Организация на търговски обект - пицария


Категория на документа: Други


ШУ "Епископ Константин Преславски"

Тема:Организация на търговски обект от веригата "Годзила"

Изготвил: Проверил:

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Кратка фирмена история 3 - 4
2. Организационна структура на управлението 5 - 6
3. Организация на търговските обекти от верига "Годзила" 7 - 9

Кратка фирмена история

Фирма "Фууд Проджект" ЕООД започва активната си стопанска дейност през м.Март 1999г. с откриването на пицария "Годзила" на бул."Мария Луиза" 37А. Като иноватор и една от първите фирми основали заведение от този род, в което успешно се преплитат традиционния италиански и типичния за българските снекбарове стил, новата пицария е широко приета и потребителския интерес бързо расте. Събраните свободни средства, в резултат на постоянното покачване на продажбите и предприемчивият дух на управителния състав, водят до вземането на решение през м.Април на следващата 2000г. фирмата да отвори втора пицария, разположена на бул."Княз Борис I" 66. Следва бързо развитие на дейността, а с помоща на постепенното увеличаване на предлагания асортимент и наложените стандарти на обслужване в пицариите, се поддържат потребителският интерес и високите стойности на продажбите. Факта, че и двете заведения на фирма "Фууд Проджект" ЕООД са разположени в "идеален център" на гр.Варна, поражда в управителното тяло идеята за откриване на отделно звено, което да извършва единствено услугата "доставка по домовете". След дълго премисляне на съществуващите рискове и възможности, новото звено започва работа през м.Януари 2002г. Целта е да се навлезе в дълбочина на варненския пазар. Звеното за "доставка по домовете" е разположено на бул."Княз Борис I" 66 и първоначално доставките са само за района на гр.Варна, но по - късно с появата на интерес в близките курортни центрове, фирмата започва да извършва доставки и в тези райони. Дълго трупания през годините опит спомага на фирма "Фууд Проджект" ЕООД да се реши на отварянето на трета пицария в края на м.Април 2003г., разположена на варненската крайбрежна ивица в сградата на "Малко Казино". Целта на фирмата е да се използват максимално възможностите за ръст на продажбите, породени от увеличаването на потенциалния пазар през летния сезон. Нарастващата популярност и разширяващия се пазар пораждат решението и през м.Май 2005г. отваря врати четвъртата пицария от веригата "Годзила". Тя е разположена отново на стратегическо място, в непосредствена близост до "Колхозен пазар".

Понастоящем фирма "Фууд Проджект" ЕООД притежава четири пицарии и едно отделно звено за доставка по домовете, в които работят над 100 човека ниско-квалифициран и високо-квалифициран персонал, съставен от сервитьори, сервитьорки, помощник-сервитьорки, бармани, кухненски работници, готвачи, главни готвачи и управители. Пицария "Годзила" на крайбрежната ивица работи само през летния сезон, а останалите три пицарии са отворени целогодишно - 24 часа в денонощието. Разноса по домовете се извършва денонощно през цялата година. Фирмата залага на ниски цени, отлично обслужване на специално подбрания и обучен персонал, и ястия, в които се преплитат традициите на Италия и България, за да отговори на вкусовете и предпочитанията на българския пазар.

Наложилите се тенденции в съвременния бизнес, постоянно засилващата се конкуренция и нарастващите нужди поради увеличаване на продажбите и персонала, разширяването и развитието на дейността, налагат на фирмата да създаде самостоятелен отдел, който се занимава с продажбите, рекламата, маркетинга и управлението на човешките ресурси. Новият отдел работи координирано с отделите по "Организация и контрол на доставките" и "Организация и стандарти на обслужване в пицариите", за да максимизира положителните резултати на фирмата.

Организационна структура на управлението

Фирма "Фууд Проджект" ЕООД има силно централизирана организационна структура на управление, в основата на която стоят управителите на отделните заведения. Всяка пицария има по двама управители, един ОТЗ (Отговорник Търговска Зала) и двама главни готвача - ОТЗ-то и главните готвачи отговарят за дейността си пред управителите. Звеното за доставка също има двама управители и двама главни готвача. Дейността на управителите е свързана с: осигуряване на контрол на доставките; управление на персонала (контрол над дейността му и над качеството на обслужване); контрол върху качеството на предлаганата на клиентите продукция (в това число произведена на бара и в кухнята); контрол върху ресурса време; информационно осигуряване; обучение на обслужващия персонал; участват при вземането на управленски решения (но нямат право да ги вземат самостоятелно). ОТЗ-то има близки задължения и правомощия, с изключение на следните: не отговаря за обучението на персонала; няма пряко отношение към заявки и доставки; не участва при вземането на всички управленски решения. Отговорността на главните готвачи се стеснява само до следните дейности: извършване на ревизии и инвентаризации, за които са материално-отговорни лица (за ревизии и инвентаризации на продукцията и инвентара на бара, материално-отговорни лица са барманите); контрол върху качеството и количеството продукти и продукция предлагана на клиентите; контрол на доставките; участват при вземането на някои управленски решения (главно на тези, които са свързани с дейността и организацията в кухнята).

Наследващото ниво в управленската структура стоят мениджърите на отделите "Организация и контрил на доставките", "Организация и стандарти на обслужване в пизариите", Продажби, реклама, маркетинг и управление на човешките ресурси". Мениджъра по организация и контрол на доставките отговаря за навременното доставяне на материалите, продуктите и стоките, използвани за извършване на фирмената дейност. Основните му задължения са свързани с търсене на нови и алтернативни доставчици, приемане на заявките за нужните доставки от управителите на заведенията и организирането на самите доставки. Мениджъра по организация и стандарти на обслужване в пицариите следи и контролира пряко дейността на управителите и косвено чрез тях дейността на персонала на заведенията. Мениджъра по продажби, реклама, маркетинг и управление на човешките ресурси се занимава с набор и подбор на оферти и офериране; обработка на продажбите; осигуряване и контрол върху инвентара; контрол върху произвежданата продукция; рекламна и маркетингова дейност; подбор на персонал. Всички мениджъри участват при вземането на управленски решения, но нямат право да ги вземат самостоятелно.

На върха на организационната структура в управлението стои управителя на фирмата. Той е единствения човек, който има право да вземе самостоятелно каквито и да е решения във фирмата и носи пълна и неограничена отговорност за тях. Управителя на фирмата следи отблизо дейността на мениджъри и управители и се занимава с контрол върху ресурсите (в това число материални, финансови и човешки), контрол върху организационната среда, контрол върху приходи и разходи.

Организация на търговските обекти от верига "Годзила"

В организацията на търговските обекти могат да се отличат два основни момента:
* Организация и процес на обслужване на посетителите;
* Организация на приемането и съхранението на хранителни продукти, приготвянето и предлагането на готова продукция.

Организацията на обслужването започва още от подбора и обучението на обслужващия персонал. Тук се включват наложените стандарти за обслужване на клиентите, процеса на приемане и изпълнение на поръчките, както и поддържането на отлични хигиенни и естетични условия в търговската зала.

Подбора на обслужващия персонал се извърша от Мениджър "Продажби, реклама, маркетинг и управление на човешките ресурси" на база събрани данни за кандидата и кратък теоретичен и практичен изпит. Обучението на избраните кандидати се провежда от управителите на заведенията и протича от 3 дни до 2 седмици, в зависимост от предишния опит в сферата на общественото хранене.

Стандартите за обслужване се създават от Мениджър "Организация и стандарти на обслужване" като периодично се актуализират, съобразно измененията на тенденциите в потребителските очаквания. Спазването им се контролира от управителите на заведенията, като те имат свободата да санкционират нарушителите от мъмрене до уволнение.

Процеса на приемане и изпълнение на поръчките се е утвърдил постепенно с трупащия се опит, като във организирането му са взели участие всички представители от организационна структура на управление на фирмата. Основните моменти в него са:
* Посрещане и настаняване на клиентите;
* Приемане на поръчката;
* Изпълнение на поръчката - тук има строга последователност за реда на изваждане на готовата продукция , като се започне от напитките, студените предястия, аламинутите, топлите предястия и основните ястия.
* Постоянно следене за нововъзникнали желания в клиентите.

За спазването на процеса на приемане и изпълнение на поръчките пряко отговарят управителите на отделните заведения.

В поддържането на отлични хигиенни и естетични условия в търговската зала участва целия персонал на заведенията, като пряко отговорни за това са управителите. Подновяването на естетичния облик на заведенията се извършва според величината на амортизация на използваната материално техническа база. Средно прието основни ремонтни дейности, свързани с подновяване на търговската зала се извършват веднъж на 3-4 години.

Организацията на приемането и съхранението на хранителни продукти, приготвянето и предлагането на готова продукция може да се раздели съответно на:
* Приемане на хранителните продукти, използвани в производствения процес на фирмата и съхранението им;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на търговски обект - пицария 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.