Организацията в индустриалната фирма - фактор за конкурентоспособност


Категория на документа: Други


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
2013г.

Бизнес факултет
Специалност: Икономика на индустрията

Курсова работа

ТЕМА: "Организацията в индустриалната фирма -фактор за конкурентоспособност"

Проверил:

Изготвил:

1. Същност на организацията в индустриалната фирма
Организацията като понятие има различни смислови значения. Тя се разбира:

* като някакъв обект или система със своята вътрешна структура, определена от предмета на неговата или нейната дейност - стопанска организация, производствена организация, изследователска организация и др.;

* като структура на системата, като подреждане на нейните елементи, като ред на протичане на даден процес, като начин на функциониране на даден обект;

* като съдържателна характеристика на функцията организиране, като дейност на социалните субекти по създаването на необходимия ред за протичане на даден процес, за функционирането на даден обект, като дейност насочена към постигането на една или друга подреденост на системата, на обекта, на дадения процес;

В настоящата курсова работа, терминът "организация" ще се разгледа като дейност по постигането на ред, обвързаност, съгласуваност между елементите на една система, които си взаимодействат за постигането на определена цел. От това определение може да се посочи, че организацията на индустриалната фирма представлява дейността на специалистите по постигането на обвързаност и съгласуваност между елементите на производствения процес и нивото на тяхната обвързаност и съгласуваност, постигнато в даден момент в следствие на това.

Да се организира в индустриалното предприятие означава да се създават и внедряват определени структури, да се разработват начини на действие и процедури за изпълнение на функциите от страна на участниците в производствения процес. Организирането създава едновременно стабилност и гъвкавост на системата "индустриална фирма". Стабилността е нужна, за да се осигури целенасочено и предвидимо протичане на процесите във фирмата, а гъвкавостта - за да се осигури приспособимост на процесите във фирмата на променящите се външни и вътрешни условия на функциониране. Именно чрез организирането се цели да се постигне баланс, равновесие между стабилността и гъвкавостта на системата "индустриална фирма".

2. Обхват на организацията на фирмата

Организацията е насочена към процесите, протичащи във фирмата. Те биват производствени, трудови и управленски. Именно поради тази причина, организацията на индустриалната фирма се състои от следните съставни части:

* Организация на производствен процес - това е дейност по рационалното обвързване на трите елемента на производствения процес - оръдия на труда, предмети на труда и жив труд - във времето и пространството с цел неговото непрекъснато и ефективно протичане. Тя от своя страна се дели на организация на основно производство и на организация на спомагателно производство.

Към организацията на основно производство се отнасят:

- Организация на процеса във времето- производствен цикъл.намира израз в определянето и сптимизирането на производствения цикъл. Представлява календарното време, за което се извършва производствения цикъл Производствения цикъл е основата, върху която градим организацията.

- Форми на организация на производствен процес. Производствените фактори могат по различен начин да се комбинират в конкретните звена на дадено индустриално предприятие - могат да се приложат различни форми на организация на производствения процес, някои от тях се водят като класически - най-вече индивидуалната и груповата други като съвременни модерни форми- предметна и поточна.

- Производствена структура .Представлява съвкупност от взаимносвързани звена на предприятието във всяко от които протича съответна част от производствения процес, както и тяхното разполагане в пространството.

- Организационен тип .Представлява съвкупност от признаци, които определят неговата техническа и икономическа характеристика.

Към организацията на спомагателното производство се отнасят:

- Организация на транспортните процеси;
- Организация на складовите процеси;
- Организация на ремонтните процеси и др.
- Организация на енергийните процеси
- Организация на инструменталните процеси
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организацията в индустриалната фирма - фактор за конкурентоспособност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.