Основен поглед върху социологията


Категория на документа: Други


ВСУ"Черноризец Храбър"

Реферат

Тема: Същност и проблеми на социологията.Роля и развитие на социологията като наука.

Социологията като наука е допринесла за развитието на обществата,групите и членовете в тях.

Всяка наука има свой собствен обект и предмет.Обектът - това е относително обособена част от действителността,върху която се насочват изследователските усилия.Предметната област - аспекта,под който се изследват явленията.

Човешкото същество е свързано с обществото,с обществения и общностния начин на живот.Затова основната тема и проблем,това е човекът в обществото или как човек функционира в конкретна социална среда.Социологията изучава човешкия обществен живот,групите и обществата.Под човешки обществен живот се разбират две неща(насоки).От една страна това са различните социални дейности:политика,икономика,образование,наука и т.н.От друга страна човешкия обществен живот се разбират социално психологическите феномени като слухове,мода,предрасъдъци,стереотипи и т.н.

Предметната област на социологията включва собственото ни поведение като социални същества.Социалната природа на човека е в основата на познавателния интерес към обществения живот.Защото се интересуваме от човека,затова се интересуваме от обществото.

Полето на социалните изследвания е много широко.То включва както мимолетните контакти между хората на улицата,така и глобалните социални процеси:глобализация,интернетизация,мероприятия,глобално затопляне и др.

Задачите на съвременната социология са:Да изследва връзките между това,което правим за себе си и това което обществото прави от нас.Ние активно реагираме на това което ни поднася социалната среда.Ние взимаме решението дали да реагираме.Нашите дейности структурират и форомят социалният свят.И са структурирани от този свят или ние създаваме света,но преди това е създал предпоставки за това.Първата задача на социлогията е свързана с фактът,че социологията разкрива необходимостта един по-широк поглед върху нашата същност и поведение.Тя ни учи,че нещата които възприемаме като естествено или даденост - всъщност не са такива.Те са плод на исторически и социални фактори.Друга задача на социлогията е да изследва баланса между социалното възпроизводство и социалната трансформация.Възпроизводството се отнася до съхраняване на обществата във времето,а трансформацията - до техните промени.Още една задача на социологията е да даде отговор на въпросите как е възникнал този свят и защо нашите жизнени условия са различни от тези на предшествениците ни и накъде ще ни насочи промяната за бъдеще.Социологията се занимава с предвиждане на общественото развитие.

Перидозация на историята на социологията:
По традиция историята на социологията се дели на два крупни периода
-прото социология(първична)
-социология като обособена диференцирана наука.
В този смисъл се разграничават периоди на социалогическата мисъл на древния свят.Обобщено казано историята на социологията се разглежда вписана в историята на обществото.
Историята на обществото под формата на 3 вълни

Аграрна,индустриална,електронна.

Вълните са в зависимост от типа труд.
Човешка история чрез понятията традиционно,модерно и постмодерно общество:
1.Традиционното общество съществува до около 18в. В Европа.
Характеристики:
-природност-неотделеност на човека и обществото от природата.
-циклилчност-непрекъснато възпроизвеждане на човешкия живот на опрделени цикли.Времето е циклично,а не линейно.
-цялостност-много дълбока взаимна съгласуваност на ролите на хората
-предвидимост и повторяемост-всяко поколение повтаря предишното.В момента на криза в тази общност социалното развитие не може да се предвиди
Преходът традиционно - модерно общество е много дълъг,но се смята,че повратната точка е френската буржоазна революция и така възниква възможност да се предвижда промените и кризите в обществото.
2.Модерно общество - характеризира се със следните черти
-рационалност-практичност
-контрол
Човек може да управлява живота си и света
3.Постмодерно общество - Чвек се съмнява в контрола.

Класически социологически теории
Огюст Конт(1798-1857)-школата на позитивизма.Позовава се на емпиричният опит,рационално кнтролирано поведение,експеримента и рационално доказателство.
Централната тема в творчеството на Огюст Конт е проблема за възможния изход от безредието и установяване на стабилен социален ред.Той формулира закон за трите стадия на човешкия интелект:
1 - теологично(фиктивно) състояние.Религията дава обяснение за света
2 - метафизично(абстрактно) състояние.Философята заема определно пространство и се опитва да обясни света.
3 - научно позитивно състояние.Науката изземва тази роля.
Хърбърд Спенсър(1820-1903)-Той прави опит да обедини теоретичните знания на своето време в една системна синтактична философия.Определя обществото в социологичен смисъл се формира само тогава,когато има съприкосновение между индивидите и кооперация между тях.Той представя обществото като саморегулираща се система като резултат на взаимодействие на структурата и функциите му.
Карл Маркс(1818-1883)-влиятелната теория на 20в.Творчеството на Карл Маркс е значимо за социлогията,въпреки че не употребява почти думата социология.Той се опитва да обясни промените,настъпили в обществото по време на индустриалната революция.Той има материалистическо разбиране за обществото и историята.Не идеите и ценностите са основени източници на социалната промяна,а социалната промяна се предизвиква от икономически фактори.Класовите конфликти са мотиеираща сила на историческото развитие.Формира две основни класи:
- пролетариатСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основен поглед върху социологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.