Организираната престъпност и тероризма


Категория на документа: ДругиОтново ще вземем за пример Сирия, защото събитията, случващи се на нейна територия ще дадат отражение в международното пространство по отношение на регионалната и глобална сигурност. Намиращата се в условията на гражданска война страна Сирия се оказва и благоприятно поле за изява на много трансгранични престъпни организации, засега основно занимаващи се с незаконен трафик на оръжие, с което ислямските фундаменталисти се оказват снабдени. И по този начин страната е въвлечена в международната контрабанда на оръжие и други средства за поразяване. Вследствие постоянното обедняване на населението, почти пълната липса на държавна регулация и други фактори, Сирия се превръща и в един от най-големите производители (и потребители) на амфетамини и каптагон.21 Именно с тази последица сега следва да се борят правителствените организации, международните правоприлагащи органи и/или национални структури на други страни. Ако преди гражданската война Сирия е била редовен кръстопът за наркотрафика, то в сегашното й положение може да се приема като истински катализатор, отговорен за новите темпове, с които международната организирана престъпност затяга все повече затворения кръг между производители и потребители на забранените вещества. От друга страна, престъпленията, извършващи се на територията на Сирия дават отзвук в международното пространство, т.е. конфликтите не остават изолирани единствено в рамките на държавните граници. Което се доказва от фактът, че Русия е потърпевша страна - реализирани са нападенията над руското посолство в Сирия и тези на гарата във Волгоград. Следва да посочим, че в резултат на тези престъпления са заплашени регионалната и международна сигурност от организации, за които Сирия може би е само отправна точка. При това положение намесата на външни за Сирия органи за сигурност, разузнаване и контраразузнаване е не е само желателна, но се оказва жизнено необходима за мирното население на държавата, което се оказва под сериозни удари, а държавната администрация и органите за сигурност и отбрана не могат да неутрализират положението самостоятелно. С последното упоменато започва и разглеждането на ролята на държави като Сирия за осигуряването и поддържането на относителен световен мир.

С оглед доказване на последното твърдение, ще се позовем на една от последните новини, касаещи мирното уреждане на конфликта в Сирия22. Става дума за обсъждането на мирната конференция "Женева-2", на която трябва да се дискутира мирното уреждансе на кризата в Сирия. Във връзка с гореспоменатото участие на Сирия в борбата с тероризма, ще уточним, че страната заявява твърдо намерението си да вземе участие в предстоящата конференция, инициирана от ООН. Това е първата стъпка към решаване на проблема без по пътя на дипломацията с цел да се избегнат бъдещи кръвопролития при една въоръжена намеса.

Относно темата за организираната престъпност и какво е отношението й към конференцията за спирането на боевете в Сирия, ще направим главното уточнение, че пресичането на бъдещи ескалации на напрежението в тази държава ще спомогне значително да се намали вероятността за засилване на незаконния трафик на оръжие и хора. Т.е. това е и опит на наднационалните органи да противодействат не само на тероризма, но и на трансграничната организирана престъпност и по този начин тази мярка се явява превантивна. До тук могат да се намесят хуманитарните организации, но последващите мероприятия по разузнаване, контраразузнаване, оперативно-издирвателна дейност и други ще бъдат приоритетни задачи за други структури. Засега положението такова, каквото е налага концентрирането на сериозни усилия в пресичането на незаконния трафик на оръжие, незаконното притежание и употреба на химически оръжия, тероризма и други. Или с други думи, на базата на информацията до този момент не може да се говори за въоръжена намеса на други държави (или техни коалиции) в сирийският конфликт, и до настоящия момент усилията за борба с тероризма и международната организирана престъпност са в рамките на дипломацията и доброволното сътрудничество на Дамаск за осигуряване на стабилност в региона.

В интерес на истината в Сирия (Дамаск) функционира едно от регионалните бюра на Интерпол, като страната е членка на международната полицейска организация от юни 1953-та година23. Този факт ни навежда на мисълта, че въпреки тежкото положение, в което се намира сега тази страна, тя може ефективно да съдейства за решаване на проблемите, свързани с организираната престъпност в региона - държавата е членка на сериозна международна структура, ангажирана с издирването и преследването на престъпни организации и техните членове, действащи на територията на повече от една национална държава. От това членство на Сирия произтичат и редица права и задължения на страната по отношение на борбата с организираната престъпност, което означава сътрудничество с много други държави и коалиране на усилията по пътя на международното сътрудничество.

Последната част от предходното изречение обаче налага да се обърне внимание и на възможността на територията на страната да работят и оперативни работници с принадлежност към разузнаванията и контраразузнаванията на чужди национални служби. Първите такива, за които тази вероятност е най-голяма са службите на потърпевши от конфликтите страни като Русия, имащи възможността само чрез разузнавателни методи да придобият нужната им информация за вземане на адекватни решения в отношенията си със Сирия. Въпреки че за никой не е тайна, че дори и приятелски държави се разузнават една друга най-малкото заради факта, че им се налага да съжителстват в едно конкурентно пространство24.

Посочването на Сирия като пример, който беше анализиран не е произволно - събитията и информацията (в нередки случаи противоречива) е показателна и насочва вниманието към определени дейности от страна както на нелегални организации, така и легални служби и органи, за някои от които се твърди в медийното пространство, че са били замесени в конфликтите в Сирия. От тук и изводът, че може би има държави, които имат интерес от подобен развой на събитията. А на базата на много източници от интернет може да се съди за компрометирането на различни държави и правителства. Въпреки всички спорни моменти по казуса Сирия, последващите резултати от работата структури като Интерпол, разузнавателни и контраразузнавателни органи (национални и международни) ще са решаващи за изясняването на тези моменти. Т.е. кой има най-голям интерес от подобни конфликти, чии разузнавателни органи са замесени в най-голяма степен и други. Следващите разкрития в областта на борбата с организираната престъпност и тероризма и нарушенията в правоприлагането по този случай ще имат огромно значение и за определянето на бъдещите курсове във външната политика на всички държави, имащи отношение към упоменатите събития.

Изборът именно на този пример е продиктуван не само от големия интерес, който е проявен към него от страна на световната общественост, но и поради актуалността му. Т.е. става дума за конфликт, развиващ се по време на писането на настоящата дипломна работа, като крайните резултати от него остават засега в сферата на прогнозите и анализите. Международната организирана престъпност, която в момента е основен проблем за вътрешната сигурност не само на Сирия, но и на всички страни в региона може да се каже, че е основното предизвикателство, с което национални и международни органи ще се налага да се справят както сега, така и за в бъдеще. А в условията на краен финансов дефицит, дезориентирано общество и постоянни конфликти тази борба би била на ръба на възможностите за една държава и общество търпящи постоянни крупни загуби.

Сериозността на проблема с трансграничната организирана престъпност се корени и в друг факт - именно това, че този вид правонарушения имат винаги организиран характер, което значително повишава изискванията към правоприлагащите органи, независимо дали национални или наднационални такива. Коалирането и координирането на съвместни действия между правонарушители действащи в различни страни, използването на различни наземни, водни и въздушни канали прави преследването им още по-трудно. Сирия се намира дори на такъв кръстопът - няколко наркоканала се пресичат на нейна територия, голяма част от които печалби се изразходват за закупуване на оръжие от ислямски фундаменталисти и бунтовници.

Посоченият пример е удачен и поради друга причина, която е с особена важност за настоящата работа - анализът му показва пресечните точки между организираната престъпност, тероризма и намесата на външни фактори като чужди държави и наднационални организации. И тук трябва да подчертаем, че никоя успешна акция (независимо дали от страна на легитимна или не организация) не може да се реализира без наличие на достоверна информация за средата и вероятните опоненти, което означава, че всички страни в посочените конфликти разполагат със собствено разузнаване и го използват умело за постигане на поставената цел. Международната организирана престъпност винаги е представлявала интерес и обект в работата на разузнавателните и контраразузнавателни структури както на националната държава, така и на коалицията или съюза. Поради това акцентът в следващите глави ще бъде поставен върху този фрагмент от общата тема за организираната престъпност.

1

 Според определението на Боян Станков, " Организираната престъпност", София 2002 г.

2

 http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1843367. Посетен на 19.09.2013 г.

3

 Б. Станков. "Организираната престъпност" София 2002 г.

4

 Терминът е даден от Йордан Начев, "Вербовка, агентура, разузнаване". София 2006 г.

5

 Б. Станков. "Организираната престъпност".

6

 Кристи Петрова, "Царете на контрабандата". "Слънце" София 2007 г.

7

 Петър Стоянов. "Електронно разузнаване". Академично издателство "Проф. Марин Дринов" София 2011 г.

8

 Пак там.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организираната престъпност и тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.