Основи на геологията - лекции


Категория на документа: Други


Основи на геологията

Цел на курса

• Да въведе студентите в геологията, вътрешната структура на земята, материята,
която я изгражда, понятието време в геологията, развитието на организмовия свят и
палеогеографията на Земята.
• Да потърси тесните връзки между земната материя и земните процеси в светлината
на теорията за тектониката на литосферните плочи (новата глобална тектоника).
• Да въведе студентите в регионалната геология (геологията на България)
Очаквани резултати от обучението в курса
1. Разбиране за спецификата на времето в геологията и методите за датиране.
2. Разбиране и три-дименсионен анализ на земните структури (крупни и дребно
мащабни) и разбиране за това как крупните земни форми са свързани са
геоложките процеси.
3. Разбиране за същността на главните геоложки рискове и тяхното отражение
върху живота на хората.
4. Основни представи за историчната геология на света и регионалната геология
(геология на България)
Курсът съдържа 4 части
1. Обща геология (физична геология)
2. Структурна гeология
3. Исторична геология
4. Регионална геология
Тема 1
Въведение в общата геология (физичната геология =(physical
geology)
Предмет, задачи, методи, система и значение на геологията
1. Предмет на геологията.
Етимологията на думата "геология" е гръцка: гео = земя, логос = наука. В буквален
превод геология означава "наука за Земята".
Това значение (определение) на термина е доста общо, а нашата планета е
изключително сложно тяло. С развитието на човешката цивилизация и познанието,
науките от ранната античност се разделят на клонове, занимаващи се с изследване на
отделни аспекти на обекта на дадената наука, които в последствие се обособяват като
отделни, самостоятелни науки.
Така, с изучаването на Земята днес се занимава не само възникналата в античността
геология, а цял комплекс от науки, който наричаме Науки за Земята. В този комплекс от
науки освен геологията се включват също геодезия, геофизика, геоморфология,
астрономия и др. Всяка от тези науки има за предмет на изследване определен комплекс
от особености на Земята.
Например, геодезията изучава формата на нашата планета, нейните точни размери и
създава възможности за изобразяване на земната повърхност чрез различни карти, модели
и др.
Геофизиката изучава особеностите на планетата като твърдо тяло от чисто физична
гледна точка. Създава методи за получаване на информация за вътрешния строеж на
Земята.
Геоморфологията изучава особеностите в релефа на земната повърхност,
съвременното разпределение, размера и условията на образуване на релефните форми.
Астрономията изучава планетата като тяло, което е част от слънчевата система и
галактиката, режима на движението й и взаимодействието й с останалите небесни тела.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на геологията - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.