Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт


Категория на документа: Други


5. Други.
Следващата таблица показва кои от причините най - често водят до неблагоприятни събития. От тук става ясно, че пренатоварването и лошите природни условия са основната причина за по - голямата част от злополуките. Процентът на сблъсъците също е доста висок, а това предполага невнимателното управление на плавателното средство по водните пътища.

Таблица 2.
Причини
(%)
Пренатоварване на плавателното средство
43%
Лоши атмосферни условия
29%
Сблъсък
11%
Технически повреди
5%
Други
12%

Както споменахме неблагоприятните събития са следствие от няколко фактора. Логичен е фактът, че по - голямата част от тях се случват през нощта, тъй като бурите са най - често по това време на денонощието. Други причини може да са преумора от страна на екипажа, неумелост на капитана при маневриране, недобра видимост в следствие на лошо осветление и др. Факт е обаче, че голям процент от злополуките се случват през деня, в спокойни води. Това предполага причини като човешка грешка или повреди в някои съоръжения т.е недобре организирана система за осигуряване на необходимата безопасност по време на плаване.

3. Вероятни отрицателни последици от рисковите събития.

Степента на риска при превоз по вода е много висок. Видът на транспорта и пътуването предопределят множеството рискови ситуации свързани с него, а от тук и сериозните последствия при евентуален инцидент. Последствия от настъпнването на неблагоприятно събитие зависят от харктера на това събитие, кръгът от хората върху които оказва въздействие и степента в която се проявява. Последиците от подобно събитие могат да са масови т.е да засягат всички пътници или индивидуални т.е касаещи състоянието на един или няколко човека. Неблагоприятните събития също имат различни проявления като могат да варират от корабокрошение, довело да голям брой жертви и пострадали до хранителни проблеми или влошаване на здравното състояние на определен пътник. Проблемите от вторият тип са често срещани и тяхното проявление не зависи от конкретната ситуация т.е те могат да се случат по - всяко време, независимо от мястото.

Може би най - сериозното произшествие свързано с водният транспорт е потъването на кораб. Подобен инцидент почти винаги е придружен от голям брой жертви. Известни са много примери за големи корабокрушения, довели до смъртта на хиляди хора.

Смъртните случаи са най - сериозните последствия свързани с този вид транспорт. Причините довели до смърт може да са най - разнообразни като например катастрофа, инцидент, болест, падане зад борда и т.н. Друга отрицателна последица е например масовото разболяване на пътниците. Причини за това могат да са хранително натравяне, вирус (например морска болест), зараза и др. Определени аварии свързани с техническата неизправност на плавателното средство могат до доведат до раняването на много хора, до такива последици може да доведе и евентуалното избухване на пожар на борда. Самото естество на този вид транспорт предопределя и риска от удавяне.

За предотвратяването на подобни ситуации е необходимо изграждането на модернизирана и ефективна система за сигурност чрез която тези отрицателни събития да се сведат до минимум.

4. Основни мерки, които могат да се предприемат за осигуряване на желното ниво на безопасност при водният транспорт.

Осигуряването на сигурността при пътуване с воден транспорт и изграждането на ефективна спасителна система е сложен процес, който включва пълен контрол над плавателното средство, адекватни действия при неблагоприятни атмосферни условия, бърза реакция и ефективни резултати. Именно това води до необходимостта от по - доброто му осигуряване и минимизиране на рисковите процеси свързани с водния транспорт. За предотвратяването на рискови ситуации от основна важност са техническите параметри и изправността на плавателния съд. Такива параметри са например година на производство, размер, пасажерски капацитет, вид двигател и т.н.

През последните години с бързите темпове на развитие на този вид транспорт се вземат и все повече мерки за обезопасяването му. През следващите години се очаква и още по - динамично развитие и съответно изграждането на все повече и по - модернизирани плавателни средства. Освен обезопасяването на самото пътуване трябва да се вземат и необходимите мерки за предотвратяване на замърсяванията на водата, които някои плавателни средства предизвикват. Тези замърсявания, особено в крайбрежните райони, могат да доведат до множество отрицателни последици както за местното население, така и за туристите там.

Процесът на осигуряване на желаното ниво на безопасност включва няколко етапа, а именно:
* Определяне на най - големите рискове за водният транспорт. Разработване на подходящи стъпки за превенция или снижаване на ефекта на негативните фактори;
* Осъзнаване на рисковете за пътниците и екипажа, за да се избягват рискови действия и да се поддържа бдителността за опасни събития;
* Постановяване на механизъм за постигане на консенсус за това кои рискове са най - големи и кои са най - подходящите стъпки за тяхното минимизиране;
* Осигуряване на ефикасно средство за оценка на данни и предлагане на конкретни действия.
Процесът на оценка на риска, според методиката, се разделя на три отделни елемента: планиране и подготовка; действия за оценка на риска и докладване на резултатите.

4.1 Основни препоръки за намаляване риска от инциденти свързани с водния транспорт.

● Произшествията свързани с водния транспорт обикновено са инциденти, случващи се в открито море, далеч от брега, като много често имат фатален край, като например голям брой смъртни случаи или ранени. Основният проблем тук са трудностите свързани с навременното указване на помощ в такива случаи. Затова изграждането на модерна и ефективна спасителна система е един от най - важните фактори за намаляване на риска при водния транспорт. Тази система трябва да включва построяване на повече наблюдателни станции и съоръжения със съответните условия за кацане на спасителни хеликоптери.

● Подобряване на контрола и управлението на плавателното средство, осигуряване на необходимото количество спасителни средства (спасителни лодки, провизии, спасителни жилетки, пожарогасители и т.н.). На пасажерите трябва да се дадат основни инструкции за използване на спасителните съоръжения и съответните действия в случай на опасност.

● Трябва да се възобнови международното сътрудничество в науката и техниката с цел смекчаване на въздействието на природните бедствия, подобряване на систематичното следене на сеизмичните характеристики и на характеристиките на морското ниво за бързо предупреждаване и обществена реакция спрямо различните океански опасности. Подобряването на системата за прогнозиране на времето, по - точните и навременни прогнози биха допринесли много за намаляване на инцидентите причинени от лоши атмосферни условия. Необходимостта от подобна подобрена система е най - осезаема в районите с чести бури, циклони и др. опасни природни проявления. Много райони са уязвими по отношение на земетръсна дейност. Разработването на системи за ранно предупреждаване ще помогне да се сведе до минимум времето за реагиране спрямо природните бедствия.

● При лоши атмосферни условия крайбрежните спасителни служби трябва да засилят предпазните мерки, като например увеличаване броя на дежурните спасители, наличието на достатъчно хеликоптери, предварително предупреждаване на плавателните съдове в района на бурята и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.