено за превозване на винено грозде за преработка в сменяеми контейнери с обем 5 м3 и товароспособност 4 т. При тази технология се осигурява саморазтоварване на гроздето в приемните съоръжения на преработващото предприятие.

Важно значение за развитието на растениевъдството и повишаване на добивите от различните култури има приложението не само на изкуствени, но и на естествени торове. Изкуствените (химическите) торове се превозват с автомобили главно по две схеми: а) от жп гари; б) директно от производителите, респ. вносните пунктове. По принцип директната доставка се прилага от заводите-производители, респ. вносните пунктове, при отдалеченост на потребителите максимум до 100 - 150 км. При по-голяма отдалеченост се използва железопътен транспорт, а от жп гара до мястото на потребление превозването става с автомобили.

Най-рационално е превозването на химически торове да става в подходяща опаковка с цел да се избегнат загубите по време на превоза и да се осигури запазване на тяхното качество. Характерно е, че някои видове прахообразни торове при превозването и съхранението им в насипно състояние влошават структурата си и се развалят. Най-подходящи за опаковането на такива торове са полиетиленовите торби.

Изкуствени торове могат да се превозват също и в контейнери. Обикновено контейнерните превози са целесъобразни при доставката на торовете от заводите-производители.

При превозите в комбинирано съобщение доставката на химически торове се осъществява по схемата "завод - автомобил - поле". Втората схема осигурява намаляване на разходите и на загубите, свързани с превоза благодарение на намаляването на претоварните операции от вагон на автомобил. За извършване на превозите по двете схеми могат да се използват специално пригодени автомобили циментовози. Внасянето на торовете в почвата става при движението на циментовоза на полето, с което се осигурява намаляване на разходите от 3 до 4 пъти в сравнение с използването за наторяване на специализирани селскостопански машини.

Една част от химическите торове са отровни , което налага да се вземат специални мерки за безопасното извършване на превозите. Автомобилите, превозващи такива торове, трябва да бъдат съответно обозначени. Превозите на химически торове се изпълняват в съответствие с изискванията на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на транспорта в селското стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.