Организираната престъпност и тероризма


Категория на документа: Други


ГЛАВА 1

Същност, съдържание и прояви на международната организирана престъпност.

Организираната международна престъпност е една от негативните последици от глобализирането на икономиките на много страни, както развити държави като САЩ, така и страни в преход. Постоянно променящите се условия на икономическата среда имат за свой продукт и една променена форма на престъпност - организираната международна престъпност, която непрекъснато еволюира в тон с новите тенденции на икономическо, политическо и друго развитие на всички държави по света. Самата същност на международната организирана престъпност в голям процент се покрива с базисните характеристики на глобализацията, но все пак тя не е глобализацията, а нейно негативно отражение.

Международна организирана престъпност се третира като особен вид дейности в правото и криминологията и с оглед избягването на обърквания ще започнем с мястото на международната престъпност в правото.

В Наказателния кодекс на република България можем да видим всички онези престъпления (убийство, незаконен трафик, разпространение на наркотични вещества и други), инкриминирани като престъпления обект на националното законодателство на страната. Съществуват различни термини и определения на международната организирана престъпност, като в трудовете по международно право този вид престъпност е определен като втория основен. Срещат се и описания, включващи понятията "престъпления с международен характер", "международни углавни престъпления" и други. Обектът на правонарушението и степента на обществена опасност се явяват разграничителна линия между престъпленията с международен елемент (или с международен характер) и международните престъпления. В международноправната наука престъпленията, увреждащи правовия ред на повече от една държава са детерминирани като престъпления с международен елемент. В тази категория влиза и поставената в заглавието на настоящата дипломна работа международна организирана престъпност, а характеристиката организираност стеснява границите на настоящата работа до изследване на организираната форма на транснационалната1 престъпност. Най-общо престъпленията с международен характер могат да се подредят в три основни групи:

1-ва група - такива, които имат основно отношение към субекта на деянието;

2-ра група - престъпления, имащи основно отношение към обекта на деянието;

3-та група - такива, които имат основно отношение към обективната страна на правонарушението.

Субект на престъпленията с международен характер могат да бъдат всички лица, притежаващи качеството деликтоспособност, т.е. могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност за извършено противоправно деяние. Самите правонарушения могат да бъдат извършени на територията на една или повече страни и могат да са причина за разстройването на международните отношения между тези страни или икономическите такива. Практиката показва, че именно проблемите при развитието именно на икономическите международни отношения вследствие разширяване на противоправната дейност на организирани групировки са основната причина за повишаването на негативното отношение на много държави една спрямо друга.

Много точно е определението, което Боян Станков дава в книгата си "Организираната престъпност", като това разглеждане на явлението международна организирана престъпност с най-голяма точност се доближава до наблюдаваните проявления на сегашните организирани престъпни организации. Понятието транснационална престъпност притежава два компонента. Първият е свързан със свободното преминаване през границите на пари, физически предмети, информация и хора. Транснационалността отговаря на динамиката и условията на глобализацията и бурното развитие на технологиите. Втората част от понятието е престъпност свързването на тези два компонента се получава названието на явление, което също е в унисон с основните тенденции на развитие на обществата, но с негативни последици за тези общества. Според този автор ние сме свидетели на една глобална престъпност, включваща в себе си понятия като конвенционална, квазиконвенционална (съчетаваща характеристики от конвенционалната и неконвенционалната престъпност), организирана и икономическа престъпност. Като основен катализатор за бурното развитие на глобалната престъпност авторът посочва черната и сива транснационална икономическа престъпност. В тази линия на мислене се стига до извода, че и световната търговия по свой начин подпомага транснационалната престъпност - развива се главоломно както преноса на стоки през държавните граници, така и контрабандата. Оказва се, че използването на контейнери за пренос на стоки може да се използва и за контрабандни дейности. Доказателство за това е публикуваната на сайта на вестник 168 часа2 новина относно ареста на двама българи, обвинени в подпомагане на незаконния трафик на хора. При провеждане на полицейска проверка за контрабанда на цигари, в тира на арестуваните полицейските служители откриват шестима афганистанци. Спорен е въпросът как са се качили - със или без съгласието на шофьора на тира - но за българинът е отредена присъда, като след дълги обжалвания българският шофьор е освободен и се връща в България. След проучване на правоприлагащите органи се оказва, че на много гранични пунктове постоянно дебнат нелегални емигранти, поради което транспортните фирми търпят големи финансови загуби. Затрудненията, които нелегалният трафик на хора налагат на бизнеса принуждават фирмите да търсят други начини за транспорт, които са много по-неизгодни. Ако анализираме примера, можем да установим, че транспортирането с контейнери сериозно благоприятства контрабандата и нелегалният трафик на хора.

Една от основните разлики между обикновената и трансграничната престъпност се крие в отношението към обекта на деянието. Конвенционалните престъпления могат да са в ущърб само на една страна и не се налага използването на международни сили и средства за справянето с този вид престъпления. Същото обаче не е валидно за транснационалната престъпност - обикновено престъпните организации от този тип могат да навредят на повече от една държава, което има потенциала сериозно да влоши отношенията между тези държави. Мисленето по тази линия ни насочва към разглеждане на базисните характеристики на международната организирана престъпност. Първата от които е широкият обхват на този вид престъпност. Проявленията на този вид противоправни дейности могат да се видят във всяка сфера на обществения и държавен живот. Проникването на такива влияния в държавните структури и разширяването на корупцията практически определят сферите на влияние на другите видове престъпност в една или повече страни. Благодарение на определящата роля, която транснационалната престъпност има по отношение на всички обществени процеси в държавата и зад граница, този вид престъпност винаги може да разчита на един постоянен потенциал за отговор на всякакви нови условия и тенденции. Второто качество, на което следва да се обърне внимание е устойчивост. Тя е обусловена от различни икономически, социални и дори нормативни закономерности. Устойчивостта на транснационалната организирана престъпност е част от живота на цялото общество и борбата с нея означава промяна на живота на това общество. Трето качество е адаптивността - трансграничните организирани престъпни организации са изградили начини за пригаждане към най-различни мерки за контрол и ограничаване на дейността им. Възможността за бърза трансформация и мобилност спомагат сериозно за адаптирането на нелегалните организации към променящите се условия на средата. Лавирането и измъкването от законите, както и бързото и лесно внедряване в икономиката осигуряват на международните престъпни организации власт и средства. Особено важна за съществуването на една организирана престъпна групировка е качеството организираност, което е било основна причина за създаването на редица държави преди векове, а сега играе неимоверно голяма роля за съществуването на престъпните организации. Друга характеристика на международната организирана престъпност е възможността за обединяване на престъпни групировки от различни краища на света. Престъпните организации обединяват усилията си с оглед увеличаване на печалбите и повишаването на стабилността си. Красноречиво доказателство за това е операцията "Грийн Айс"3 от 1992-ра година, завършила с ареста на приблизително 200 лица от различни страни по света. Този арест разкрива доста сериозни връзки на сицилианската мафия с картела "Кали" от Колумбия. Още едно качество, което подобни организации притежават е способността за постоянно усъвършенстване. По модел на най-развитите в технологично отношение страни в света, организираните престъпни групировки постоянно усъвършенстват начините си на работа. За целта се използва вече придобития опит и научаването на нови похвати и знания, като не трябва да се пропускат фактите относно придобиването и използването на нови технологии. В отделни моменти се стига до разработването и на нови такива, за което се отделят солидни ресурси.

Описаните характеристики, притежавани от международната организирана престъпност могат да бъдат анализирани и разгледани по друг начин. Ако направим просто сравнение между легалните големите трансгранични компании (ТНК)4 и нелегалните организации по отношение на посочените качества - всеобхватност, устойчивост, адаптивност, организираност, склонност към консолидация и усъвършенстване5 - ще стигнем до заключението тези характеристики са общи и за легалните и за нелегалните формации. Сами по себе си тези качества носят позитивен заряд, но в отделните два случая могат да са причина както за положителни оценки на резултатите, така и за отрицателни такива. Ако използваме методите и техниките за анализ в книгата на Венелин Георгиев "Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност", след разглеждането на така поставения проблем можем да стигнем и до хипотезата, че след като ТНК притежават и развиват и собствени разузнавателни и контраразузнавателни органи, напълно вероятно е и организираните престъпни организации, действащи нелегално да се ползват от огромните предимства на разузнаването и контраразузнаването. Последното твърдение се получава по метода на популярната индукция, според който приемаме, че посочените типове организации са от един клас по няколко признака, вследствие на което можем да мислим, че при наличието на множество общи признаци, то и последният е валиден и за едните организации. Но поради вероятностния характер на метода се налага наличието на разузнавателна дейност при транснационалните престъпни организации да бъде доказвано. В голяма степен обаче и последното е налице - достатъчен е отговорът на въпроса кой печели от изтичането на определена класифицирана информация от държавните информационни архиви.

Компонентите, изграждащи международната организирана престъпност са от същият тип, който изгражда и мощните транснационални компании: човешки ресурси, капитали, средства и информация. Тук отново ще направим сравнение, за да можем да разберем по-пълноценно съдържанието на международната организирана престъпност. Първо ще посочим общите моменти по отношение на основните компоненти за международните престъпни организации и големите транснационални компании.

Човешкият ресурс, наличието на който е характерно и за двата типа организации, при престъпните организации има различен характер и статус от легално работещите хора в големите компании на частния бизнес. Общото между тези типове организации приключва с маркирането на факта за наличие на човешки фактор. Отношението на ръководствата на тези организации към личния им състав е едно от различията. Тук е уместно да се посочи, че работата за нелегалните организации (наркокартели, терористични организации и други) крие далеч по-големи заплахи за личния състав. Доказателство за това е станалата вече емблематична дата 11 септември, свързана с атаката на пилот камикадзе над кулите близнаци в САЩ. В този случай може да се каже, че човешкият елемент дори се възприема като обикновено средство за постигане на крайната цел. Един по внимателен преглед на полицейска хроника би ни навел на по-генерална мисъл - личния състав на нелегалните организации много по-често получава физически и психически наранявания, за разлика от състава на законните фирми и компании. За съжаление това правило (както и всяко друго) има и своите изключения и не е общовалидно за всички случаи. Друга съществена разлика по отношение на човешките ресурси в двата типа международни организации се корени във възможността за определяне на числеността и данните на личния състав - ако при легалните организации това е сравнително лесно, то това не важи за престъпните групировки.

Опасно става наистина когато имена от личния състав на легална частна или държавна структура започнат да фигурират по един или друг начин в съставите на противоправно действащи картели и групировки. Вече има много свидетелства, доказващи именно това твърдение, намерили пряко или косвено отражение в редица издания. Разбира се, винаги можем да се усъмним в достоверността на много от тези източници, но съществуват и такива, на които си струва да се обърне внимание. Тук е мястото да се спомене за резултатите на разследващата журналистика, чийто потенциал не бива да бъде подценяван при етапа на първоначално събиране на информация за разузнаването. Авторката Кристи Петрова описва много случаи на държавни служители, подпомагали незаконната контрабанда и трафик на стоки през ГПП-тата на България. Пример в това отношение е акцията на НСБОП от 20.10.1999-та година в Бургас. По време на акцията са арестувани 5-ма български граждани по обвинение в контрабанда с особено големи размери. Сред служителите, работили по разследването се становище, че зад тази крупна контрабанда стоят турски интереси6, което не изключва възможността за намеса на турските разузнавателни органи. Този пример може да бъде разглеждан и анализиран и от други гледни точки, но за целта на настоящата дипломна работа.

Компонентът капитали - обичаен както за организациите с принос за брутния вътрешен продукт на страната, така и за тези които го ощетяват - също има различен характер за двата типа организации. Главната разлика тук може да се намери при отговора на въпросите, свързани с произхода на финансовите средства, с които се оперира. За легалните компании този произход може да се установи с далеч по-голяма лекота, за разлика от престъпните групировки. Именно това е една от главните причини една организация да бъде обявена за излизаща от рамките на закона. Проследяването на още няколко случая от книгата на споменатата авторка (награждавана неколкократно за успехи в разследващата журналистика) ни разкрива, че много често става дума за капитали придобити от котрабандна дейност. Незаконният начин, по който са придобити изключва напълно възможността за пълното им изпиране, както и не може и дума да става за облагането на капитали с подобен произход с данъци или други налози. В този ред на мисли може да се твърди със сигурност за капитали, намиращи се на територията на дадена страна, но в ущърб на брутния вътрешен продукт. Това могат да са и чуждестранни капитали, които могат да нанесат още вреди на обществото и финансовата му система.

Увеличаването на финансовите средства, често пъти закономерно довежда и до увеличаване на техническите и други средства за изпълнение на поставените задачи. Свободното преминаване на стоки през границите на националните държави спомага както за усъвършенстването на работата на големите фирми благодарение на по-голямата достъпност до висококачествени технологии, но също така е предпоставка и за бърза еволюция и на престъпния свят. Особено на международната престъпност, която с оглед бързото изпълнение на задачите си, вече има огромна нужда и от бърза комуникация, различни технически средства и други технологии. Ролята на правителствата относно притежанието и работата с високите технологии е значително намалена, което може да има двойно значение. От една страна, вече повече хора и фирми имат достъп до качествени средства за изпълнение на задачите си, което значително спомага за оптимизиране на работата на частния сектор. Но от друга, от същия свободен достъп могат да се ползват и търговци на наркотици, терористи и други лица и организации, занимаващи се с противозаконни дейности7. Ядрените мощности, химическо оръжие, и не на последно място, информация определена като класифицирана могат да станат достояние на различни престъпни групировки, което значително повишава ролята на разузнаването в борбата с тези организации. Ролята на разузнаването, поради простата причина, че с методите на работа именно на разузнавателните структури най-бързо може да се придобие информация относно притежаваното от нелегалните организации оръжие и техника. Възможностите, които високотехнологичните средства предлагат на международните престъпни организации за отговор на всякакви опити за противодействие от страна на правоприлагащите органи също не трябва да се пренебрегват. Детайлното разглеждане на много случаи, в които разследванията не стигат докрай, може да ни доведе до мисълта за противодействието на различни престъпни групировки, което се осъществява спрямо правоприлагащите органи се постига благодарение именно на технически средства от висок клас. Не са редки и случаите, когато престъпните организации разполагат с далеч по-съвременни технически средства от полицейските структури.

Стигаме до най-сериозният компонент от посочените, който е и най-силното оръжие на международните престъпни организации - информацията. В епохата на информационна война8 и постоянно противоборство за ресурси, навременната и адекватна информация е от решаващо значение за всички организации, независимо дали легални или нелегални. Вниманието на правоприлагащите органи закономерно е привлечено и от този параграф, поради което критичната за държавата и обществото информация е поставена под особената закрила на писаното законодателство. Значението на информацията за международните престъпни групировки е също толкова голямо, колкото и за правоприлагащите органи. Тук е мястото да се спомене за възможностите на престъпните организации да осъществяват информационни пробиви, използвайки технически средства и агентура, които са характерни за всяко едно разузнаване. В интерес на истината много често се говори за контакти и солидни връзки на международната организирана престъпност със служители и ръководители от държавната администрация, което допълнително улеснява изтичането на информация и последващите незаконни актове на територията на една или повече страни9. И ако се върнем на това, че става въпрос за международна организирана престъпност, спокойно можем да говорим за комуникация и обмен на важна информация между престъпници и корумпирани служители от много страни.
ФОРМИ НА АКТИВНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

Проявите на международната организирана престъпност следват динамичните процеси на глобализиращия се свят, което е свързано много тясно с драстично покачилите се възможности за свободно придвижване на хора, стоки, пари, ценности и информация през националните граници. Закономерно следва да започнем с първата форма на активност - контрабандата. Много точно е определението на Б. Станков: " Контрабандата е дейност по пренасяне на пари, стоки или ценности през държавната граница в нарушение на установения от компетентните органи ред. Тя е винаги противозаконна и засяга интересите на повече от една страна."10 Ако анализираме многобройните примери на контрабанда, можем да стигнем до извода, че контрабандната дейност е насочена предимно срещу икономиката на потърпевшите страни и тяхната икономическа сигурност. Тези противозаконни дейности включват физическото пренасяне на вещи, пари и стоки, а също така и превозването им с различни превозни средства, като присъствието на контрабандиста не е задължително условие.

Контрабандата може да се разглежда като механизъм или средство за осъществяване на други незаконни дейности. Различаваме следните контрабандни дейности: наркотрафик (производство и разпространение на наркотици и упойващи вещества) - международен трафик на наркотици; контрабанда на нелегални мигранти; нелегална търговия с оръжие; незаконна търговия с ядрени материали; търговия с хора; с човешки органи; контрабанда и търговия с крадени автомобили; кражба и контрабанда на предмети с културно и историческо значение. Ще споменем накратко за различните видове контрабанда.

Безспорно с най-големи печалби остава производството и разпространението на наркотични вещества. Придобилата епидемичен характер наркомания във всички региони на света е основната предпоставка за колосалните печалби, които наркокартели и наркокорпорации реализират ежегодно. Самият трафик на наркотици преминава през вътрешни за дадена страна кръгове, които се включват в общия транснационален трафик на наркотици и упойващи вещества. Исторически сведения могат да се намерят за канали, използвани за трафик на наркотици датиращи отпреди стотици години.

Проблем, заплашващ да надмине дори високите нива на наркоиндустрията е трафикът на нелегални мигранти. Един от примерите, които дадохме по-горе е красноречиво доказателство за този вид престъпност. Незаконната миграция е причина за много крахове във външнотърговските отношения, а печалбите от нелегалното превозване на мигранти отбелязват главоломен растеж през последните години. Основната предпоставка за този скок е икономическата и политическа нестабилност в много региони на света. Кризата в Сирия от последните няколко месеца е нагледен пример, който може и се разглежда и анализира и сега, защото заедно с бежанската вълна в България по всяка вероятност са пристигнали и немалък брой нелегални имигранти. Този вид контрабанда може да доведе до разрушаване на добрия тон в отношенията на много държави една спрямо друга, което от своя страна да се използва за иницииране на конфликти.

Незаконната търговия на оръжие е също проблем от съвремието поради засиления интерес към този начин на набавяне на конвенционални и неконвенционални оръжия и боеприпаси, както и други технологични средства. В случая огромната заплаха за националната и международна сигурност по отношение нелегалната търговия с оръжие се корени във възможността терористичните организации да се снабдяват с оръжие. Този вид контрабанда винаги е свързан с корупционните практики сред държавната администрация и не е случаен фактът, че международната организирана престъпност основно контролира незаконния трафик и търговия с оръжие.

Изострянето на външнополитическите отношения, зачестилите конфликти в различни региони на света, нестабилната икономическа среда и други фактори, имат потенциала да доведат до сериозни проблеми с нелегална търговия с ядрени материали. Това би довело до катастрофални последици за много страни.

Друг източник на огромни печалби е търговията с хора, което е нещо като съвременна форма на робството, включваща в себе си търговията с жени и деца, трафикиране на хора с цел принудителен труд. Съществуват различни форми на този вид контрабанда - привличане чрез измами към принудителен труд, който рядко или изобщо не се заплаща, трафикиране на жени и деца с цел склоняването им към проституция и/или използването им в порноиндустрията. Друга особена форма на търговията с жени и деца са фиктивните бракове при сключен договор, последвани от развод веднага след раждането на детето.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организираната престъпност и тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.