Организираната престъпност и тероризма


Категория на документа: Други


Страните с нисък стандарт на живот предлагат добри условия и за развитието на нелегалната търговия с човешки органи, печалбите от която са трудно изчислими. Донорите обикновено са от по-слабо развити страни, докато потребителите са най-вече от икономически по-мощни страни. Интересното тук е, че в незаконната търговия и трансплантиране на човешки органи дейно участие вземат и медицинските среди, като последните са включени и в корупционни схеми, подсигуряващи извършването на трансплантациите на тези органи.

Автомафията11 е друга форма на активност на международната организирана престъпност. Търговия с крадени автомобили, осъществявана предимно от младежи и младежки групи сега е част от международната автомафия заради значителното облекчаване на митническите режими. Печалбите от този вид незаконен "бизнес" също са особено високи поради голямото търсене на автомобили с по-ниска от пазарната цена. Транснационалността на този вид престъпност значително улеснява разрастването му - откраднатото на територията на една страна се пласира на територията на друга - защото се затруднява сериозно преследването на извършителите на подобни престъпления.

Историческото и културно наследство на много народи с многовековна история също е сериозно застрашено - контрабанда се извършва и с културни и исторически ценности. Много често иманярски организации поддържат връзки с членове на организираната престъпност, осигуряващи трафикирането и пласмента на ценностите зад граница. Незаконната търговията с реликви и други ценности е доходоносен бизнес за организираните престъпни среди, което крие потенциал от културно и/или историческо обезличаване на много народи. Този вид незаконна търговия е особено интензивна по време на военни конфликти, когато защитата на културните и исторически паметници е сериозно възпрепятствана.

Коректно би било да се уточни, че за каквато и проява да става дума, всички тези планирани и добре организирани престъпни деяния твърде често имат възможността да се възползват от ширещата се корупция в държавната администрация, което остро поставя въпроса за ролята на държавния апарат по въпроса за международната организирана престъпност. При разрастването на подобни незаконни дейности, основните щети са за сметка на икономическите отношения между държавите и в общи линии изброените прояви са от този тип - срещу икономическата стабилност на потърпевшите страни.

Другите форми на активност на международната организирана престъпност са незаконното фалшифициране на ценни книжа и пари, порнография, пиратство, хазарт, лихварство, пране на пари, кражба на интелектуална собственост. В интерес на истината списъкът се обогатява съобразно условията на икономическата среда, промените в законодателството, условията на средата за сигурност, социалните тенденции, външноикономическите и външнополитически отношения между държавите. Към тези фактори могат да се добавят и още, но задълбоченото им разглеждане не е предмет на настоящата работа.
ПОСЛЕДИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

Резултатите от крупната незаконна дейност на организираните престъпни групировки могат да се обособят в два дяла - такива засягащи междудържавните отношения и последици за международната икономическа стабилност.

Първата заплаха, с която национални и международни правоприлагащи институции се налага да се справят е постоянно нарушаване на държавните граници, неявното и, поради тази причина, твърде често нарушаване на митническите режими. Авторът Б. Станков нарича тази заплаха "заплаха за суверенитета на държавите". Такива тайни пробиви на държавната граница могат да се осъществяват в страни с непълноценно работещи гранични власти и слаб държавен апарат.

Заплахите за обществото са много и комплексни, като една част от тях са свързани с високата вероятност от физически наранявания (например при търговията с човешки органи), а друга с почти пълната разруха на държавата и нейното общество. Корупцията по всички нива на държавната администрация застрашават всички устои на държавността, което е сериозен удар върху междудържавните отношения. Един от сигурните негативни резултати тук е загубата на доверие от страна на външнополитически и търговски партньори, което може да доведе вътрешната икономика до пълен срив. Историята многократно е показвала последиците за всяка държава, поставена в политическа и икономическа изолация. От друга страна осигуряването на "работни" места за немалка част от населението в престъпните организации причинява ерозия на обществените нагласи, развиваща се с бързи темпове. При създаването на едни такива нереални представи за международната организирана престъпност у населението се създава заплахата това население да се окаже под пълния контрол на правила и началници зад граница, които дори не познава. Резултатът от това е тотална липса на възможност да бъдат защитени основни права и свободи на гражданите и регламентирането на такъв начин на живот, който да осигурява нормалното съществуване и функции на обществото. Това са рисковете както за цялото общество, така и за отделния индивид, който от свободен човек в условията на ширеща се престъпност се превръща в стока (чиято цена не е от най-високите).

Държавната стабилност също е под заплаха в този случай. Криминализирането на цели региони в световен мащаб означава, че в рамките на една държава могат да функционират две икономики - легална и нелегална. За разлика от първата нелегалната нараства с бързи темпове и практически става по-мощна за сметка на законния бизнес, което поставя държавата в подчинено положение спрямо организираната престъпност. Т.е. държавната власт остава само в официалните документи. Насилието на престъпността над държавните институции от своя страна съдържа в себе си потенциал да прерасне във война, потърпевши от която ще са индивидът, обществото, държавата и отношенията на последните с други държави.

Международната организирана престъпност има една специфична цел, която засега успешно се реализира - подчиняване на националната икономика, за постигането на което умело се използва корупцията по всички нива в държавните структури. Подчиняването на националната икономика и пазар означава загуба на възможност за управление на същата от правителството на страната. В международен план същата картина изглежда дори още по-страховито - мащабите, до които транснационалната престъпност се е разраснала започват да отреждат роля за босовете на престъпните организации, на базата на която те могат да диктуват собствени правила. Последните предимно са в разрез с националните законодателства, както и международноправните регламентиращи документи. По отношение на икономическото развитие на страните, паралелно развиващата се "черна" икономика създава илюзорното впечатление, че може да гарантира сигурност на населението, като по този начин националната икономика става непечеливша в представите на населението. Спокойно може да се твърди, че нелегалната икономика използва легалната като донор на средства и високо образован персонал, което спомага за унищожаването на националната икономика, а в международен план нанася сериозни поражения върху глобалната икономика и пазари.

Националната и международна финансови системи също не са имунизирани срещу посегателствата на транснационалната организирана престъпност. В страни с неефективно законодателство, каквато е и България транзакциите с пари с неизяснен произход и създаването на цели банки и финансови къщи с такива средства е удар със значителна сила върху финансовата и банкова система в страната. В международен план се забелязва и още едно явление - нелегално пренасочване на капитали през държавните граници с оглед на интересите на международни престъпни групировки, което води до бързото обедняване на едни региони за сметка на други. Извличането на неконтролирани печалби от легалната икономика и пренасочването на спечелените средства по нелегални пътища зад граница водят до пълния срив на много държави. Ако разгледаме по-детайлно точно тази заплаха и разделим на една страна губещите и на друга печелещите страни, можем да предположим, че правителствата на много от развитите страни имат интерес от това явление и най-малкото негласно го толерират. Това не е общовалидно правило, но резултатът от анализирането на тази информация много често включва и това заключение. Защото симбиоза между престъпни организации и власти няма само в слабо развитите страни и региони от света. Погледнато от този ъгъл, обществата на държави като България може да се окажат жертва не само на организирана престъпност, но и на недекларирани интереси от страна на чужди правителства, имащи интерес от незаконната дейност на някои крупни престъпни формирования.

Спирането на развитието на такива общества със сигурност ще означава засилването на същото на други. Постоянното отделяне на средства от държавния бюджет за борба с престъпността много често не дава нужния ефект за индивид, общество и държава, а дори има за пряка последица покачването на цената на престъпността. Неефективността на полицейските органи постепенно довежда до отказ на населението за съдействие на правоприлагащите органи, което е сериозно подпомогнато и от масовия страх от евентуалните наказателни действия на престъпниците срещу мирното население. В глобален план заплахата идва от стремежите на международната организирана престъпност да заеме стратегически позиции в световните системи. Пример за такива стремежи са заплахите за използване на средства за масово поразяване в Сирия и заплахите от страна на Иран за употреба на ядрено оръжие срещу Израел. Няма ясни данни доколко в тези конфликти са замесени престъпни организации, но използването на директни заплахи нямат нищо общо с демократичното развитие на страните и цивилизования тон в междудържавните отношения.
МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ И ТЕРОРИЗМА

Засягането на връзката тероризъм - организирана престъпност не е случайно, защото тероризма сам по себе си е определен като углавно престъпления с огромно значение за целия свят. Не е необходимо споменаването на още източници, за да можем сега, на базата на вече написаното в настоящата работа, да намерим пряката връзка между тероризма и организираната престъпност. Много специалисти определят организираната престъпност като благоприятна "хранителна среда" за тероризма. Мислейки за международната организирана престъпност и какви дейности я изграждат, стигаме до извода, че тероризма е част от международната организирана престъпност. Прилагането на насилие за постигане на каквито е да е цели е инкриминирано в Наказателния кодекс на република България, като чл. 9, ал.1 гласи: "Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо"12. Твърдим, че тероризма е престъпление поради покриването на всички параметри като обществена опасност, наличие на вина, накаеумост. Д-р Михаил Байрактаров определя тероризма като "специфичен вид престъпност, екстремистко политическо явление, съвкупност от отделни терористични актове, извършени на територията на няколко континента"13. Събитията от 11.09.2001 г. в САЩ доказаха за пореден път огромната обществена опасност, която тероризма може да представлява не само за индивида, но и за цялото общество. При това могат да бъдат увредени интересите на цялото общество трайно, за трудно определим период от време. Наличието на вина се доказва от начина, по който действат терористите - съзнават характера и значението на деянието си и обществената му опасност и умишлено допускат проявата на тази обществена опасност. Последната характеристика е свързана с престъпленията, при които има пряк умисъл. От гледна точка на правната теория и практика може да се говори много за тероризма в качеството му на престъпление, но за целта на настоящата работа би представлявал интерес друг аспект - тероризма като международно престъпление. Обръщаме внимание именно на тази характеристика поради нейната актуалност, деструктивен потенциал и съществено значение за международната общност. Удачен пример, доказващ нарасналото значение на тероризма, както и необходимостта от затягане на мерките за борба с международния тероризъм са събитията в Русия от последните месеци на 2013-та година. Когато през ноември в посолството на Руската федерация в Сирия бе взривена бомба14, а в навечерието на новогодишните празници е осъществен атентатът във Волгоград15. Ако анализираме тези случаи (по-подробна информация за които можем да намерим на посочените сайтове) прстизмата на поставения в заглавието на дипломната работа въпрос, можем да стигнем до извода, че срещу Русия е извършено международно престъпление, което налага сериозно затягане на контратерористичните мерки от страна на правителството на руската федерация в съответствие с международното законодателство.

Посочените примери допринасят и за доказването на основната теза на настоящата дипломна работа - а именно, онази част от тезата, свързана с ползите за други държави и организации от реализирането на терористичните престъпления. Тук е мястото да направим връзка между една от отличаващото тероризма от организираната престъпност (целите) и посочените примери от действителността. Целите на терористите в Сирия са свързани основно или с борбата срещу режима на Башар Асад, чието сваляне целят, или с постоянните конфликти едни срещу други. В момента могат да се намерят много източници, свидетелстващи не само за революцията срещу режима на Асад в Сирия, но също така е необходимо да се обърне внимание и на конфликтите между организацията ИДИЛ, свързаните с "Ал-Кайда" джихадисти и дуги бунтовници в страната16. Ако свържем тези факти с пораженията за Русия и това кой има най-голяма полза от тези конфликти можем да стигнем и до основните предположения: целта на нападенията във Волгоград не е възпрепятстване на бъдещите мероприятия в Сочи, а взривяването на бомбата в руското посолство в Сирия може да се изтълкува като опит да се компрометира и уязви руското правителство. Реализирането и на двата атентата е безспорен факт, доказващ наличието и сериозната дейност на собствено разузнаване на терористите на територията на Руската федерация. А названието на организацията ИДИЛ (Ислямска Държава в Ирак и Леванта) поражда още повече въпроси дали не става дума за опити за отвоюването на територии за създаването на ново държавно образувание в рамките на Близкия изток под ръководството на радикално-ислямски терористични организации. Появява се идеята, че терористите не са делегирали всичките си искания или цели, въпреки всички усилия на НАТО, ЕС, ООН и Русия като потърпевша страна.

Във връзка с поставената теза на настоящата работа е необходимо да обърнем внимание на усилията на Руската федерация да редуцира и в най-добрия случай да редуцира факторите, благоприятстващи зараждането и разпространение на тероризма поне на собствена територия. В стратегията за национална сигурност на Руската федерация до 2020 и военна доктрина законодателят е определил социалните, икономически и други предпоставки за зараждане на организираната престъпност и тероризма, справянето с които е поставено като първостепенен приоритет за правителството на Русия17. Важно е да отбележим, че неразривната връзка на международната организирана престъпност и терористичните организации е осъзната и засегната именно в стратегическите документи на страната, което означава, че всички последващи политики и усилията за тяхното реализиране ще са в съответствие с тези документи, както и международното законодателство и договори, по които Русия е страна.

Последният абзац може да бъде продължен по следния начин - разпространението на международната организирана престъпност и тероризма е една от най-сериозните пречки за реализирането на външните и вътрешни политики на всяка една държава, потърпевша от тези негативни явления. С особена важност в това отношение са рисковете за тези държави при провеждането на международни преговори и вероятността от загуба на доверие в ефективността на политиките на тези държави, както и предприетите мерки за осигуряване на собствената национална сигурност и участието в поддържането на международна стабилност. Подкопаването на това доверие е сериозна предпоставка за задълбочаване на дестабилизацията във вътрешната сигурност в полза на крупните престъпни организации, което в крайна сметка може съществено да измени качеството на живот на населението в такава страна в негативна посока.

При такова разглеждане на поставени тема би възникнал въпрос, свързан със степенуването на проявленията на международната организирана престъпност, и по-специално отреждането на тероризма на първостепенно място в този ред. Което не означава, че незаконната търговия с оръжие, разпространението на наркотици, търговията с хора и човешки органи и други са маловажни. Основния довод за поставянето на тероризма (като проявление на международната организирана престъпност) на първо място е огромният му унищожителен потенциал, който може да се реализира за сравнително кратко време и в особено големи мащаби. В това отношение всички други форми на организираната престъпност се явяват подпомагащи дейността на терористите. Прилагането на терор за постигане на собствените цели не характерна черта на всички престъпни организации, но те също прилагат насилие, макар и в по-ограничен мащаб.

Досега разглеждахме тероризма предимно като подпомаган от организираната престъпност фактор, но за правилното и пълноценно разбиране на тази взаимозависимост е необходимо да се разгледа и обратната страна на монетата, т.е. как тероризма се явява способстващ фактор за международната организирана престъпност. Тук отново ще използваме аналитични подходи и ще започнем с преките резултати от тероризма, които са основни негови цели, с най-голяма дълготрайност от които е негативната промяна на живота на населението на потърпевшата страна и отрицателното психологическо въздействие върху обществото.

Независимо дали са постигнати или не преките политически цели на терористите, един от сигурните резултати от тяхната дейност (често пъти катастрофален) огромният психологически натиск върху населението. Последното се изразява предимно в загуба на доверието в правоохранителните органи на собствената държава и в не редки случаи пренасянето му към организации с цели, различни от тези на държавните органи (в крайна сметка за съществуването на които обществото плаща сериозни финансови и други ресурси). Психическото въздействие играе съществена роля при определяне на поведението на хората (особено в групи) и при едно такова въздействие обществото се оказва откъснато от държавните структури, което е добре дошло за престъпни организации от всякакъв тип. Разрушаването на връзката общество - държава, ширещата се корупция, водеща до неефективност на службите, компрометирането на властимащите имат за краен резултат общата дестабилизация на една държава. Закономерно от този момент следва подчиняването на икономиката на дадена страна на интересите на групировки, които нямат нищо общо с постулатите, заложени в стратегическите документи на тази страна, с изключение на определенията за тях като вредни за нормалното съществуване на обществото и държавата (без значение дали на национално или наднационално ниво).

Страни като Сирия18, намиращи се в условията на тежки вътрешни конфликти при наличието на използване на въоръжение за саморазправа са отлична среда за разрастване на международната организирана престъпност поради ниската (или липсваща възможност) за адекватна реакция на държавните органи за неутрализиране на положението. Понастоящем в тази страна се водят ожесточени конфликти между няколко терористични организации, с които държавата се оказва неспособна да се справи сама, което предполага намесата на други страни или международни организации като НАТО, ЕС, ООН. А огромните бежански вълни вследствие на тези конфликти създават предпоставки за страх и дестабилизация сред обществата на държави, които нямат пряко участие в тези противоборства. По отношение на психическото въздействие върху население вследствие на терористични атаки или дори заплахата за това въвежда обществото в състояние, което умело може да бъде използвано от задгранични престъпни организации с оглед на осъществяването на целите им. При това положение не е нужно да се впускаме в по-нататъшни размишления върху последиците за държавните институции, а само ще споменем загубата на доверието от страна на обществото към основните му държавни органи, значително понижаване на ефективността на последните, неизпълняване на основните приоритети, свързани с поддържането на нормалното съществуване на населението и влошаване на резултатите при водене на международна комуникация с други страни и международни организации.

Основният извод, който можем да направим на базата на досегашният анализ на примерите и разглеждането на значителен теоретичен материал, е: както международната организирана престъпност може да се разглежда като своеобразна "хранителна среда" за тероризма и подпомагаща го на всички равнища с ресурси от различен характер, така и действията на терористичните организации имат значителен потенциал да подготвят почвата за разрастването на всякакви нелегални дейности на територията на съответната потърпевша страна от конфликтите. И един такъв поглед би предполагал промяна в структурирането на основните приоритети и задачи на специалните служби, затягане на мерки за борба с международната организирана престъпност и тероризма и разумно делегиране на правомощия на съответните органи.

МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ И ЧУЖДИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

Изясняването на този последен дял от първата част на настоящата дипломна работа изисква да се отговори на въпроса на какво равнище ще бъде разглеждана тази взаимовръзка - на национално или на наднационално равнище. С цел избягване на отклоняването от поставената теза ще се спрем първо на националното равнище, което означава, че предложената тема ще бъде подложена на анализ от гледна точка на собствения суверенитет19. Но тук суверенитетът ще бъде разбиран в качеството му не толкова на "обществено образувание"20, колкото като собствената държава с нейните правоохранителни и отбранителни институции и специални служби. В допълнение ще обърнем внимание на действителността, при която суверенитетът е потърпевш от международната организирана престъпност, но от друга страна настоящото изследване ще бъде пречупено през призмата на възможността на този суверенитет да бъде участник в борбата срещу международната организирана престъпност на транснационално ниво.

В споменатата вече книга "Разузнаване" се среща и още едно ключово понятие - "конкурентно пространство" - в което пространство се осъществява борбата за ресурси и влияние между всички участници, в това число легални и общопризнати такива и организации определени като противоправни (тук визираме транснационалните престъпни организации). Поради ред физични закони това пространство се оказва ограничено, което на свой ред налага лимити на всички участници в него, което е и основният повод за всички действия на конкуриране между участниците. Най-просто казано, всички участници се борят за едни и същи ресурси, но по различни начини, като отделен е въпросът до колко използваните средства за борба се определят от световната общност за приемливи.

Важно е да се уточни как собствения суверенитет участва на двете нива - международна организирана престъпност и борба с последното. Стараейки се да разберем по-пълноценно последното изречение се натъкваме на основната характеристика транснационалност, което означава участие на много страни в едни и същи процеси и явления (легални и нелегални). В случая една страна може да е участник в международната организирана престъпност ако споделя територия, хора и/или ресурси с други страни в това отношение като по този начин съдейства за уронване на международната сигурност и това да застраши сигурността на други страни които участват или не в упоменатите престъпни мрежи. При това условие съответният суверенитет се проявява и като участник в международната организирана престъпност и като потърпевш. Но за доказване на поставената теза е необходимо да се посочи, че двете условия не съществуват винаги заедно и не са неразривно свързани винаги. Или когато един суверенитет допуска проявите на престъпни организации, развили се на негова територия да се разпространят в териториите на други страни независимо по какви причини.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организираната престъпност и тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.