Организация за управление на риска


Категория на документа: Други


Commerzbank Group

I. Организация за управление на риска

Управлението на риска е основен компонент на всички Commerzbank-бизнес процеси и е предназначен за подпомагане на корпоративния мениджмънт. Рисковете се идентифицират, измерват и след това - управлявaт и контролират в съответствие с апетита към риск на банката.

Commerzbank определя риск, за да предотврати опасността от евентуални загуби или пропуснати ползи, вследствие на вътрешни или външни фактори. В управлението на риска се прави разлика между количествено измеримите рискове - онези, чиято стойност може нормално да бъде приложена във финансовите отчети или в регулаторните капиталови изисквания, и количествено неизмеримите рискове като репутацията.

Новите минимални изисквания за управление на риска (MaRisk), които са публикувани през август 2009 г., допълнително са затегнали качествените изисквания към банките от гледна точка на структурата и управлението на вътрешните процеси за управление на риска на всяка институция. По време на процеса на интеграция са засегнати пакети от мерки за изпълнение на новите разпоредби в рамките на Групата. Получените вътрешни изисквания са изпълнени до 31 декември 2009г.

Отговорност за изпълнението на насоките на политиката на риска, определени от Съвета на директорите за управление на количествено измеримите рискове на цялата група, е на Главен директор за управление на риска. Управлението на риска редовно се отчита пред Съвета на управляващите директори и Комитета на риска на Надзорния съвет на цялостната ситуация на риска в рамките на групата.

Като се има предвид опита от кризата на финансовите пазари, систематично се коригира структурата на Commerzbank Group - широко управление на риска. Дейностите по управление на риска са съсредоточени върху четири групи, а именно управление на кредитния риск, управлението на пазарния риск, Intensive Care и риск Контролинг и Capital Management. Всички те имат широк фокус и докладват директно на Управлението на риска. Заедно с четиримата ръководители на подразделенията, Главния директор за управлението на риска представляват управлението на риска в рамките на Съвета на директорите за управление на риска.

Целта на тази реорганизация е да се елиминират загубите от "триене" между бизнес районите чрез създаване на функционална структура, както и за по-нататъшното намаляване на сложността на задачите между сегментите. Друга цел на новата организационна структура е да се създадат условия за цялостно и стриктно прилагане на кръстосаното сегментиране на кредитния риск, както и стратегии и политики в рамките на новия Commerzbank , като същевременно се хармонизира целия пейзаж.

Съветът на директорите по управление на риска делегира оперативните процеси по управление на риска на комисии. Съгласно съответните правила и процедури, това са Кредитния комитет, Комитет на пазарния риск и Комитет за операционен риск. Планира се да се създаде Комитет на Стратегическия риск през 2010 година. Главният директор за управлението на риска ръководи всички комисии и има право на вето.

Основните предпоставки за ограничаване и управление на риска са: идентифицирането на всички значителни рискове, независимо измерване и оценка на тези рискове в една развиваща се макроикономическа среда със специфични портфейлни условия и регулаторни органи, определяне на коефициента риск/възвръщаемост, ориентиран за управление на рисковете.

В реорганизираната структура на управление на риска, подпортфейли със сходни рискове са обединени под една управленска линия, която дава възможност на мерки за управление на съответните подпортфейли, за да бъдат въведени директно и непосредствено във всички сегменти.

Системата за управление на риска гарантира, че целият портфейл и подпортфейлите, чак до отделни експозиции, се управляват последователно и старателно отгоре-надолу. Съотношенията и мерките, необходими за управление на риска се основават на всеобхватните цели на Групата и са подобрени при нивата по веригата на подпортфейлите.

Рисковите стратегически насоки са разбити по сектори и подпортфейли и са контролирани по подходящ начин. За оперативното управление на конкретните видове риск се прилагат подходящи ключови фигури и инструменти.

През 2010г. Комитетът по стратегическият риск е създаден, за да разглежда въпроси, които са свързани с общите въпроси на риска. Групата осигурява достатъчно капиталово покритие по отношение на всички съществени рискове.

Способността за поемане на рискове се наблюдава при Commerzbank, като се използва подход, който има за цел преди всичко да защити кредиторите. Тази цел следва да бъде постигната дори и в случай на изключително високи загуби от малко вероятно и необичайно събитие. Подходът предполага сценарий, който отразява най-новите законови и регулаторни промени. Понятието способност за поемане на риск се засилва през 2010 година.

През 2012г. дейностите по Управление на риска си остават разделени на комисии.

Но Съветът на директорите за управление на риска на Commerzbank одобрява промени в организационната структура за управление на риска през октомври 2012г., за да отговори на изискванията за Не-основните активи (NCA). Те участват във функцията за разделение на риска в бек-офисите. Това означава, че в организационно отношение, управлението на кредитния риск за сегмента NCA на всички нива се слива в един блок.

В допълнение на Комисиите, се включва и нов член - Комитет за Asset отговорност.

Комитетът на Надзорния съвет по риска се състои от председателя на Надзорния съвет и три допълнителни членове на Надзорния съвет. Комитетът за риска е натоварен с контрола на системата за управление на риска и справяне с всички рискове, по-специално по отношение на пазарния, кредитния, операционния и риска за репутацията.

Съвета за управление на риска се занимава с важни теми, дискутира настоящи проблеми и взема решения в рамките на функцията на риска. По-специално, взема решения по стратегически и организационни разработки за функцията на риска и е отговорен за създаването и поддържането на последователна риск култура.

Кредитния комитет е комисията за вземане на решения за оперативното управление на кредитния риск, включващ двама представители от бек-офиса и фронт-офиса. Председателят на Кредитния комитет на групата е най-старшият член, представляващ бек-офиса; Групата не може да одобри заем без гласа на Кредитния комитет. Кредитния комитет на Групата действа въз основа на стратегията за кредитен риск и взема решения в съответствие с компетенциите, които са му делегирани от Управителния съвет на директорите.

Комитетът на пазарния риск е комисията, която наблюдава пазарния риск в цялата група. Всички пазарни рискове от търговския и банковия портфейл се анализират, за да се идентифицират. В допълнение към минимизиране на риска и избягване на загуби, акцентът тук е върху оптимизирането на профила риск / възвръщаемост на агрегирано ниво.

Комитетът за операционен риск е отговорен за управлението на операционния риск в групата и за определяне на съответните мерки и / или препоръчани действия при необходимост. Стандартите за управление и оценка на функционирането на системата за вътрешен контрол (ICS) в Commerzbank са тясно свързани с управлението на опрерационния риск.

Комитетът за стратегическия риск обсъжда и взема на решения за всички видове риск, и основната му цел е да наблюдава и управлява рисковете на портфейлно ниво. Това включва измерване на риска, прозрачността и управлението на риска.

Комитет за Asset отговорност е отговорен за мониторинга на риска в групата. Той има отговорността за управлението на цялата група, при разпределение на капитала и тенденциите в RWAs, и е ключова отправна точка за вътрешния процес за оценка на капиталовата адекватност ( ICAAP ).

Председателят на Борда на директорите (CEO) носи отговорността за контролиране на рисковете, свързани с бизнес стратегията на Банката и рисковете за репутацията. Главният финансов директор (CFO) поема отговорността за контролиране на риска, защитата на инвеститорите, вътрешните насоки за преодоляване прането на пари.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация за управление на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.