Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания


Категория на документа: Други


Медицински университет - Варна " Проф. Д-р Параскев Стоянов " Факултет "Обществено здравеопазване" Специалност - Медицинска сестра

Курсова работа
ДИСЦИПЛИНА: СГ при деца и възрастни с увреждания тема : Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания

Изготвил : Таня Мавродинова Фак.№ : 36012045

Проведил:

доц. д-р Силвия Борисова Димитрова

Варна 2013

Безспорно в България не се прави малко за хората в неравностойно положение, но това не е достатъчно. Предвидените изисквания за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания са добри, но за жалост те не се прилагат. Създадена е добра нормативна база, като със Закона за устройство на територията се въвеждат изисквания за изграждане на достъпна среда, а конкретните изисквания за осигуряване на достъпна среда са въведени с редица наредби с технически норми за проектиране. Създадени са нормативни изисквания за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии; за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали; поставяне на светофарни уредби на кръстовища, разположени на достъпни маршрути, за съпровождане на зелената светлина на светофарната уредба от звуков сигнал.
НАРЕДБА № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 16.01.2004 г., отм., бр. 54 от 14.07.2009 г.

Чл. 1. (1) С наредбата се определят общите изисквания, правилата, нормите и нормативите при проектиране и изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на Република България с оглед ползването й от цялото население, в т.ч. от хората с увреждания.
Чл. 4. (1) Достъпната среда и нейните елементи трябва да осигуряват безпрепятствен достъп за цялото население, в т.ч. за хората с увреждания, и включват: 1. пешеходни пространства; 2. кръстовища и пешеходни пътеки; 3. елементи за преодоляване на различни нива; 4. места за паркиране; 5. спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; 6. елементи на обзавеждането на достъпната среда.
(2) За хората с различни видове увреждания се спазват специфичните изисквания при придвижване, в т.ч.: на дълги разстояния, по наклонени повърхности, с технически помощни средства, с водач, при пресичане на улици, качване и слизане по стълби, стоене, натискане на бутони и хващане, осигуряване на обсег на достъпност и височина на погледа

Рампи

Чл. 13. Подемните платформи отговарят на следните изисквания 1. имат размери най-малко 75 сm на 120 сm; 2. при местата за влизане в платформата има свободно пространство с размери 75 сm на 120 сm за маневриране с инвалидна количка; 3. горният ръб на таблото за управление е на височина до 120 сm от нивото на платформата; 4. платформата се упра влява с една ръка и не води до усилие

Чл. 16. (1) Броят на местата за паркиране за автомобили на хора с увреждания се определя, както следва:
1.най-малко две места за паркиране се предвиждат в паркингите до 50 места; 2. най-малко 3 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 места;

Чл. 52. Помещенията и пространствата за общо ползване в спортни сгради и съоръжения се изпълняват при спазване на следните изисквания: 1. в зали с трибуни до 1000 места са предвидени най-малко 4 места за зрители в инвалидни колички; в зали с повече от 1000 места най-малко 0,5 на сто от общия брой на местата са предназначени за зрители в инвалидни колички; 2. достъпните места са разположени при спазване изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 2 и 4 . Чл. 53. (1) Помещенията и пространствата за общо ползване в библиотеките отговарят на следните изисквания: 1. най-малко 5 на сто от местата в читалните, но не по-малко от едно място са предназначени за хора в инвалидни колички; 2. достъпното място отговаря на изискванията на чл. 49, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ; 3. в читалните са осигурени места за разминаване с широчина най-малко 180 сm. (2) Картотечните шкафове се свързват с достъпен маршрут. Пътеките между шкафовете са с широчина най-малко 90 сm, а достъпната височина за ползване на шкафовете е от 40 до 135 сm от нивото на пода (фиг. 32). Чл. 54. В изложбени и музейни зали експонатите се свързват с достъпен маршрут.
Чл. 72. Елементите на санитарното обзавеждане в достъпните санитарно-хигиенни помещения се монтират при спазване на следните изисквания

Днес има и много нови помощно средства за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания едно от тях е Мобилен лифт за басейн .
Лифтът е предназначен за хора с увреждания, но може да бъде използван и от хора, които се затрудняват да влязат или излязат по стълбите-възрастни хора или такива, които се възстановяват от травми или заболявания. Мобилният лифт може да транспортира хора от и към басейна, съблекалните и други места, много гладко и безопасно. Лесен за употреба. Ползвателя трябва да седне на седалката, която се намира от предната страна и да се придвиже до ръба на басейна. Заключете спирачката и натиснете бутона за спускане. За да повдигнете седалката, натиснете бутона за вдигане.

Преносими алуминиеви рампи 1520 мм. Предлагат се с дължина 152.00 см и са подходящи за употреба за рингови колички, акумулаторни колички и скутери. Леки и лесни за употреба с нехлъзгаема повърхност.

Леки и лесни за пренасяне. Предлагат се като чифт. Рампата е с грапава повърхност за по-добро сцепление, надигнати ръбове и специална секция в горната част, която лесно се прикрепва към ръба на горното стъпало или задницата на превозното средство.

Сгъващия механизъм осигурява компактност на рампите при складиране или транспортиране.

Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички серия.
Устройството за изкачване на стълби е с приятен и иновативен дизайн. За производството му са използвани най-съвременните технологии за преодоляване на препятствия вътре и навън. Дава възможност за лесно изкачване на стълбите с помоща на асистент.
Компактност на устройството. Може да бъде разглобено и събрано в багажника на всяка една кола.

Стълбищна платформа за инвалидни колички
Стълбищна платформа за инсталация е наклонена платформа за стълбищни рамена със завои. Подходяща е за инсталация в тесни пространства. За разлика от други задвижващата система не се намира на платформата, а в горната част на релсовия път. Тази платформа оговаря на всички европейки изисвания за комфорт и безопасност.

В целия Европейския съюз се прави много за осигуряването на достъпна среда за хората в неравностойно положение за да могат те да бъдат колкото се може по самостоятелни . В някои европейски държави има спецялни платформи в автобусите на градския транспорт предназначени за по лесното качване на хората с увреждания без чужда помощ , надяваме се че и в Българя скоро ще има такива автобуси.

Лицата с увреждания са приблизително 10% от населението на Европейския съюз, като по-голямата част от тях са възрастни хора. Подписаният през 1997г. в Амстердам, Договор за създаването на Европейските общности (ДЕО) въвежда специални изисквания на ниво ЕС относно недопускането на дискриминация и осигуряването на равни възможности и борба със социалната изолация на хората с увреждания.

Република България развива законодателство, създаващо правни гаранции за недопускане на дискриминация и провежда последователна политика по тяхното прилагане, както и за създаване на равни възможности и социално включване на уязвимите групи в обществото, в т.ч. хората с увреждания. Защитата на правата и основните свободи на човека и утвърждаването на общоприетите стандарти в тази област са основен приоритет в политика на Република България.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.